7 Ffactor Llwyddiant Ariannol

Tyfu Eich Busnes: 7 Ffactor Llwyddiant Ariannol

 Oes gennych chi gynlluniau twf uchelgeisiol ond yn ansicr sut i gael y cyllid?

Mae llawer o bobl sy'n berchen ar fusnes yn ansicr i ble y gallant droi pan ddaw i godi arian, yn enwedig os ydych yn brysur yn 'gwneud y gwneud', a heb amser i oedi am anadl, i fyfyrio, cynllunio a chymryd camau.

Mae cael cynllun twf yn wych, ond yn nodweddiadol mae angen cyllid ar dwf i wneud i'r cyfan oll weithio.

Dyma saith ffactor llwyddiant allweddol sy'n ymwneud â chyllid i helpu’ch busnes i lwyddo.

Mae angen Gweledigaeth Glir

Wrth godi arian, y ffactor llwyddiant sylfaenol yw gwybod i ble rydych am fynd; fel mae'r hen ddywediad yn dweud 'os na wyddoch chi i ble rydych chi'n mynd, sut ydych chi'n mynd i gyrraedd yno?'

Meddyliwch beth mae 'llwyddiant' yn ei olygu i chi. Sut ydych chi am i'ch busnes edrych bum mlynedd o nawr? Mae diffyg eglurder o ran cyfeiriad eich busnes yn mynd i'ch gadael yn agored i wneud penderfyniadau nad ydynt efallai o les i'ch busnes yn y tymor hir.

Mae gan bob un ohonom ddiffiniad gwahanol o lwyddiant. I rai, mae llwyddiant yn golygu taro ffigwr gwerthiant blynyddol; i eraill, mae'n ymwneud ag elw, nifer y cwsmeriaid, neu amrywiaeth y cynnyrch sydd ar gael. Beth yw eich un chi?

Penderfynwch yn union beth mae llwyddiant yn ei olygu i chi, oherwydd heb y fath eglurder mae codi arian yn ddiystyr.

Paratowch Gynllun Busnes

Hyd yn oed os nad ydych yn golygu mynd at fanc i gael cyllid, mae'n ddoeth cael Cynllun yn ei le sy'n crynhoi eich proses o feddwl.

Bydd angen Cynllun Busnes ar fanc, er mwyn iddynt allu deall eich busnes a'ch gweledigaeth ar gyfer y dyfodol yn well. Nid oes rhaid i'ch Cynllun fod yn nofel! Nid oes angen Cynllun da i fanc fod yn fwy na 10 i 15 o dudalennau (os oes angen mwy na hynny, yna ydych chi'n orgymhlethu!).

Mae digon o adnoddau ar gael ar ysgrifennu Cynlluniau Busnes ond dyma fframwaith pedwar cam, syml:

  • O ble y daethoch chi – eich cefndir a sut aethoch ati i sefydlu eich busnes
  • Ble ydych chi erbyn hyn - sut mae’r busnes yn edrych heddiw yn nhermau'r hyn yr ydych yn ei werthu, eich cleientiaid a’ch strategaeth marchnata
  • Ble ydych chi am fod – amlinelliad o gynnwys eich cynllun twf
  • Sut ydych chi am gyrraedd y man hwnnw – yr hyn sydd ei angen arnoch gan eich banc a’r camau yr ydych am eu dilyn

Canfyddwch yr Ateb Ariannol Cywir

Gyda'ch Cynllun yn ei le rydych yn barod i fynd at eich banc, ond peidiwch ag anghofio bod dewisiadau cyllid eraill ar gael.

Er bod banciau traddodiadol y Stryd Fawr yn darparu cyllid ar gyfer busnesau sy'n tyfu, mae heddiw yn ymwneud â chydbwyso'r cymorth hwnnw â'r amrywiaeth cynyddol o'r gwahanol atebion ariannol sydd ar gael. Dyma rai dewisiadau:

  • Prynu offer a pheiriannau? I gadw eich arian beth am ystyried gwneud cais am gyfleuster cyllid asedau sy'n lledaenu'r ad-daliad dros dair i bum mlynedd
  • Ymchwilio i ddatgloi arian sydd mewn anfonebau drwy gyfleuster disgowntio anfonebau. Mae hyn yn caniatáu i chi gael mynediad at arian parod yn awr yn hytrach nag aros am 30 i 90 diwrnod a thrwy hynny cyflymu eich gallu i dyfu
  • Mae cyllido torfol i ddiwallu eich anghenion ariannol gynyddol boblogaidd. Os ydych yn chwilio am arian ychwanegol drwy werthu cyfranddaliadau yn eich busnes beth am ystyried gwasanaethau cyllido torfol a ddarperir gan bobl fel Crowdcube, a Seedrs. Gallwch hefyd sicrhau benthyciad busnes sy'n ad-daladwy dros gyfnod o hyd at bum mlynedd drwy lwyfannau cyllido torfol fel Funding Circle a Ratesetter.

Mynnwch Gyngor a Chymorth

Gall rhedeg busnes fod yn brofiad unig. Mae'n amhosib gwybod popeth, felly amgylchynwch eich hun gyda'r bobl gywir a byddwch yn barod i geisio barn a syniadau pobl eraill.

Mae Cyfrifydd yn bartner ariannol allweddol ar gyfer unrhyw fusnes sy'n tyfu. Dewch o hyd i Gyfrifydd sy'n deall eich diwydiant, un sy’n gallu darparu mewnwelediad gwerthfawr ar sut i roi hwb i elw. Mae gweithio gyda Chyfrifydd yn golygu meithrin perthynas y gellir ymddiried ynddi, felly dewch o hyd i rywun y byddwch yn ei hoffi.

Mae dewis Cyfrifydd fel dod o hyd i'r gweithiwr delfrydol, felly peidiwch â bod ofn eu cyfweld! Gofynnwch iddynt beth yn union fyddan nhw'n ei wneud i chi a pha mor aml y byddwch yn cyfarfod. Gwenwch iddynt weithio i gael eich busnes.

At bwy arall allwch chi droi am syniadau a chefnogaeth? Gallwch geisio mewnbwn a syniadau gan ymgynghorwyr busnes y llywodraeth, a chydweithwyr busnes; ystyriwch gymryd mentor neu Gyfarwyddwr Anweithredol a all fod yn glust a'ch cadw'n atebol, gyda ffocws pendant.

Cadwch Gofnodion a Monitro Cynnydd

Er mwyn cynnal eich gweledigaeth ac i gadw at eich rhwymedigaethau ariannol, rhaid i chi olrhain eich cynnydd, neu efallai eich diffyg cynnydd! Nid yw pob un ohonom yn dda am gadw cofnodion, ond maent yn rhan hanfodol o agwedd ariannol cynllun twf.

Meddyliwch am y peth, os nad ydych yn gwybod pa ran o'ch busnes sy'n llithro, yna sut allwch chi gymryd camau i fynd yn ôl ar y trywydd iawn? Penderfynwch ar dair agwedd ar eich busnes sy'n hanfodol i'ch llwyddiant, yna ewch ati i'w monitro'n rheolaidd.

Wrth fonitro eich perfformiad rhaid mynd ati i adolygu eich perfformiad ariannol drwy Wybodaeth Rheoli misol neu chwarterol. Eich perfformiad ariannol yw pen draw popeth yr ydych yn ei wneud yn y busnes, felly bydd gwylio eich canlyniadau ariannol yn amlygu'r baneri coch fydd angen eu hadolygu.

Rheoli Eich Llif Arian

Llif arian yw curiad calon eich busnes. Rheolwch eich llif arian yn wael ac ni waeth pa mor broffidiol ydych chi, fe allech, yn gyflym, gael eich hun mewn sefyllfa lle rydych yn brwydro yn erbyn galwadau dig gan eich cyflenwyr.

Ewch ati'n gadarn i reoli stoc, fel nad yw'r arian yn eistedd ar y silff yn hytrach na yn eich cyfrif banc. Byddwch yn llym ar orbenion drwy adolygu eich costau yn rheolaidd i osgoi gwastraffu arian. Byddwch yn llym ar anfonebau hwyr trwy sicrhau eich bod yn egluro'ch telerau ac amodau talu. Sicrhewch fod gennych broses yn ei lle i ganfod y rheini sy'n talu'n hwyr a pheidiwch â bod ofn codi'r ffôn a mynd ar ôl yr arian sy'n ddyledus.

Mae’r Cyfan Oll yn Ymwneud â…

Os ydych wedi ymrwymo i ehangu eich busnes, ewch drwy bob un o'r chwe ffactor llwyddiant ariannol, sy'n ein harwain ymlaen i'r un olaf ... cymryd camau. Gallwch gael y syniadau gorau a'r bwriadau gorau yn y byd, ond y llinell isaf yw bod rhaid i chi gymryd camau a dilyn y syniadau hyn. Nid yw twf a bod mewn rheolaeth ar eich arian yn rhywbeth sydd yn digwydd ar ei ben ei hun; mae'n cymryd ffocws, natur benderfynol ac ymroddiad.

Ewch ati a chymryd y cam cyntaf i dyfu eich busnes a chael trefn ar eich arian.