Taliadau am wasanaeth mewn prydlesi masnachol

Mae taliadau am wasanaeth yn galluogi landlordiaid i adennill oddi wrth denantiaid costau atgyweiriadau a darparu rhai gwasanaethau. Maen nhw hefyd yn gallu darparu ar gyfer gwariant annisgwyl yn y dyfodol. Mae taliadau am wasanaeth yn digwydd fel arfer pan fo angen cynnal a chadw parthau cyffredin neu wedi eu rhannu, fel cyfadeiladau siopa neu ystadau diwydiannol.

 Termau’r brydles fydd y ffactor mwyaf arwyddocaol wrth benderfynu beth sy’n cael ei gynnwys yn y tâl am wasanaeth a’r swm sy’n daladwy.   Y dull gorau o ddiogelu, er mwyn i landlordiaid sicrhau eu bod yn gallu adennill costau cynnal a chadw safle, ac i denantiaid i osgoi costau gormodol neu annisgwyl, yw cymryd gofal wrth drafod a drafftio’r brydles.

 Tra bod taliadau am wasanaeth ar brydlesi preswyl yn cael eu rheoli gan ddeddfwriaeth sylweddol, sy’n gosod terfynau statudol ar adennill, does dim diogelwch tebyg i denantiaid masnachol. Mae yna rywfaint o gymorth, serch hynny, gan God Ymarfer ar gyfer Taliadau am Wasanaeth mewn Eiddo Masnachol Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig.  Er mai dim ond cod ymarfer ydyw, ac felly yn wirfoddol, mae’r cod yn cynrychioli’r ymarfer gorau ar gyfer pobl sy’n ymwneud ag eiddo yn broffesiynol a landlordiaid a thenantiaid, ac mae’n gyfeirnod defnyddiol wrth drafod taliadau am wasanaeth mewn prydles. Hefyd, os bydd unrhyw anghydfod am natur ac effaith y taliadau rheiny, mae’n debygol y byddai cyfeiriad at y Cod mewn unrhyw achos llys neu ddull arall o ddatrys anghydfod. 

 Elfennau allweddol y Cod yw y dylid cael gwasanaethau ar sail gwerth am arian, dylai landlordiaid ddim elwa o’r taliadau, bod ffioedd rheoli yn rhesymol, bod y taliadau am wasanaeth yn amlwg yn deg ac yn rhesymol, bod costau’n dryloyw, a dylai bod modd adnabod eitemau, ei dyrannu a’u dosrannu, dylai tystio costau cyfrifon fod yn ddiduedd a chan arbenigwyr, sicrhau bod costau wedi codi ac mae modd eu hadennill o fewn termau’r brydles, bod esboniad o gyllidebau a’u bod yn cael eu cyflwyno o leiaf un mis cyn dechrau pob blwyddyn, a bod datganiad o wir wariant yn cael ei gyhoeddi o fewn pedwar mis i ddiwedd y flwyddyn honno.