Entrepreneuriaeth

Trwy gydol misoedd Tachwedd a Rhagfyr 2017 rydym yn canolbwyntio ar Entrepreneuriaeth. 

Mae busnesau newydd yn bwysig i economi Cymru a Thorfaen.

Mae ein Prif Erthygl a gomisiynwyd yn rhoi awgrymiadau a chynghorion os ydych yn ystyried cychwyn eich busnes eich hun neu sefydlu busnes.

Dysgwch fwy am Ddeori Busnes a Chanolfan Arloesi Busnes Springboard Torfaen ~ Cymru yn Llantarnam, Cwmbrân, sy’n arbenigo mewn cefnogi busnesau newydd gwyddoniaeth a thechnoleg.

Medrwch hefyd gael gwybod rhagor am BeTheSpark  - menter fyd-eang gyda’r bwriad o helpu rhanbarthau i gyflymu twf economaidd a chreu swyddi trwy gyfrwng entrepreneuriaeth a yrrir gan arloesi.

Mae Barclays Business wedi canfod, ymhell o fod yn barod i ymddeol, bod llawer o bobl dros 50 a 60 oed yn profi nad yw byth yn rhy hwyr i wireddu uchelgais o fod yn fos ar eu hunain. Mae data Barclays yn dangos y bu cynnydd o 140 y cant yn y nifer o berchnogion busnes 65 oed a throsodd dros y ddegawd ddiwethaf – y grŵp oedran sy’n cynyddu gyflymaf. Darllenwch fwy yn yr erthygl ddifyr hon!

Edrychwch ar y fideo ysbrydoledig hwn gan TED -  mudiad dielw gyda’r nod o ledaenu syniadau.

 Darllenwch am waith Prifysgol De Cymru wrth ddatblygu ysbryd entrepreneuraidd ymhlith myfyrwyr a graddedigion a sut y gall busnesau lleol chwarae rhan.

Llawer o ddiolch i’r busnesau a’r cyfundrefnau sydd wedi cyfrannu at y pwnc busnes hwn ( Prifysgol De Cymru, Chanolfan Arloesi Busnes Springboard Torfaen ~ Cymru, BeTheSpark,  Barclays Business) 

Pan na edrychwch ar ein rhestr o ddigwyddiadau, sy’n cynnwys cyfle i entrepreneuriaid newydd ddysgu mwy am sefydlu busnes.

Ewch i Barth Menter y wefan i gael rhagor o wybodaeth am sefydlu busnes yn Nhorfaen – boed gennych ddiddordeb mewn stondin farchnad ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl neu os ydych eisiau gwybod mwy o Fenthyciad Cychwyn Busnes Torfaen.

Mae Economi a Mentergarwch Torfaen yn angerddol ynglŷn â datblygu pobl leol. Os ydych chi yn Nhorfaen ac os oes gennych syniad da, neu’n adnabod rhywun yn y fwrdeistref sydd eisiau gweithio iddyn nhw eu hunain, yna cysylltwch â ni nawr!