Dod â'ch Cynnyrch i'r Farchnad – Beth sydd angen fi wybod am ED?

Gall dod â chynnyrch newydd i’r farchnad fod yn gyffrous ond hefyd yn straen gyda chymaint o bethau i’w hystyried ac nid y lleiaf o’r rhai yw a fydd yn llwyddiant.

Ond un maes a ddylai fod yn agos at frig y rhestr yw ystyried ED (Eiddo Deallusol).  A gorau po gyntaf y byddwch yn ystyried hyn.

Mathau o ED

Dylem ystyried yn gyntaf y mathau allweddol o ED a allai fod yn berthnasol i’ch cynnyrch:

Patentau

Mae’r rhain yn diogelu datblygiadau technolegol mewn cynnyrch a phrosesau diwydiannol sy’n ddyfeisgar ond nid yn amlwg.  Rhywbeth allweddol yng nghyd-destun diogelu’ch cynnyrch trwy batent yw na ddylech fod wedi gwneud eich syniad/cynnyrch/dyfais yn gyhoeddus cyn cyflwyno cais.  Mae hyn yn cynnwys sgwrsio gyda ffrindiau, chwilio am fuddsoddwyr neu drafod gyda gweithgynhyrchwyr posibl.  Os oes rhaid i’r sgyrsiau yna ddigwydd, mae’n syniad da cael cytundeb dim datgelu cryf. Ac os ydych dal yn y cyfnod o ddatblygu’r cynnyrch, gallai wirio pa batentau sy’n bodoli eisoes eich helpu i osgoi gwrthdaro, a’ch helpu i gyfeirio eich gwaith datblygu fel y gallwch roi rhywbeth gwirioneddol newydd i mewn i’r farchnad.

Dyluniadau

Yn aml mae cofrestru dyluniadau yn cael ei anwybyddu ond gall gynnig diogelwch gwerthfawr iawn.  Mae dyluniad cofrestredig yn diogelu gwedd a golwg y cynnyrch yn unig, nid unrhyw bwrpas technegol, a gall gynnwys siâp, cyfluniad, patrwm neu addurniadau.  Nid yw ceisio am ddiogelwch patent yn eich rhwystro rhag ceisio diogelwch dyluniad, ac mae nifer o Swyddfeydd Eiddo Deallusol, fel y DU, yn caniatáu i chi gofrestru nifer o amrywiaethau o ddyluniad ar yr un pryd heb fawr o gost ychwanegol. 

Gall cofrestriad dyluniad hefyd fod y dewis cywir ar gyfer ED os nad yw eich cynnyrch yn gymwys ar gyfer diogelwch patent ond rydych wedi rhoi ymdrech i mewn i greu cynnyrch hyfryd.

Nodau Masnach

Mae’r rhain yn diogelu’r elfennau brand yr ydych yn penderfynu arnyn nhw ar gyfer eich cynnyrch, ac yn gyffredin mae’n cynnwys enwau, logos a sloganau, ac yn fwy anarferol gall gynnwys lliwiau, synau a siapau.

Wrth ddewis enw ar y brand mae’n syniad da chwilio i weld a yw’r enw eisoes yn bod, ac yn fwy penodol a yw wedi ei ddiogelu eisoes, fel y gellir osgoi unrhyw wrthdaro gyda pherchnogion nodau masnach cofrestredig.  Mae cofrestriad nod masnach yn rhoi’r hawl i gymryd camau yn erbyn defnydd o rywbeth yr un peth, neu mor debyg nes y bydd defnyddwyr yn drysu.

Datblygiadau mewn ED

Brexit

Bydd Brexit yn cael effaith sylweddol ar hawliau ED i lawer, yn arbennig nodau masnach a dyluniadau, gan y gall y rhain gael eu diogelu trwy systemau arbennig ar draws yr UE.  Wrth gwrs mae trafodaethau Brexit yn dal i fynd ymlaen,  ond mae’r partïon i gyd yn gweithio tuag at sicrhau y bydd hawliau sydd wedi eu cofrestru yn yr UE eisoes yn parhau i fod mewn grym yn yr UE, gan leihau’r effaith ar berchnogion busnesau sydd wedi ofni y byddai’n rhaid iddyn nhw ail-gofrestru eu hawliau.  Mae’r cytundeb drafft ar dynnu allan yn darparu ar gyfer hyn, er gall y sefyllfa fod yn fwy cymhleth ar gyfer hawliau sydd dal ar y gweill ar adeg Brexit ac mae trafodaethau’n parhau ar hyn.

Diogelwch Dyluniad Rhyngwladol

Ym Mehefin eleni daeth y DU yn rhan o gytundeb rhyngwladol sy’n caniatáu diogelwch cost effeithiol dyluniadau mewn nifer o wledydd.  O’r blaen, gallai busnesau yn y DU ddefnyddio’r system yna, system yr Hâg, oherwydd aelodaeth y DU o’r UE.  Mae aelodaeth ar wahân ar ran y DU yn gam pwysig cyn Brexit.

Cyfrinachau Masnach

Mae DU  nawr yn cydnabod “cyfrinachau masnach” fel math penodol o hawl ED.  Mae hyn oherwydd Cyfarwyddeb gan yr UE, gyda’r gyfraith yn dod i rym yn y DU ar 9 Mehefin eleni.  Y gyfrinach fasnach fwyaf enwog, o bosibl, yw rysáit Coca Cola.  Felly os oes gennych chi broses fewnol sy’n gyfrinachol neu rysáit ar gyfer fformwleiddiad neu gynnyrch, yna efallai mai cyfrinach fasnach yw’r peth i chi.  Rhaid bod yna werth masnachol iddi, rhaid ei bod yn gyfrinach o hyd, a rhaid i chi gymryd camau i sicrhau ei fod yn aros yn gyfrinach er mwyn cael diogelwch gan y gyfraith.

Gall dealltwriaeth o’r hawliau ED sy’n berthnasol i’ch cynnyrch helpu at lwyddiant eich cynnyrch.  Gall Atwrnai Nodau Masnach Siartredig neu Atwrnai Patent Siartredig eich helpu i sicrhau eich bod yn cael y gorau i’ch busnes allan o’r system ED.