Hanfodion bod yn Gyflogwr

Mae llawer o fusnesau bach angen cyngor am hawliau a chyfrifoldebau bod yn Gyflogwr. Bydd rhoi rhai prosesau cymharol syml ar waith yn helpu i atal peryglon hyfforddiant annigonol, lefelau uchel o absenoldeb, rheolaeth aneffeithiol a lefelau uchel o drosiant staff yn y pen draw. 

Yr Hanfodion

Bydd angen Contract Cyflogaeth ar unrhyw weithiwr newydd. Mae gennych ddau fis i ddarparu datganiad ysgrifenedig sy'n nodi hawliau i dâl gwyliau ac amser i ffwrdd. Efallai y byddwch hefyd am gael llawlyfr staff sy'n nodi'r rheolau llai ffurfiol sy'n berthnasol o fewn y gweithle.

Sicrhewch eich bod yn cydymffurfio â'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol ac unrhyw ofynion Pensiwn. Mae gan ACAS a Chyllid a Thollau EM wefannau defnyddiol y gallwch edrych arnynt i sicrhau eich bod yn cydymffurfio.

Process Recriwtio Ffurfiol yn ei lle

Dylech sicrhau bod gennych Ddisgrifiad Swydd ysgrifenedig y mae'r Gweithiwr yn ymwybodol ohono. Bydd hyn yn eich helpu os oes materion yn codi nes ymlaen.

Hyfforddiant a Chyfnod Ymsefydlu wedi’i gynllunio

Bydd dogfen ymsefydlu ffurfiol yn eich helpu i groesawu gweithwyr newydd ond hefyd yn sicrhau eu bod yn gwbl ymwybodol o'u hawliau a'u cyfrifoldebau. Os nad yw gweithiwr yn gwybod pa ffordd yr hoffech iddo gyflawni'i rôl, bydd yn ei wneud yn anodd o'r cychwyn, gan ei fod yn rhoi cychwyn gwael i'r berthynas rhwng y Cyflogwr / Gweithiwr.

Gweithdrefnau Cwyno a Disgyblu Pendant yn eu Lle

Llynedd, gofynnwyd i ACAS gynorthwyo gyda 4,000 o broblemau cyflogaeth a allai fod wedi arwain at Hawliadau Tribiwnlys. Bydd gweithdrefnau disgyblu a chwyno mewnol yn helpu i atal materion rhag cynyddu mor bell â hynny. Fel arfer, mae'n well datrys cwynion drwy eich proses fewnol na chael gweithiwr anfodlon sy'n mynd at drydydd parti i gael cyngor.

Rheoli Presenoldeb a Pherfformiad

Er y gall hyn fod yn faes cymhleth ac efallai y byddwch yn dymuno cael cyngor cyfreithiol, dylech gael prosesau ar waith i ymdrin â materion perfformiad a materion gallu a achosir gan afiechyd. Tra bod gan Weithwyr yr hawl i ddisgwyl cael ei drin â chydymdeimlad bydd gweithdrefnau clir yn cynorthwyo i'r ddau barti wybod sut y dylent gael eu trin.

Gall cyflogi pobl ymddangos yn syml iawn, fodd bynnag, mae'n werth treulio ychydig o amser ac ymdrech, fel Cyflogwr, fel bod gennych yr hyder i ymdrin â materion sy'n codi a gwybod eich bod yn cydymffurfio â'r Gyfraith tra'n gofalu am eich staff.