Cyllid Cymru: Benthyciad Busnes

Beth allwch chi ei wneud â benthyciad busnes o £10,000?

Nid oes rhaid i fenthyciadau busnes fod yn ffigur chwech neu saith rhif bob tro i gael effaith.  Gall buddsoddi benthyciad bach yn ddoeth roi hwb sylweddol i’ch cwmni.

Rydym yn delio’n aml â chwmnïau sy’n gofyn am fenthyciad o hyd at £10,000, ac rydym wedi cyflwyno cynllun llwybr carlam syml yn ddiweddar er mwyn helpu busnes i gael penderfyniad cyflym ar eu ceisiadau.

Gall busnes bach gyflawni llawer gyda £10,000.  Sut y gallech fuddsoddi’r arian hwnnw i gael y gwerth gorau i’ch cwmni? Dyma ychydig o syniadau:

1.  Prynu cyfarpar newydd

Drwy fuddsoddi mewn cyfarpar neu beiriannau gellir cynyddu cynhyrchiant a lleihau costau.  Gall greu cyfleoedd hefyd sy’n cynnig gwasanaethau newydd i’ch cwsmeriaid. Gall hyn ddenu busnes newydd yn ogystal â chynyddu eich mantais gystadleuol.

2.  Agor siop neu swyddfa newydd

Ydych chi wedi dod o hyd i’r safle perffaith ar gyfer eich busnes sy’n tyfu ond angen arian i dalu rhent am ychydig fisoedd? Gall benthyciad busnes o £10,000 wneud gwahaniaeth gwirioneddol.  Gallech hefyd ddefnyddio benthyciad o £10,000 i adnewyddu siop neu swyddfa bresennol. 

3.  Buddsoddi mewn marchnata

Mae marchnata yn bwysig iawn er mwyn codi ymwybyddiaeth o’ch brand a’r hyn rydych yn ei gynnig.  Gall £10,000 helpu i greu gwefan newydd, talu am hysbysebu neu ymgyrch farchnata uniongyrchol.

4.  Talu i hyfforddi staff

Os yw eich busnes yn tyfu byddwch am fuddsoddi ynoch chi eich hun a’ch staff.  Beth am ddefnyddio benthyciad o £10,000 i roi hwb i’ch gwybodaeth chi a gwybodaeth eich staff? Gall hyfforddiant priodol gynorthwyo busnes i fod yn effeithlon a chreadigol.

5.  Prynu stoc newydd

Bydd unrhyw fanwerthwr da yn gwybod yn reddfol beth yw ei brif gynhyrchion.  Gallwch roi hwb amserol i’ch trosiant drwy fuddsoddi mewn stoc ychwanegol ar yr adeg gywir gan greu mwy o arian i’w fuddsoddi yn y dyfodol.

6.  Llif arian

Gallwch gynllunio ymlaen llaw os gwyddoch beth yw llanw a thrai eich busnes.  Gan ddefnyddio benthyciad gallwch sicrhau bod eich busnes yn barod i fanteisio ar yr adegau prysuraf o’r flwyddyn.

Mae llawer o ffyrdd y gall eich busnes elwa ar fenthyciad o £10,000.  Gyda’r buddsoddiad cywir gallwch droi benthyciad bach yn elw mawr a sicrhau bod eich busnes ar y trywydd cywir ar gyfer 2017.

Gall Cyllid Cymru gynnig amrywiaeth o ddewisiadau cyllid masnachol i fusnesau newydd a busnesau sefydledig yn amrywio o £1000 i £3 miliwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth