Busnes Cymru: Astudiaeth achos

Busnes Cymru yn cynorthwyo busnes Motion Rail o Gymru i lansio eu prosiect Rhith Wirionedd i wella diogelwch ar y cledrau i blant a gweithwyr

Wedi’i sefydlu yn 2009, darpara Motion Rail Cyf. wasanaethau cyfathrebu rheilffordd arbenigol yn genedlaethol ar isadeiledd Network Rail a rheilffyrdd Uwchddaearol Llundain.

Gan weithio mewn partneriaeth â CEMET (Y Ganolfan Ragoriaeth mewn Technolegau Symudol a Datblygol) a ariennir gan yr UE, rhan o Brifysgol De Cymru (USW), ac yn dilyn cefnogaeth a chyngor gan Fusnes Cymru, gallodd Motion Rail gynhyrchu system rith wirionedd sy’n rhoi ffordd ddiogel i ddefnyddwyr i ddysgu ynghylch peryglon rheilffyrdd.

Cefndir

Gyda 1,150 o groesfannau rheilffordd yng Nghymru a’r siroedd ar y ffin, a 20,000 milltir o reilffordd yn y DU, mae nifer o ardaloedd sy’n peri peryglon difrifol i ddefnyddwyr y rheilffordd, boed yn gerddwyr, modurwyr neu weithwyr. Mae ymchwil diweddar hefyd wedi canfod bod mwy na 70% o oedolion yn credu bod defnyddio croesfannau rheilffordd tra bod y rhwystrau i lawr yn ddiogel os nad oes trenau yn dod. Arweiniodd hyn at Reolwr Gyfarwyddwr Motion Rail, Emma Gilchrist, yn cyflwyno cynnyrch arloesol, a fyddai’n ymgysylltu â phlant a’u haddysgu ynghylch pwysigrwydd diogelwch ar y rheilffordd o oedran ifanc.

Cwmpas y prosiect

I ddechrau, datblygodd Emma'r dechnoleg rith wirionedd arloesol, sydd wedi’i chymeradwyo gan Network Rail, i hyfforddi gweithwyr y rheilffordd ynghylch sut i reoli amgylcheddau peryglus wrth weithio ar y cledrau neu wrth eu hymyl.

Yna sefydlwyd cangen ddielw o’r busnes, a oedd â’r bwriad o fynd â’r dechnoleg i ysgolion i addysgu plant ynghylch peryglon a allai eu hwynebu o gwmpas rheilffyrdd.

Mae arbenigwr arloesedd Busnes Cymru, Steve Evans, wedi chwarae rhan annatod yn natblygiad y cynnyrch hwn. Canfyddodd y gallai Motion Rail ddefnyddio dull gweithredu academi hyfforddi rhith wirionedd tuag at ddiogelwch ar y cledrau a defnyddio’u cwmpas arloesol i fanteisio ar farchnadoedd hynod gystadleuol. Ymgynghorodd ynglŷn â’r syniad, hyfywedd y busnes ac elfen ariannol o’r prosiect, cyn cyflwyno Emma i CEMET, a gomisiynodd y prosiect peilot.

Eglura Steve: “Roedd hi’n amlwg o gychwyn cyntaf fy ngwaith gyda Motion Rail bod ganddynt gynnyrch diddorol a hynod ddefnyddiol a allai gael effaith enfawr ar sut yr addysgir diogelwch o fewn y rhwydwaith rheilffordd. Maent yn dîm sy’n credu’n angerddol yn y gwahaniaeth y gallent ei wneud. Mae’r ffaith eu bod nawr yn ymgysylltiedig â Network Rail yn hynod gadarnhaol ac rwy’n falch bod Busnes Cymru wedi cymryd rhan yn y llwyddiant hwnnw.”

Beth sydd gan y dyfodol i’w gynnig

Mae’r rhaglen hyfforddi rhith wirionedd bellach wedi’i gyflwyno i ysgolion Cymru gyda disgyblion yn y Fenni yn rhai o’r cyntaf i brofi’r cynnyrch. Gobeithia Emma mai yn y dyfodol agos y gall droi Motion Rail yn ysgol hyfforddi i beirianwyr rheilffordd yn ardal Cydgyfeiriant Cymru, ac yn benodol annog mwy o ferched i ymuno â’r alwedigaeth.

 Mae Busnes Cymru, a ariennir gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn cefnogi twf mentrau bach a chanolig ledled y wlad drwy gynnig mynediad i wybodaeth, cyfarwyddyd a chefnogaeth busnes.

 I ddysgu sut gall Busnes Cymru gynorthwyo i ddechrau neu ddatblygu eich busnes, ffoniwch 03000 6 03000, @_busnescymru neu ewch i www.busnescymru.llyw.cymru am ragor o wybodaeth.