Technoleg yn llethu? Sut i fordwyo'r byd cyfathrebu digidol

fsb-logo-

Faint o negeseuon, erthyglau a fideos ydych chi wedi eu gweld yr wythnos yma sy’n dechrau gyda’r addewid i drawsnewid eich busnes gyda’r dechnoleg ddiweddaraf? Wrth i gyfathrebu digidol fynd yn fwyfwy soffistigedig, gyda’r cymwysiadau cwmwl diweddaraf, caledwedd fodern a hyd yn oed deallusrwydd artiffisial oll yn cystadlu i fod y ‘peth mawr’ nesaf, mae’r amser sydd ei angen i ddarllen am yr holl dechnoleg yma’n mynd yn rhwystr ynddo’i hun, yn tynnu sylw oddi ar y broses o redeg a thyfu busnes bach Yn wir, mae 43% o’r sawl sy’n ystyried arloesi newydd yn nodi diffyg amser fel rhwystr allweddol i gyflawni’r nod hwn.

Nid yw hyn yn dweud, fodd bynnag, nad yw busnesau bach yn agored i dechnoleg newydd. Yn ôl adroddiad Spotlight on Innovation yr FSB, mae 76% ohonynt wedi cyflwyno rhywbeth arloesol yn y tair blynedd ddiwethaf, awgrymu bod y dymuniad a’r gallu i groesawu trawsnewid digidol yno, cyn belled â bod rhesymeg clir dros wneud hynny. Yn fyr, mae perchnogion busnesau bach a busnesau newydd angen gwybodaeth strwythuredig, ymarferol sy’n eu grymuso i gymryd penderfyniadau ac yn eu galluogi i fuddsoddi mewn pecynnau a thechnoleg cyfathrebu digidol a fydd yn gwneud gwahaniaeth gweladwy i lwyddiant eu busnes.

Mwy na Chyfanswm ei Rannau – Cyfathrebu Digidol a Gwell Cynhyrchedd


Mae datblygu cyfathrebu digidol yn fwy na phrofiad y cwsmer, fodd bynnag. Nid yw’n gyfrinach bod llwyddiant a chynhyrchedd busnes bach yn dibynnu’n fawr ar brofiad gweithwyr ac, yn unol â thystiolaeth y byddai 77% o’r rhai a ddaeth yn oedolion ifanc yn gynnar yn yr 21ain ganrif yn derbyn neu wrthod swydd yn seiliedig ar lefel y dechnoleg sydd ar gael, mae arloesi digidol yn mynd i ddod yn ffactor bwysicach yn y matrics hwn. Yn ffodus, mae rhai o’r pecynnau a’r dechnoleg newydd orau sydd ar gael i fusnesau bach yn rhai sy’n gwella sut byddwch chi a’ch tîm yn rhannu syniadau, yn cydweithredu ar brosiectau pwysig ac yn optimeiddio strwythur y busnes ei hun.

Gall y camau cyntaf tuag at gydweithredu’n well yn aml fod mor syml â buddsoddi mewn pecynnau a meddalwedd sy’n gwella sut rydych chi a’ch cydweithwyr eisoes yn gweithio. Os ydych yn treulio llawer o’r diwrnod gwaith mewn sesiynau strategaeth a chyfarfodydd am brosiectau allweddol, gall cymwysiadau cwmwl fel Slack ac Office 365 eich helpu i sicrhau bod pob diweddariad yn cael ei rannu ar unwaith gyda’r bobl iawn. Nid yw pecynnau digidol fel hyn yn cynrychioli buddsoddiad mawr mewn technoleg newydd, ond mae eu gallu i ryddhau timau o gyfyngiadau’r swyddfa ffisegol, trwy ganiatáu iddyn nhw gyfathrebu a chydweithredu o adref neu allan yn y maes, yn gallu cael effaith anferth ar gynhyrchedd. 

Mae rhai busnesau hyd yn oed yn dechrau edrych ar AI a realiti estynedig fel rhan o’u trawsnewidiad digidol, gan ystyried ffyrdd o greu profiad gweithwyr llawnach a chynhyrchiol o’r funud maent yn ymuno â chwmni. Gall hyn gynnwys popeth o ddysgu elfennau allweddol rôl drwy hyfforddiant realiti estynedig i helpu defnyddwyr i gael hyd i ddogfennau, grwpiau a phrosiectau yn gyflymach gyda swyddogaethau chwilio clyfar ar fewnrwyd y cwmni. Hyd yn oed mwy cyffrous i fusnesau bach heb lawer o gyfalaf i fuddsoddi mewn technoleg newydd yw y gellir cael hyd i AI mewn pecynnau cydweithredu a chynhyrchedd am ddim. Er enghraifft, mae Google Drive yn defnyddio AI i’ch helpu i gael hyd i’r ffeiliau rydych yn eu hagor amlaf yn gynt ac yn awgrymu’n awtomatig pwy ddylech eu rhannu gyda nhw, sy’n gwneud cychwyn prosiectau newydd ychydig yn symlach a mwy effeithiol bob tro.

Mae’n teimlo’n aml bod buddsoddi mewn technoleg newydd yn rhywbeth y mae cwmnïau corfforaethol mawr a chwmnïau technoleg Silicon Valley yn ei wneud, gan fod ganddynt y gyllideb i wneud hynny a thimau cyfan i’w weithredu. Mewn gwirionedd, nid yw pecynnau cyfathrebu digidol erioed wedi bod yn fwy hygyrch i fusnesau bach a busnesau newydd; dim ond mater o weithio allan beth sydd angen ei wella a pha becyn neu ddarn o feddalwedd sydd orau i’ch helpu i wneud hynny yw hi. Gall fod mor syml â defnyddio Facebook neu Whatsapp i greu perthynas fwy deinamig gyda’ch cwsmeriaid, neu fuddsoddi mewn Office 365 i helpu i gynyddu cynhyrchedd gweithwyr sy’n gweithio o bell. Yn sylfaenol, nid yw buddsoddi mewn cyfathrebu digidol yn nod ynddo’i hun, ond proses lle mae’r nod yn y pen draw yn arwain at gwsmeriaid hapusach, gweithlu mwy cynhyrchiol ac, yn bwysicaf oll, gwell busnes.