Cyfweliad gyda Lisa Hand, Uwch Reolwr AD, Sigma Systems

Mae Lisa Hand yn un o 3 Uwch Reolwr AD gyda Sigma Systems, arweinydd byd-eang mewn meddalwedd a yrrir gan gatalog. Mae gan y cwmni bencadlys yn Nhoronto, Canada, Llundain, DU, UDA, India, Ewrop ac Asia Basiffig. Mae un o’r gweithrediadau yn y DU yn Springboard, Cwmbrân ac o’r fan honno y mae Lisa yn gyfrifol am weithrediadau AD ar draws Ewrop ac Asia Basiffig a lle mae 60 o’r 95 aelod staff yn y DU yn gweithio. Mae Lisa yn adrodd i Is-lywydd, AD ac mae wedi bod gyda’r cwmni am bum mlynedd.

Mae Sigma wedi ei gydnabod fel un o’r 30 Cwmni Gorau i Weithio iddo yng Nghymru. Yn ddiweddar cafodd achrediad clodwiw un seren ar gyfer 2019 gan Gwmnïau Gorau’r DU. Roedd Lisa yn derfynydd yng Ngwobrau AD Cymru 2019 (categori Gweithiwr AD Proffesiynol Digidol/TG).

Eich taith chi yn y maes AD

Dim ond cyffwrdd ar AD wnaethom yn fy ngradd ond ar ôl graddio, cefais fy swydd AD gyntaf gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, a oedd am flwyddyn. Cynghorodd mentor da fi i wneud Gradd Meistr mewn AD a dilyn y llwybr CIPD llawn.

Mae gennyf brofiad yn y sectorau cyhoeddus, preifat a dielw a oedd yn cynnwys y GIG, y sector lletygarwch a Chymdeithasau Tai.

Beth mae bod yn derfynydd yng Ngwobrau AD Cymru yn ei olygu i chi?

Yn gyntaf, mae gennyf dîm gwych, cefnogol y tu ôl i mi, sydd wedi fy ngalluogi i fod yn llwyddiannus. Roeddwn wrth fy modd o fod ar y rhestr fer. Mae’r gwobrau hyn yn dangos parch cynyddol i AD (yn draddodiadol mae wedi ei ystyried fel gwasanaeth cymorth llai gweladwy) a’r effaith y gall gweithwyr AD proffesiynol ei chael ar lwyddiant busnes. Rwyf wrth fy modd gyda’r diwydiant technoleg. Mae’n golygu hyd yn oed fwy i fod ar y rhestr fer yn y sector hwn.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am eich rôl?

Mae amrywiaeth a chyfrifoldeb ynghyd â’r cyfle i gael effaith mewn busnes arloesol yn werth chweil. Mae Sigma hefyd yn sicrhau bod ymgysylltu â staff yn uchel ar ein hagenda.

Yn y deunaw mis diwethaf, mae cwmpas daearyddol fy rôl wedi dyblu, ac mae’n llawer ehangach na swyddogaeth AD draddodiadol. Rwy’n gweithredu fel partner busnes AD gwirioneddol ac yn gofalu am Ewrop ac Asia Basiffig. Mae ein cynlluniau i ehangu’n fasnachol i farchnadoedd newydd wedi galluogi i mi sefydlu systemau AD newydd a gofalu am faterion megis mewnfudo, sy’n hanfodol i’n llwyddiant.

Mae Sigma yn rhoi pwysigrwydd mawr ar recriwtio’r person iawn gyda’r nodweddion a’r agweddau rydym yn eu gwerthfawrogi. Rwy’n chwarae rhan o gychwyn eu taith gyda Sigma, gyda phrosesau sgrinio rhagarweiniol a chyfweliadau cyntaf. Rwyf wirioneddol yn mwynhau gweld y llwyddiant y mae ein gweithwyr yn ei gyflawni.

Beth yw’r heriau?

Recriwtio a denu’r person iawn i’r swydd. Mae’r sector technoleg yn ddiwydiant cystadleuol iawn. Mae hefyd yn bwysig cadw staff a chynnal ymgysylltiad rhagorol.

Beth sydd wrth graidd y cysyniad The Sigma Way?

Mae ein diwylliant unigryw yn rhoi ymddiriedaeth wirioneddol, hyblygrwydd a gwerthoedd gwych wrth graidd popeth. Ein nod wastad yw creu amgylchedd rhagorol lle mae pobl eisiau gweithio ac aros yn yr hirdymor. Mae hefyd yn ymwneud ag esblygu gydag anghenion newidiol pobl a’r busnes i barhau gyda’n stori o lwyddiant.

Mae ein rhaglen gydnabyddiaeth fyd-eang yn cynnwys gwobrau cysylltiedig â pherfformiad, sydd wedi eu cysylltu gyda’n gwerthoedd fel cwmni ac mae’n dathlu llwyddiant unigolion a thimau. Mae ein Rhaglen Antur Gyrfa yn galluogi i weithwyr feddwl yn greadigol ynglŷn â sut medrent ddatblygu, teithio a gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd yn eu gyrfa.

Mae ein digwyddiadau cymdeithasol hefyd yn creu tîm cryfach ac yn gwella cydweithrediad ac arloesi.

Beth yw ‘pynciau llosg’ AD ar gyfer 2019?

Effaith bosibl Brexit a newid yn y rheolau mewnfudo. Mae Sigma yn dibynnu ar gyflogi staff o Ewrop ac ymhellach i ffwrdd, ac mae ein gweithwyr hefyd yn teithio’n rheolaidd ar draws y cyfandir a’r byd. 

Denu’r bobl orau. Cael y gorau allan ohonynt a gwneud yn siŵr eu bod eisiau aros. Mae profiad gweithwyr ac ymgysylltiad yn dod yn bwysicach.

Iechyd a lles gweithwyr a sicrhau bod diwylliant ‘gwaith hyblyg’ gwirioneddol yn medru gweithredu.

Yng Nghymru, mae’r prinder sgiliau technegol, sydd wedi cael cyhoeddusrwydd, yn cynrychioli problem go iawn, felly mae busnesau fel ni yn gweithio gyda phrifysgolion, colegau a phartneriaid eraill i helpu sicrhau diwydiant deinamig a chyffrous at y dyfodol.

 Gair olaf …….

“Synnwyr cyffredin yw AD, gwneud yr hyn sy’n rhesymol ac yn deg, a’r hyn sy’n gweithio i bobl yn ymarferol.”