Cadw staff: chwe ffordd i wneud pobl yn awyddus i aros

Gweithwyr yw asedau mwyaf gwerthfawr BBaCh - ac mae staff hapus yn fwy cynhyrchiol ac yn aros gyda chwmnïau am gyfnod hwy. Rydym yn archwilio'r ffyrdd sydd wedi'u profi i adeiladu busnes y mae pobl yn hoffi gweithio iddo.

O ran ffactorau sy'n effeithio ar redeg busnes o ddydd i ddydd, mae un o bob pedwar uwch-benderfynwr yn pryderu fwyaf am deyrngarwch staff, yn ôl arolwg gan AXA PPP o dros 500 o brif weithredwyr, rheolwyr gyfarwyddwyr ac uwch reolwyr. Datgelodd yr arolwg hefyd mai cadw staff oedd y pryder mwyaf i 29% o benderfynwyr - bron i ddwywaith y gyfran a oedd yn poeni fwyaf am salwch hirdymor.

Mae dod o hyd i ffyrdd o wneud gweithwyr yn awyddus i aros yn eich cwmni yn gwneud synnwyr busnes da, a hynny am ei fod yn costio £28,436 ar gyfartaledd i gael gweithiwr arall i gymryd gweithiwr. Felly dyma chwe cham ymarferol y gall perchnogion busnesau bach a chanolig eu cymryd i wella'u ffyrdd o gadw staff.

1. Mynnwch strategaeth integreiddio

Amcangyfrifir bod traean o'r rheini sy'n cael swydd newydd yn gadael eu rôl o fewn chwe mis, fel arfer am eu bod yn teimlo nad ydynt yn cael eu cefnogi a'u croesawu. Mae Alison King, sylfaenydd a chyfarwyddwr Bespoke HR, yn aml yn clywed y gwyn hon wrth gynnal cyfweliadau ymadael ar ran cleientiaid.

“Mae cael strategaeth integreiddio yn hanfodol os ydych chi am i'ch staff deimlo eu bod yn cael eu cymell o'u diwrnod cyntaf,” meddai King. “Mae dangos ychydig o arwydd o gyfeillgarwch syml fel eu gwahodd i ginio, yn ffordd braf o groesawu dechreuwr newydd a gall rhoi cyfle iddynt ddod i adnabod eu cydweithwyr mewn lleoliad anffurfiol.”

2. Cyflëwch eich gweledigaeth o’r cychwyn

Gall gweithio ar ddechrau egin-fusnes neu fusnes bach a chanolig fod yn gyffrous ond yn ddwys. Efallai y bydd gweithwyr yn cael eu hunain yn gweithio oriau hir heb dâl ychwanegol a buddion cyfyngedig. Gall trosiant staff fod yn uchel o ganlyniad.

“Fel arfer, mae busnesau newydd yn cael eu harwain gan entrepreneuriaid gweledigaethol sydd â chenhadaeth glir ac ysfa ddi-baid i gyflawni eu nodau. Mae hyn yn creu diwylliant sy'n wahanol i'r rhan fwyaf o gwmnïau. Yn y pen draw, gall fod yn amgylchedd heriol i hyd yn oed y bobl fwyaf talentog a phrofiadol, ”meddai Nicholas Sherratt, cyd-sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr Mojo Mortgages egin-fusnes fintech.

Yn ôl Sherratt mae’n hanfodol bod perchnogion busnes yn cyfleu eu gweledigaeth o’r cychwyn, fel bod gweithwyr yn gwybod a ydynt yn mynd i ymgartrefu yno’n ddiwylliannol.

“Hefyd, rhaid i chi ymddiried yn eich gweithwyr i gyflawni. Os caniateir iddynt weithio'n annibynnol, byddant yn teimlo eu bod wedi'u grymuso, ”ychwanega. “Mae hyn yn galluogi'r busnes i fod yn hyblyg ac i wneud penderfyniadau cyflym - dwy agwedd sylfaenol i dwf busnesau newydd.”

3. Dangoswch barch

Gall bagiau ffa, mannau ymgynnull a byrbrydau am ddim fod yn ddechrau da mewn cwmnïau newydd a chwmnïau ifanc. Fodd bynnag, er eu bod yn fanteision braf, nid ydynt yn sicrhau y bydd gweithwyr yn aros o gwmpas.

“Hefyd, rhaid i chi ymddiried yn eich gweithwyr i gyflawni. Os caniateir iddynt weithio'n annibynnol, byddant yn teimlo eu bod wedi'u grymuso”

Nicholas Sherratt, cyd-sylfaenydd a RhG, Mojo Mortgages

“Mae gweithwyr eisiau cael eu parchu gymaint ag y cânt eu gwobrwyo,” meddai King. “Eisteddwch i lawr gyda nhw, darganfyddwch beth sy'n eu gyrru, pa fath o waith maen nhw am ei wneud yn y dyfodol, a sicrhewch eich bod yn dangos sut y gallant symud ymlaen yn eich cwmni. Mae llwybrau gyrfa diffiniedig yn arf cadw gwych.”

4. Buddsoddwch mewn datblygiad personol

Mae gweithwyr eisiau teimlo o bwys, yn ôl Mark Loftus, sylfaenydd a Phrif Weithredwr yr ymgynghoriaeth reoli CharacterScope. Maent hefyd eisiau teimlo bod eu cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth a'u bod yn gymwys.

Er mwyn i weithwyr deimlo hyn, mae Loftus yn dweud, mae angen buddsoddi'n weithredol yn eu datblygiad personol. Gallai hyn fod trwy wella sgiliau neu eu hanfon ar gyrsiau hyfforddi - felly, er enghraifft, maent yn ennill achrediad i ddefnyddio meddalwedd penodol ac yn cael mwy o gyfrifoldebau .

“Os nad ydyn nhw'n teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi neu eu bod yn cael eu trin fel modd o gyrraedd y nod yn unig, maen nhw'n mynd i bleidleisio gyda'u traed a chwilio am le newydd i weithio - rhywle gyda siawns uwch y byddant yn teimlo o bwys,” ychwanega .

5. Defnyddiwch eich greddf i wneud penderfyniadau AD

Diolch i dechnoleg, gall busnesau nawr wneud penderfyniadau Adnoddau Dynol sydd wedi'u haddysgu'n well ac yn fwy gwybodus. Maent yn gallu rhoi adborth i weithwyr yn seiliedig ar ystod eang o fetrigau a dadansoddiadau mathemategol

Er gwaethaf hyn, mae'n bwysig nad yw busnesau yn dod yn or-ddibynnol ar ddata, meddai Colin Dulson, Rheolwr Gyfarwyddwr Berrison, cwmni datblygu busnes, sy'n helpu busnesau bach a chanolig gyda'u hymgysylltiad â gweithwyr.

“Mae adborth effeithiol gan weithwyr yn hanfodol i ddiwylliannau'r gweithle sy'n newid yn gyflym. Mae angen i fusnesau sicrhau bod eu systemau gwerthuso yn gyfredol, ”ychwanega. “Ond nid yw gweithwyr, yn enwedig y genhedlaeth ifanc, bob amser am i grensio rhifau osod yr amodau.”

Maent am ymddiriedaeth Maent eisiau ymddiriedaeth, hyfforddiant ac annibyniaeth, meddai, a daw hyn o gael sgyrsiau a defnyddio greddf.

6. Cynigiwch fuddion hyblyg

Gallwch gymryd yn ganiataol bod gweithwyr yn fwy tueddol o aros o gwmpas os ydynt yn derbyn mwy o dâl, ond nid yw hyn yn wir bob amser. Mae Dulson yn dweud bod gweithwyr iau, yn arbennig, yn llai pryderus o ran enillion ariannol ac yn hytrach yn ceisio gwobrau sy'n cyd-fynd ag arddulliau gweithio newydd y mae eu cenhedlaeth yn gyfarwydd â hwy.

Yn ôl King, os yw busnesau’n mynd i gynnig pecyn buddion, mae buddion hyblyg yn gynnig deniadol.

“Mae cynnig oriau gweithio hyblyg a'r cyfle i weithio o gartref yn apelio at lawer o weithwyr, gan eu bod yn fanteision sy'n gweddu i'w ffordd o fyw,” meddai King. “Mae caniatáu hyblygrwydd yn creu gweithwyr hapusach, a fydd yn fwy ymroddedig ac yn dymuno aros yn eu swydd.”