Beth sydd angen i mi wneud am y mater?

Mae gwybodaeth ar wefan y SCG, yma https://ico.org.uk/for-organisations/business/

a fydd yn eich helpu i baratoi ar gyfer y newid mewn deddfwriaeth ond maen nhw hefyd wedi llunio papur sy’n awgrymu bod pob sefydliad yn dilyn 12 cam er mwyn bod yn barod am y rheoliad newydd. 

 1. Ymwybyddiaeth: mae angen i’r bobl allweddol yn eich busnes fod yn ymwybodol o’r gyfraith newydd.
 2. Y wybodaeth yr ydych yn ei chadw: bydd angen i chi ddogfennu’ch defnydd o ddata personol, a hynny’n glir.
 3. Cyfathrebu: bydd angen i chi ddiweddaru rhybuddion preifatrwydd ar eich dogfennau cytundeb er mwyn rhoi ystyriaeth i’r RhDDC.
 4. Hawliau unigolion: bydd angen i chi sicrhau bod eich gweithdrefnau yn cwmpasu hawliau pob unigolyn.
 5. Ceisiadau Gwrthrych am Wybodaeth: am fod gan unigolion hawl i weld y wybodaeth yr ydych yn ei chadw amdanynt, bydd angen i chi sicrhau bod gennych ffordd sy’n cydymffurfio â’r RhDDC i adalw a rhannu’r wybodaeth am ddim.
 6. Sail gyfreithiol: bydd angen i chi sicrhau eich bod yn dogfennu ar ba sail gyfreithiol yr ydych yn prosesu’r data.
 7. Caniatâd: bydd angen i chi sicrhau bod eich cwsmeriaid yn gwybod yn union pam y maen nhw’n rhoi’r wybodaeth i chi. Rhaid gwneud hyn drwy ffordd ‘dewisol’, positif.
 8. Plant: mae’r RhDDC yn benodol iawn o ran trin data plant (unrhyw un dan 13 yn eu byd hwy) felly os yw eich busnes yn delio â’r fath ddata, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn hwn yn agos.
 9. Torri amodau data: mae angen arnoch gamau gweithredu pendant ar gyfer canfod, adrodd ac ymchwilio i achosion o dorri amodau i’ch helpu i osgoi’r dirwyon y crybwyllir uchod.
 10. Diogelu data trwy ddylunio: os ydych yn cyflwyno cynnyrch neu wasanaeth newydd, meddyliwch sut y bydd yn effeithio ar ddata unigolyn, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ei gael yn iawn o’r cychwyn!
 11. Swyddog Diogelu Data: mae angen swyddog dynodedig ar bob busnes. Os ydych yn unig fasnachwr, chi yw’r person hwnnw.
 12. Rhyngwladol: os yw eich busnes yn allforio data (ac os ydych chi’n allforio cynnyrch neu wasanaeth, mae’n debyg y byddwch) bydd angen i chi wneud yn siŵr bod eich prosesau a gweithdrefnau yn cynnwys hyn.