Busnes Cymru: Arloesedd yn allweddol i lwyddiant busnes

Mae uchelgais, deallusrwydd ac arloesedd wrth galon dull gweithredu Cymru mewn perthynas â datblygu economaidd, gan ei gwneud yn le atyniadol a chyffrous i fuddsoddi. Yn wir, mae gwybodaeth yn hybu arloesedd, mae arloesedd yn hybu cynhyrchaeth a chynhyrchaeth yn hybu twf.

 Arloesedd sy’n newid syniadau yn elw; mae’n gymorth i fusnesau ddod yn fwy cystadleuol, i gynyddu gwerthiant a manteisio ar farchnadoedd newydd. Mae’n ysgogi llwyddiant - waeth beth yw maint a chwmpas y busnes, yn cyflwyno syniadau arloesol a datblygu cynnyrch, gwasanaethau a phrosesau newydd, ac yn fwy na hynny - eu cyflwyno hwy yn llwyddiannus i’r farchnad, yn annog twf ac yn ysbrydoli llwyddiant busnes. 

Gall ymchwil a datblygiad sydd wedi’u gynllunio a’u gweithredu’n dda ddod â gwobrau a buddion sylweddol i fusnesau. Gall agor drysau i farchnadoedd newydd, hybu gwerthiannau mewn marchnadoedd sy’n bod eisoes a chynyddu proffidioldeb. Gallai hefyd, fodd bynnag, fod yn heriol: gall datblygu syniad yn llawn a mynd ag ef i’r farchnad gymryd amser a buddsoddiad mewn adnoddau, pobl ac arbenigedd.

 Cefnogaeth Arloesedd i BBaCh Cymru

 I BBaCh yng Nghymru, mae cymorth wrth law. Mae prif wasanaeth cefnogi busnes Llywodraeth Cymru, Busnes Cymru, yn ysbrydoli a chynorthwyo busnesau i arloesi a datblygu cynnyrch a gwasanaethau newydd; ymgysylltu’n rhagweithiol mewn masnach o fewn y DU a thramor; uwchsgilio staff a sicrhau amodau gweithio teg a chynaliadwyedd amgylcheddol.

 Yn fwy na hynny, mae adeiladu amgylchedd ble gall fusnesau ffynnu, rhoi’r gefnogaeth berthnasol a’r sylfeini iddynt dyfu, cefnogi diwydiannau’r dyfodol a hyrwyddo cryfderau rhanbarthol wrth wraidd Cynllun Gweithredu Economaidd unigryw Llywodraeth Cymru. Ac mae arloesedd yn un o’r pynciau canolog yn y Cynllun gan fod ganddo’r potensial i hybu newid, cynyddu cynhyrchaeth a gwthio cyfoeth a lles.

 Mae Busnes Cymru ar gael am ddim ac yn hygyrch i bob busnes newydd neu BBaCh yng Nghymru ac yn darparu cefnogaeth ym mhob cam o’u taith arloesedd. Gyda thîm profiadol o ymgynghorwyr busnes ac arbenigwyr twf, gall eich cynorthwyo chi i ddatblygu eich syniadau, trafod eu dichonoldeb, archwilio opsiynau am gyllid, masnacheiddio cynnyrch newydd, symleiddio prif lif a’ch cyfeirio chi at gefnogaeth arbenigol bellach i’ch galluogi chi greu perthnasau hir dymor.

 I ddysgu sut gall Busnes Cymru gynorthwyo i ddechrau neu ddatblygu eich busnes, ffoniwch 03000 6 03000, dilynwch @_busnescymru neu ewch i www.busnescymru.llyw.cymru am ragor o wybodaeth.