Be The Spark

Ymunwch â BeTheSpark i greu ecosystem weladwy, syml a chysylltiedig i ennyn entrepreneuriaeth sy’n cael ei ennyn gan arloesedd yng Nghymru

Mae BeTheSpark yn gynnyrch Rhaglen Cyflymu Entrepreneuriaeth Ranbarthol Sefydliad Technoleg Massachusetts, yr ymunodd Cymru â hi yn 2015. Mae’n fenter fyd-eang sydd â’r nod o helpu rhanbarthau i sbarduno twf economaidd a chreu swyddi drwy entrepreneuriaeth sy’n cael ei sbarduno drwy arloesedd.

Mae naw o ffigurau amlycaf Cymru o fyd busnes a’r byd academaidd wedi ymuno â'i gilydd i ddechrau'r mudiad hwn, gan anelu i adeiladu cymuned fydd yn helpu i drawsnewid Cymru, ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf ac yn y pen draw sbarduno mwy o fusnesau newydd, mwy o arloesi a masnacheiddio, mwy o gyfleoedd a mwy o swyddi.

Dyma’r naw: Ashley Cooper, Catalyst Growth Partners; Yr Athro Simon J. Gibson,  Wesley Clover Corporation; Yr Athro Dylan Jones-Evans, Prifysgol De Cymru; Yr Athro Hilary Lappin-Scott, Prifysgol Abertawe; Daniel Mines, Grŵp Admiral; Dr Drew Nelson, IQE plc; Hayley Parsons, sylfaenydd GoCompare.com; a James Taylor, sylfaenydd SuperStars.

Lansiwyd mudiad BeTheSpark ar ddiwedd Mehefin 2017, a’i nod yw cysylltu pobl sydd â’r un meddylfryd gan ddod ag arloesi ac entrepreneuriaeth at ei gilydd.  Y weledigaeth yw "Ymwreiddio ymrwymiad cenedlaethol yr holl rhanddeiliaid i entrepreneuriaeth ac arloesi ledled Cymru, i greu mwy o gwmnïau  proffidiol, brodorol, sy'n creu cyfoeth"

Gan drafod ei rôl fel Prif Weithredwr BeTheSpark, meddai Caroline Thompson “Dechreuais yn fy rôl yn ffurfiol ar 4 Medi a phleser o’r mwyaf ydyw i arwain y mudiad hwn. Rwyf wedi cael fy secondio gan NatWest i gymryd y rôl. Bûm yn arwain hybiau Cyflymu Spark ym Mryste a Chaerdydd yn ffurfiol, fel rhan o dîm Entrepreneuriaeth NatWest dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae NatWest wedi gwneud addewid sylweddol ar ffurf fy nghostau cyflog ac felly hwythau yw Partner Corfforaethol cyntaf BeTheSpark. 

Ers y digwyddiad lansio ym Mehefin 2017 rydym wedi bod yn gweithio’n ddyfal ar y nifer o ymrwymiadau a wnaed gan y 300 a fynychodd, a hynny ar ffurf addewidion a Brwydrau y Mae Angen Eu Hennill.  Gall bawb helpu   - o agor eu swyddfeydd i gynnig i gynorthwyo cwmnïau newydd i sesiynau mentora neu gefnogi sesiynau rhwydweithio.”

 Ewch ati, i chwarae eich rhan;

 Cofrestrwch nawr ar www.BeTheSpark.Wales

  • Hyrwyddwch #BeTheSpark i eraill
  • Cysylltwch eich digwyddiadau i #BeTheSpark
  • Cydnabyddwch nad oes unrhyw gystadlu mewn adeiladu cymunedau
  • Byddwch yn hyrwyddwr #BeTheSpark @BeTheSpark
  •     Gwnewch addewid, gwnewch wahaniaeth

Cysylltwch â Caroline yn uniongyrchol os oes gennych unrhyw gwestiynau Caroline.Thompson@BeTheSpark.info