Bron Afon Community Housing/TRAC2

Gweithio fel tîm i arbed arian, lleihau tirlenwi a helpu pobl mewn angen

Mae gwaith tîm rhwng menter gymdeithasol fawr a bach yn Nhorfaen yn dangos i fusnesau ei bod yn gwneud synnwyr ariannol i ailgylchu ac ailddefnyddio.

Mae Tai Cymunedol Bron Afon a TRAC2, elusen ailgylchu yn Nhorfaen, yn cydweithio i wneud y mwyaf o’r hyn sy’n cael ei adael mewn cartrefi gwag.

Rhoddir dodrefn ac eitemau eraill a adewir yng nghartrefi Bron Afon i TRAC2 sydd wedyn yn llunio pecynnau cychwyn fel bod pobl mewn angen yn cael yr hanfodion, fel gwely, cadair a chyllyll a ffyrc.

Mae pren yn mynd at elusen arall, Reseiclo, lle mae oedolion gydag anableddau dysgu yn dysgu sgiliau i adeiladu pethau fel blychau adar a blychau top desg i’w gwerthu.

Meddai Dave Smith, rheolwr logisteg Bron Afon: “Rwy’n hynod falch o’r bartneriaeth sydd gan Bron Afon gyda TRAC2 a’r manteision rydym yn medru eu darparu i deuluoedd a chymunedau lleol trwy ailgylchu eitemau cartref nad oes eu heisiau.”

Yn 2015/16 cyfrannwyd digon o eitemau i sicrhau nad oedd 40 o deuluoedd a oedd yn ei chael yn anodd yn gorfod symud i dŷ gwag.

Ychwanegodd Dave: “Dyw taflu eitemau y gellid eu hailddefnyddio yn gwneud dim synnwyr, yn foesol nac yn ariannol. Fel un o gwmnïau adeiladu mwyaf Cymru gyda mwy na 150 o staff ar ein safleoedd rydym yn defnyddio llawer o nwyddau bob wythnos.

"Mae ein gwaith gyda Trac2 a Reseiclo yn golygu bod fwy neu lai unrhyw beth ar ein safleoedd na ellir ei ddefnyddio naill ai’n mynd iddyn nhw neu’n cael eu hailgylchu. Mae’r straeon sy’n dod yn ôl gan y ddau fudiad ynglŷn â sut maent yn newid bywydau pobl gyda’r pethau roeddem yn arfer eu taflu i ffwrdd, yn llonni calon rhywun.

"Yn 2012/13 talwyd bil o £285,000 am anfon gwastraff i’w dirlenwi. Eleni, bydd y gost yn rhyw £9,000."

Michael Sheen yn helpu

Denodd gwaith y tîm sylw actor Hollywood, Michael Sheen a ymwelodd â TRAC2 ddwywaith yn 2016. Ar ddiwedd y llynedd treuliodd y diwrnod yn gwirfoddoli i gasglu eitemau o ganolfan ailgylchu Bron Afon yng Nghwmbrân a’u cludo i deuluoedd lleol.

Ffeithiau am y bartneriaeth sydd wedi ennill gwobrau:

  • Rhoddwyd 18.9 tunnell i Trac2  yn 14/15. Neidiodd hyn i 33.3 tunnell yn 15/16.
  • Mewn dwy flynedd mae Bron Afon wedi ailgylchu 24 tunnell o gardbord.
  • Ers mis Mawrth 2014 mae 150 tunnell o bren wedi mynd i Reseiclo.
  • Rhoddwyd 2,237 o eitemau a adawyd yng nghartrefi Bron Afon i Trac2 yn 15/16. Roedd hyn yn cynnwys peiriannau golchi, soffas a gwelyau.
  • Yn 15/16 defnyddiodd Trac2 eitemau a gyfrannwyd i lunio 40 pecyn cychwyn i bobl mewn angen.
  • Inside Housing

Mwy o wybodaeth

Ewch i  https://www.bronafon.org.uk/ neu http://www.trac2.org.uk/