Cyflogwyr: a ydych chi'n barod am y gofynion cofrestru awtomatig?

Yn ddiweddar, datgelodd y Rheoleiddiwr Pensiynau (TPR) fod dros wyth miliwn o weithwyr bellach wedi cofrestru ar gynllun pensiwn yn y gweithle. Fodd bynnag, gyda newidiadau pellach ar y gweill, dylai cyflogwyr sicrhau eu bod yn gwbl ymwybodol o'r datblygiadau diweddaraf. 

Dyletswyddau cofrestru awtomatig i gyflogwyr newydd

O dan cofrestru awtomatig i bensiynau, mae dyletswydd ar gyflogwyr i gofrestru gweithwyr cymwys ar bensiwn yn y gweithle a thalu isafswm fel cyfraniad i'r gronfa. Y gweithwyr cymwys yw'r rheini sydd rhwng 22 oed ac oedran pensiwn y wladwriaeth, ac sydd ag enillion cymwys dros y sbardun enillion cofrestru awtomatig o £10,000. 

Daeth y gyfraith i rym i gyflogwyr mawr ar 1 Hydref 2012 a chafodd ei chyflwyno'n raddol gyda 'dyddiadau llwyfannu' ar wahanol adegau. Fodd bynnag, o 1 Hydref 2017, rhaid i gyflogwyr newydd gydymffurfio â'u dyletswyddau cofrestru awtomatig ar unwaith trwy gofrestru unrhyw weithwyr cymwys ar gynllun pensiwn yn y gweithle, o'r diwrnod cyntaf y bydd aelod o staff yn dechrau gweithio. Cyfeirir at hyn fel y dyddiad cychwyn ar ddyletswyddau. Bydd cyflogwyr dal i fod yn gallu gohirio rhai o'u dyletswyddau am hyd at dri mis. 

Swm sylfaenol cyfraddau cyfraniadau ar fin codi

Mae'n ofynnol i bob busnes gyfrannu isafswm tuag at bensiynau gweithwyr. Mae gweithwyr hefyd yn cyfrannu swm sylfaenol. Bwriedir i'r cyfraddau hyn godi o 6 Ebrill 2018. 

O 6 Ebrill 2018, bydd cyfradd y cyfraniad sylfaenol gan y cyflogwr yn cynyddu o'r lefel bresennol o 1% i 2%. Yna bydd yn codi eto ar 6 Ebrill 2019, gan gyrraedd 3%. Yn y cyfamser, bydd isafswm cyfraddau cyfraniadau gweithwyr yn cynyddu o'r lefel bresennol o 1% i 3% erbyn 6 Ebrill 2018, gan godi eto wedi hynny i gyrraedd 5% erbyn 6 Ebrill 2019. 

Felly erbyn Ebrill 2018, bydd cyfanswm isafswm y gyfradd cyfraniadau ar y cyd yn cyrraedd 5%, gan godi i 8% o 6 Ebrill 2019 ymlaen. Er y bydd angen i'r gweithiwr gyfrannu yn y rhan fwyaf o achosion, gall y cyflogwr ddewis talu'r 8% llawn neu hyd yn oed swm uwch.

 Yn gyffredinol, mae cyfraniadau'n daladwy ar enillion cymwys rhwng y trothwy is o £5,876 a'r trothwy uwch o £45,000 yn 2017/18. 

Bydd cyflogwyr sy'n methu â chydymffurfio â'u dyletswyddau cofrestru awtomatig yn destun cosbau sylweddol. Mae'r dirwyon yn amrywio o gosb benodedig o £400, i gosb sy'n cynyddu'n ddyddiol, a hynny'n amrywio o rhwng £50 a £10,000, yn dibynnu ar nifer y gweithwyr.