Ariannu eich busnes

Lluniwch gyllideb yn seiliedig ar eich cynllun busnes i’ch helpu chi i benderfynu faint o arian byddwch ei angen. Meddyliwch am eich sefyllfa ariannol bob mis; byddwch yn realistig gan efallai bydd eich gwerthiant yn is neu’n hwyrach na’r gobaith; gallai costau fod yn uwch ac efallai y bydd yn cymryd mwy o amser i chi gael eich talu. Bydd hyn yn caniatáu i chi weithio allan faint o gyllid rydych ei angen a phryd byddwch ei angen. Peidiwch ag anghofio caniatáu ar gyfer cyllid wrth gefn rhag ofn y bydd rhywbeth annisgwyl yn digwydd.

Os byddwch angen cyllid ychwanegol, yn dibynnu ar y math o fusnes a faint sydd angen ei fenthyg arnoch, medrwch ystyried gwneud cais am grant gan Lywodraeth Cymru, yr Awdurdod Lleol neu fanciau i gael benthyciadau neu orddrafft dros dro. Os oes gennych gynllun busnescadarn a hanes da mewn busnes, yna efallai y byddai’n fuddiol ystyried rhwydweithiau Angylion Busnes neu lwyfannau torf-ariannu sy’n caniatáu i grwpiau o fuddsoddwyr â diddordeb ddod at ei gilydd. Os ydych yn chwilio am symiau llai, efallai gallai teulu neu ffrindiau fod yn opsiwn. Pa bynnag opsiwn, gwnewch yn siŵr eich bod yn gweithio allan beth fyddwch yn ei roddi’n gyfnewid neu’n ei dalu’n ôl o ganlyniad.