Cyfweliad gyda Kelli Aspland, Solar Buddies

Sut welsoch chi’r cyfle i arloesi yn eich sector/maes marchnad?

Roedd plant Laura a minnau yn cael trafferthion yn defnyddio eli haul yn yr ysgol. Roeddem wedi blino anfon poteli confensiynol o eli haul a’r cynnwys yn cael ei wastraffu gan nad oedd y plant yn medru ei roi ymlaen yn iawn. Nid oedd athrawon yn medru eu helpu oherwydd y polisi dim cyffwrdd, ac roedd hyn yn gwneud tasg bwysig iawn i’r plant yn un anodd. Un diwrnod, galwodd un o’r athrawon fi i’r ysgol gan ymddiheuro am y llanast roedd fy mhlant wedi ei wneud, ac am gyflwr eu gwisg ysgol. Roedd plentyn arall wedi llosgi yn yr haul gan nad oedd wedi ei amddiffyn. Trafododd Laura a minnau'r materion hyn ac roedd y ddwy ohonom yn meddwl rhaid bod ffordd haws i’n plant ddefnyddio’r eli. Ar ôl ychydig o waith ymchwil cyflym, roeddem yn sylweddoli nad oedd unrhyw beth a fyddai’n datrys y broblem a chaniatáu i’r plant ddefnyddio’r eli haul yn hawdd a heb wneud llanastr. Ac arweiniodd hyn at geisio datblygu rhywbeth ein hunain. Wrth gwrs, fe gymerodd hyn lawer mwy o waith ac ymdrech nag a dybiwyd ar y dechrau, ond unwaith y dechreuodd y syniadau lifo, doedd dim am ein rhwystro rhag cwblhau’r hyn roeddem wedi ei ddechrau!

Sut aethoch ati i sefydlu’r busnes a datblygu eich syniad / i ble’r aethoch neu pwy gysylltoch chi â nhw am gymorth a help?

Wnaethon ni ddim sefydlu Solar Buddies fel cwmni am ychydig o flynyddoedd oherwydd bod y cynnyrch yn y cyfnod datblygu. Wrth ddatblygu’r cynnyrch, roedd Laura a minnau yn newydd i sefydlu busnes a chreu cynnyrch ac roedd yn anodd cael yr help i ddatblygu’r syniad, heb sôn am ei droi’n fusnes. Mi wnaethon ni gysylltu gydag Adran Ddylunio Prifysgol Metropolitan Caerdydd i weld os medrent helpu gyda darluniau CAD gan mai dim ond ein prototeip ni a darluniau ein hunain roedd gennym. Ni fedrwn gredu pan ofynnodd y Brifysgol os cawsent gymryd ein syniad a defnyddio sgiliau myfyrwyr heb radd a rhai Meistr i ddatblygu prototeip gweithredol o’n syniad. Roeddem ein dwy wrth ein boddau ac yn methu credu ein lwc. Y staff a’r myfyrwyr yn y Brifysgol oedd ein cefnogwyr mwyaf wrth ddatblygu Solar Buddies. Heb eu help nhw, ni fyddai erioed wedi digwydd ac felly rydym bob amser yn rhoi’r gydnabyddiaeth maent yn ei haeddu iddyn nhw am fod yn rhan o’n taith Solar Buddies.

Unwaith roeddem wedi datblygu’r prototeip, roeddem yn medru dechrau meddwl am roi’r cwbl at ei gilydd fel busnes. Penderfynwyd gofyn am help gan Fusnes Cymru, i’n helpu i ddeall beth oedd ei angen i sefydlu’r busnes. Cawsom ychydig o sesiynau i drafod yr hanfodion ond gan fod ein busnes ychydig yn wahanol i fusnesau confensiynol, buan y sylweddolwyd bod angen ymgynghorwyr busnes a oedd yn fwy addas i’n hanghenion ni fel cwmni newydd. Ni ddaeth y math hwn o help a chyngor gan un cwmni ac yn y diwedd roedd yn rhaid i ni holi unigolion. Roedd dechrau’r busnes a chael yr help a oedd ei angen yn anodd iawn ac yn heriol, ond yn un a oresgynnwyd gyda llawer o waith caled ac ymchwil.

Beth oedd yr her fwyaf?

Rwy’n meddwl mai’r her fwyaf oedd cymryd syniad a’i droi yn gynnyrch a oedd yn gweithio. Mae’n un peth cael syniad, ond roedd ei gyflawni yn anodd iawn, yn enwedig pan nad oedd gennym unrhyw brofiad o ddylunio cynnyrch, a hefyd nid oedd gennym wybodaeth am eiddo deallusol a’r hyn roedd ei angen i amddiffyn ein syniad. Roedd cymaint o rwystrau, roedd yn ddigon i wneud i ni stopio a holi ein hunain weithiau - a fedrwn ni wneud hyn a chwblhau’r her roeddem wedi ei rhoi i ni ein hunain? Ond roeddem yn benderfynol o beidio â gadael i unrhyw beth ein rhwystro, a buom yn gweithio’n ddiddiwedd i ddysgu popeth roedd angen i ni ei ddysgu, i wireddu hyn.

Oes yna unrhyw beth y buasech yn ei wneud yn wahanol, wrth edrych yn ôl?

Gan edrych yn ôl ar bopeth y mae Laura a minnau wedi ei gyflawni dros y 7 mlynedd ddiwethaf ers cychwyn Solar Buddies, rhaid i mi, yn onest, ddweud na. Pam? Oherwydd nad oedd gennym unrhyw gefndir busnes, heb sôn am ddyfeisio cynnyrch a’i droi yn fusnes proffidiol. Pan nad oes gennych brofiad, mae popeth yn golygu dysgu. Nid wyf yn credu bod ffordd anghywir o wneud pethau mewn busnes, ond mae dysgu a newid llwybr yn hanfodol a gellir ond gwneud hyn trwy ddeall eich busnes, sut mae’n gweithio a sut i wneud iddo dyfu a ffynnu. Byddwch wastad yn wynebu heriau ac yn gwneud camgymeriadau ar y ffordd, ond cyn belled â’ch bod yn dysgu a gwella, yna medrwch adeiladu busnes gwych.

Beth ydych chi fwyaf balch ohono?

Mae hwn yn gwestiwn anodd. Lle ydw i’n dechrau? Rwy’n falch o Laura a minnau bob dydd oherwydd y rhwystrau rydym wedi eu goresgyn, nid yn unig fel busnes ond fel pobl hefyd. Mae wedi bod yn anrhydedd derbyn y tair gwobr rydym wedi eu cael, ac rydym yn rhai o’r goreuon. Mae cael ein cydnabod am lwyddiannau gan fusnesau eraill a chyrff dyfarnu credadwy wedi golygu popeth i ni. Mae cael cydnabod ein busnes a’n cynnyrch yn deimlad gwych.

Pa gyngor fuasech yn ei roi i fusnes/arloeswr newydd ?

Peidiwch â bod ofn! Dydych chi byth yn gwybod os bydd eich syniad yn gweithio os nad ydych yn rhoi cynnig arni, hyd yn oed os yw hynny’n golygu methu. Mae methu yn golygu dysgu ac yn golygu eich bod yn cymryd llwybr newydd. Ymchwiliwch eich syniad. Mae ymchwil i’r farchnad yn hanfodol wrth geisio lansio cynnyrch newydd. Cyn i chi wastraffu amser, egni, arian, gwaed, chwys a dagrau ar wireddu eich cynnyrch, gwnewch eich gwaith ymchwil. Gwnewch yn siŵr bod yna farchnad a gwnewch yn siŵr y bydd pobl yn prynu eich cynnyrch a bod angen gwirioneddol am eich syniad. Dydych chi ddim eisiau neidio i mewn a gwastraffu amser ac arian ar gynnyrch na fydd neb yn ei brynu. Felly, rhestrwch fanteision ac anfanteision dechrau’r busnes/syniad newydd yma ac yna mynd amdani pan fydd y golau gwyrdd yn dangos.

Pam ydych chi’n meddwl bod arloesi yn bwysig yn hinsawdd economaidd heddiw?

I sicrhau twf mewn unrhyw fusnes, mae newid a symud gyda’r amser a’ch cystadleuwyr yn hanfodol. Gall arloesi mewn busnes ganiatáu i’r newidiadau hyn gael effaith gan ganiatáu i’r busnes drawsnewid, rheolaeth busnes dda, proffidioldeb a chynaliadwyedd. Mae bob amser broblemau yn y byd sydd angen eu datrys, yn enwedig gyda datblygiadau mewn technoleg. Mae arloesi yn golygu busnesau newydd, sydd yn eu tro yn creu swyddi gan helpu twf economaidd. Mae arloesi yn ysbrydoli creadigrwydd pobl a’u gallu i ddatrys problemau. Rydym yn creu bod meithrin meddylfryd arloesol a chreadigrwydd yn rhywbeth sydd angen ei annog, yn enwedig yn ein cenhedlaeth iau trwy’r ysgolion. Gall datblygu’r sgiliau hyn arwain at bethau gwych yn y dyfodol a newidiadau i’n heconomi ni. Ysbrydoli i greu, i ffynnu!