Meddwl Dylunio Strategol

Mae gan ddylunio rôl hanfodol i'w chwarae mewn newyddbethau gan nad yw arloesi yn canolbwyntio'n unig ar dechnoleg a chael ei yrru gan Ymchwil a Datblygu, ond yn gynyddol mae'n ymwneud â gwasanaethau, profiad y defnyddiwr a'r gymdeithas.

 Cydnabyddir yn eang fod dod â dylunwyr at y bwrdd mewn prosesau arloesi cynnar yn gwneud gwahaniaeth hanfodol. I fusnesau sy'n cychwyn, mae dylunio strategol yn helpu i gael syniadau gwych i'r farchnad gywir. I fusnesau sefydledig, mae'n eu helpu i ailosod neu ehangu eu cynnig yn unol â hynny.

Mae gan feddwl dylunio strategol un nod unigol: deall a datrys problem i'w ddefnyddiwr. Mae'r genhedlaeth bresennol o ddefnyddwyr wedi datblygu anoddefiad am annilysrwydd- sy'n golygu bod angen i frandiau newid eu meddwl o'r traddodiadol i'r meddylgar er mwyn cadw ar y blaen.

 Mae “Meddwl Dylunio” yn cael ei dderbyn yn eang fel methodoleg datrys problemau creadigol y gellir ei gymhwyso i feysydd y tu hwnt i’r dylunio a ystyriwyd yn draddodiadol.

 Mae'r "diemwnt dylunio" yn dangos meddwl dylunio fel proses linellol sydd â chyfnodau cyfnodau archwilio,  a chyfnodau gwneud penderfyniadau cydgyfeiriol sy'n hwyluso'r ymagwedd ar gyfer ymarferwyr busnes a rheoli yn benodol. Mewn gwirionedd, anaml y mae ymchwilwyr dylunio yn cymryd agwedd sy'n wirioneddol linellol fel y mae'r diemwnt dwbl yn eich arwain i feddwl, fodd bynnag nid yw'n newid y teimlad craidd o 'ddylunio meddwl' fel strategaeth datrys problemau a'r ffaith bod cael empathi gyda'ch rhanddeiliaid yn arwain at atebion gwell.

 Yn PDR, rydym yn defnyddio cyfuniad o ddulliau ymchwil marchnad a defnyddwyr, sgiliau dadansoddi a meddwl, a syniadaeth i ddod o hyd i atebion arloesol i broblemau cymhleth. Mae fwyfwy o'r problemau y cysylltir â ni yn eu cylch yn rhai y byddem yn eu cyfri'n 'strategol'. Yn hytrach na'r "dylunio cynnyrch / gwasanaeth sy'n....." penodol a chyfredol, rydyn ni'n aml yn wynebu problemau amwys ac sy'n seiliedig ar y dyfodol, fel "beth ddylem ni ei wneud mewn 5/10/20 mlynedd?"

Pa rôl sydd gan Ymchwil Defnyddwyr mewn Dylunio Strategaeth?

 Bydd dadansoddi tueddiad a marchnad ochr yn ochr â chasglu dealltwriaeth o dechnolegau a chyd-destunau yn y dyfodol trwy gyfweliadau gydag arbenigwyr ac adolygu llenyddiaeth bresennol yn rhoi cipolwg ar ddyfodol y mae'n rhaid i fusnes o bosib, weithredu ynddo. Fodd bynnag, nid yw hyn yn ddigon i'r rhan fwyaf ddatblygu strategaeth gydlynol. Mae cwestiynau'n parhau o gwmpas pa gyfleoedd y mae'r fath ddyfodol yn eu cyflwyno, lle mae'r sefyllfa orau i'r busnes yn y fath ddyfodol, a sut ydyn ni'n cyrraedd y pwynt hwn?

 Dyma ble mae Ymchwil Defnyddwyr yn chwarae rhan hanfodol wrth ddiffinio, neu'n hytrach, dylunio strategaeth, trwy ein galluogi i:

  • Ddeall y cyfleoedd y mae senarios y dyfodol yn eu cyflwyno. 
  • Help ni i gynllunio’r llwybr. 

Deall anghenion y Defnyddiwr

 Er y bydd rhyngweithiadau cynnyrch yn newid dros amser, pan fyddwch chi'n edrych ar anghenion a gwerthoedd y defnyddiwr yn fanwl, prin yw'r cyfyngiadau hyn i dechnoleg neu linell amser..

 I ddeall y rhain, rhaid inni gymryd agwedd fwy creadigol at yr ymchwil ei hun a'r dadansoddiad ohoni. Nid yw treialon defnyddwyr a metrigau penodol o unrhyw ddefnydd yma. Yn lle hynny, bydd dulliau megis ethnograffeg, profion diwylliannol a gemau dylunio yn rhoi mewnwelediad llawer dyfnach o werthoedd y defnyddiwr. 

Unwaith y deallir gwerthoedd y defnyddiwr, gellir mapio'r rhain ar ddyfodol posibl a'u his-gydrannau: technoleg, amgylcheddau a chyd-destunau defnydd. Bydd hyn yn llywio diweddnod a chyfeiriad strategaeth a bydd yn symud y marciwr o 'ddyfodol posibl' i 'ddyfodol arfaethedig' wedi'i ddylunio

Deall y Presennol 

Fel y bydd unrhyw un sy’n cyflawni’n uchel yn dweud wrthych, mae nod yn ddefnyddiol os oes dealltwriaeth glir o'r man cychwyn, a hynny'n unig. Dylid ystyried Dyluniad Strategaeth fel cynllun diffiniedig i gyflawni'r nod hwnnw ac mae dealltwriaeth o'r presennol felly'n hanfodol i ganfod y cydrannau coll a'r datblygiadau gofynnol i symud o'r presennol i'r dyfodol.

Gall yr anghenion a'r gwerthoedd a ddarganfuwyd yn flaenorol greu fframwaith i ymchwilio'r presennol. Defnyddir dulliau Ymchwil Defnyddwyr fel ymholiadau, cyfweliadau a dyddiaduron yn y cyd-destun wedyn i ddeall yr hyn mae'r sefyllfa’n caniatáu ar hyn o bryd, neu'n rhwystro'r defnyddiwr i wireddu eu hanghenion a'u gwerthoedd. Mae hyn yn diffinio man cychwyn y daith, y presennol, a gallwn wedyn egluro'r camau sydd eu hangen i symud ar hyd y llwybr.

 Heb amheuaeth, mi fydd y llwybr hwn yn heriol - os nad oes unrhyw heriau, yna nid oes rheswm iddo fod yn 'ddyfodol arfaethedig' yn hytrach na 'phresennol arfaethedig'! Dyma ble gall sgiliau dylunio traddodiadol a chysyniadau mwy traddodiadol helpu i ddarparu newyddbethau ac atebion i'r heriau hyn. Wrth gwrs, bydd y cysyniadau hyn yn cael eu llywio gan yr holl ymchwil a ddaeth o'i flaen: dealltwriaeth ddofn o'r defnyddiwr a'r ymchwil eilaidd o ran technolegau, amgylcheddau a chyd-destunau defnydd yn y dyfodol.

 Yn PDR, mae'r tîm yn cynnwys ystod eang o bobl ag amrywiaeth o arbenigedd sy'n golygu y gallwn ymdrin â chwmpas yr holl sgiliau ymchwil a dadansoddi sydd eu hangen i ddylunio strategaeth, a bod gennym ni hefyd y sgiliau o ran syniad a chysyniadau i gynnig atebion i'r heriau y byddwch yn eu hwynebu ar hyd y ffordd.

 www.pdronline.co.uk