Key Note Article

Problemau Cyfreithiol i Fusnesau

Mae’r erthygl yma’n ceisio edrych ar rai o’r problemau cyfreithiol y mae busnesau’n wynebu. Mae nifer o fusnesau bach yn dechrau gweithredu heb ystyried mewn gwirionedd y materion a ddylai gael eu trafod. Yn aml byddan nhw’n cymryd Tenantiaeth neu Brydles heb gymryd cyngor cyfreithiol a chyflogi staff (yn dechrau weithiau yn rhan amser) heb sylweddoli’r cyfrifoldebau sydd ynghlwm wrth benderfyniad o’r fath. Mae llwyddiant busnes newydd yn aml yn dibynnu ar y camau cynllunio sy’n digwydd cyn bod y busnes yn ystyried agor ei ddrysau i’r cyhoedd neu gynnig gwasanaeth a gall diffyg cynllunio arwain at fethiant y busnes. Dyma rhai o’r materion i’w hystyried:

Materion Rheoleiddio  

Enwi eich Busnes 

Cyflogi Staff 

Cael gafael ar Eiddo 

Strwythur eich Busnes

Yn olaf, er eich bod chi o bosibl yn ardderchog wrth gynhyrchu’r cynnyrch yr ydych yn ei werthu neu’n darparu’r gwasanaeth yr ydych yn ei gynnig, mae’r rhan fwyaf o bobl lwyddiannus yn canolbwyntio ar yr hyn y maen nhw’n gwneud orau ac y defnyddio arbenigedd pobl eraill er mwyn gwneud yn siŵr bod fframwaith cyfreithiol eu busnesau yn gywir.  Mae gwaith cyfreithiol yn debyg i waith deintyddol, gallwch chi ei wneud eich hunan, ond mae’n debygol o fod yn boenus os wnewch chi.