Differing rights

Sut mae hawliau Gweithwyr, Cyflogai a Chontractwyr Hunan-gyflogedig yn wahanol?

Mae’r hawliau isod yn berthnasol i Gyflogai a Gweithwyr fel ei gilydd:

 • Yr hawl i le diogel i weithio.
 • Egwylion ac uchafswm oriau gwaith mewn wythnos yn unol â’r Gyfarwyddeb Oriau Gwaith.
 • Diogelwch rhag anffafriaeth yn y gweithle.
 • Lleiafswm o 5.6 wythnos o wyliau blynyddol gyda chyflog (pro rata).
 • Tâl nad sy’n llai na’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol/Cyflog Byw Cenedlaethol.
 • Tâl Salwch Statudol (yn amodol ar feini prawf).
 • Absenoldeb Mamolaeth, Tadolaeth a Mabwysiadu Statudol (yn amodol ar feini prawf).
 • Aelodaeth o gynllun pensiwn.

 Mae’r hawliau isod yn berthnasol i Gyflogai’n Unig ond nid i’r rheiny y bernir eu bod yn Weithwyr:

 • Diogelwch Cyflogaeth ar ôl 2 flynedd o wasanaeth (diogelu rhag diswyddo annheg).
 • Hawl i brosesau disgyblaeth ffurfiol.
 • Hawl i godi cwynion ffurfiol.
 • Hawl i dâl diswyddo (yn amodol ar 2 flynedd o wasanaeth fel cyflogai).
 • Hawliau Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelwch Cyflogaeth) (TUPE) mewn sefyllfa TUPE.
 • Profion llygaid am ddim i ddefnyddwyr cyfrifiaduron.
 • Yr hawl i rybudd a’r cyfrifoldeb i roi rhybudd i derfynu cyflogaeth.

Does gan Gontractwyr Hunan-gyflogedig ddim hawl i unrhyw un o’r hawliau cyflogaeth statudol canlynol; gwyliau blynyddol statudol gyda chyflog, tâl salwch statudol, tâl mamolaeth statudol, tâl tadolaeth, absenoldeb mabwysiadau ac absenoldeb rhiant (gan gynnwys tâl statudol); ond mae ganddyn nhw’r hawl i beidio bod yn destun anffafriaeth a’r hawl i le gwaith diogel.