Fathau o gyflogaeth sydd yna yn y DU

Pa fathau o gyflogaeth sydd yna yn y DU?

Mae hawliau gweithwyr yn dibynnu ar eu statws mewn cyflogaeth; yn benodol, a ydyn nhw’n gyflogai, yn weithiwr, neu’n Gontractwr Hunan-gyflogedig.

Mae gweithiwr yn cael ei gyflogi ar sail cytundeb ar gyfer gwasanaethau; nid ar gytundeb cyflogaeth.  Does dim cytundeb yn bodoli pan nad yw Gweithiwr yn gweithio a gellir dod â gwaith a chytundebau i ben ar unrhyw adeg gan y naill ochr neu’r llall heb unrhyw rybudd. Does dim rheidrwydd i weithiwr gael cynnig gwaith neu iddo dderbyn gwaith.

Mae gan gyflogai gytundeb cyflogaeth a bydd ganddo’r un hawliau sylfaenol â gweithiwr, ond bydd ganddo hawliau a chyfrifoldebau ychwanegol nad sy’n berthnasol i Weithwyr nad sy’n Gyflogai.

Pam fod angen gwahanol fathau o gyflogaeth arnom?

Mae gwahanol fathau o gyflogaeth yn cynnig y manteision canlynol i fusnesau:

  • Ymdopi gyda brigau a chafnau mewn galw.
  • Darparu staff tymhorol ychwanegol.
  • Ymdopi ag absenoldebau fel salwch a mamolaeth.
  • Dod â sgiliau arbenigol i mewn ar gyfer prosiectau arbennig.
  • Caniatáu i fusnes benderfynu a oes angen hir dymor am swydd.