Addasrwydd digidol

Busnesau yng Nghymru yn mynd i’r afael ag ansicrwydd economaidd gydag addasrwydd digidol

Gydag ansicrwydd economaidd yn golygu bod hyblygrwydd yn bwysicach nag erioed, gall bod yn  addas yn ddigidol eich helpu i gryfhau eich busnes ar gyfer y dyfodol.

Felly, efallai nad yw’n syndod bod mwy o BBaChau yng Nghymru wedi troi at dechnoleg y llynedd, i geisio cynnal a thyfu eu busnesau, wrth i gwestiynau ynghylch Brexit barhau.

Mae’r technolegau y mae cwmnïau’n eu defnyddio a sut mae’r rhain yn caniatáu iddyn nhw fod yn wydn yn dod yn fwyfwy amlwg, os ydych chi’n dilyn Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Uned Ymchwil Economaidd Ysgol Busnes Caerdydd. 

Mae’r adroddiad yn dangos sut mae technoleg ddigidol yn helpu gyda’r gwaith caled i berchnogion busnesau a staff, fel ei gilydd, trwy liflinio adnoddau er mwyn i gwmnïau allu canolbwyntio ar dwf.

Ac mae’r canlyniadau’n gadarnhaol yn gynyddol: mae gan y busnesau yng Nghymru fwy o allu i gyflogi pobl, gyda ddwywaith nifer y BBaChau yn nodi nifer uwch o gyflogesion yn 2018 na’r flwyddyn flaenorol; ac mae mwy na hanner o’r busnesau sy’n defnyddio band-eang clyflym iawn yn benodol yn cynnyddu elw.

Caiff addasrwydd digidol yng Nghymru ei hybu o ogledd a de-ddwyrain Cymru, i mewn i ganolbarth a gorllewin Cymru, lle mae bron hanner o’r busnesau bellach yn cyflogi arbenigwyr mewnol i’w helpu datblygu. Mae’r cyrhaeddiad hwn yn mynd y tu hwnt i ranbarthau ac i mewn i sectorau, lle mae’r cynnydd cyffredinol mewn BBaChau yn defnyddio offer ar-lein i reoli rhannau penodol o’u busnesau.  

Er enghraifft, mae’r arbenigwr mewn gollyngiadau olew a chemgau, Zwanny Ltd, wedi’i leoli yng Nghwmbrân, wedi dod yn fwy effeithlon ar ôl newid ei systemau papur dyddiedig, gydag offer ar-lein, gan gynnwys system rheoli cysylltiadau cwsmeriaid (CRM) ac Office 365.

Zwanny pic

Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yn helpu BBaChau yng Nghymru, fel Zwanny, i hybu ei addasrwydd digidol trwy weithdai rhad ac am ddim, cyngor un i un, a’i Gyfeiriadur Hanfodion Meddalwedd, a lansiwyd yn ddiweddar.

I gael cyngor rhad ac am ddim, chwiliwch ar-lein am  Cyflymu Cymru i Fusnesau.