Hawlio arian ychwanegol am daliadau hwyr o anfonebau

Hawlio arian ychwanegol am daliadau hwyr o anfonebau

Mae’n anffodus bod symiau sylweddol o arian yn ddyledus i’r rhan fwyaf o fusnesau gan gwsmeriaid nad sy’n talu ar amser ac yn hwyr iawn.  Gall rheoli credyd gostio’n sylweddol i fusnesau ac mae yna effaith ar lif arian. 

Yn aml dyw’r busnes ddim am fod yn rhy galed ar y cwsmer rhag ofn iddyn nhw golli’r cwsmer. Serch hynny os nad yw’r cwsmer yn talu, dyw’r cwsmer ddim yn un da.

Pan fo cwsmer heb dalu ac mae’r cwsmer yn endid masnachol, yna gallwch godi tal penodedig ar y busnes yna am gost casglu tâl masnachol hwyr ar ben hawlio llog.

Mae taliad yn hwyr – oni bai eich bod chi eisoes wedi cytuno pryd fydd yr arian yn cael ei dalu – ar ôl 30 diwrnod ar gyfer awdurdodau lleol a thrafodion busnes, neu naill ai ar ôl i’r cwsmer gael yr anfoneb neu yr ydych yn cyflenwi’r nwyddau neu wasanaethau (os yw hyn yn ddiweddarach).

Mae’r swm y gallwch godi mewn perthynas â’r sŵn penodedig yn dibynnu ar swm y ddyled.  Am ddyledion hyd at £999, y tâl yw £40; am ddyledion o £1,000 at £9999.99 y tâl yw £70, ac am unrhyw ddyled o £10,000 neu fwy, £100. 

Gallwch hefyd godi llog (a elwir yn llog statudol) os yw busnes arall yn hwyr yn talu am nwyddau neu wasanaethau. Y gyfradd yw 8% yn ogystal â chyfradd sylfaenol Banc Lloegr ar gyfer trafodion busnes i fusnes.  Mae hyn yn gyfradd llog sylweddol tra bod cyfraddau sylfaenol mor isel ar hyn o bryd. Mae cyfraddau llog yn isel hyd at y pwynt ble y byddwch yn cael dyfarniad gan y llys.  Bydd Barnwr ond yn caniatáu cyfradd dyfarniad o rhwng ½ a 2%.

Felly, trwy ddefnyddio’r fframwaith statudol o dan Ddeddf Taliad Hwyr o Ddyled Fasnachol  (Llog) 1998 i hawlio tâl penodedig a llog fe gewch eich digolledu’n rhannol o leiaf am effaith unrhyw daliad hwyr ar eich busnes a llif eich arian.