ASTUTE 2020

Astute 2020 Logo .         ERDF Logo

ASTUTE 2020 - Gweithio gyda Diwydiant Gweithgynhyrchu Cymru

Yn ymateb I’r galw gan ddiwydiant, mae ASTUTE 2020, sef partneriaeth cydweithio rhwng nifer o Brifysgolion (Prifysgolion Abertawe, Caerdydd, Aberystwyth a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant) sydd yn cael cefnogaeth gan yr Undeb Ewropeaidd,  yn gweithio ar y cyd â’r diwydiant gweithgynhyrchu yng Nghymru i wreiddio technolegau uwch a chynaliadwy.

Mae trefniadau cydweithio gwirioneddol ASTUTE 2020 rhwng diwydiant ac academia yn golygu bod cwmnïau’n cael mynediad unigryw i’r canlynol:

  • Arbenigwyr academaidd o’r radd flaenaf ar draws partneriaeth Prifysgol
  • Ymchwilwyr ac arbenigwyr technegol â chymwysterau uchel
  • Y cyfleusterau ymchwil a’r offer arbrofi diweddaraf
  • Systemau deallus, technegau lefel uwch a meddalwedd wedi’i theilwra at y diben

 gan arwain at sbarduno syniadau a hwyluso’r broses o fabwysiadu newid trwy ymchwil, datblygiad ac arloesedd.

Gall ASTUTE 2020 gefnogi cwmnïau gweithgynhyrchu ar draws amrywiaeth o sectorau, megis awyrofod, moduron, cynhyrchu ynni, olew a nwy, dyfeisiau meddygol, electroneg, bwydydd, ac ati, a rhoi hwb i dwf trwy gymhwyso technolegau peirianneg uwch i heriau gweithgynhyrchu, gan sbarduno ymchwil flaengar ac arloesedd. Mae trefniadau cydweithio ASTUTE 2020 yn ysbrydoli cwmnïau gweithgynhyrchu i wella a lliflinio eu prosesau gweithgynhyrchu, eu cynnyrch gweithgynhyrchu a’u cadwyn gyflenwi, gan greu nwyddau a gwasanaethau cynaliadwy, gwerth uwch, a’u cyflwyno i farchnad fyd-eang.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae tîm ASTUTE 2020 wedi bod yn cydweithio â nifer o gwmnïau  gweithgynhyrchu Gymraeg gan gynnwys cwmni newydd llwyddiannus o Abertawe, Marine Power Systems Ltd. (MPS) ar eu technoleg pŵer tonnau glân, dibynadwy a fforddiadwy, WaveSub. Mae arbenigwyr technegol ASTUTE 2020 ac MPS wedi creu modelau cyfrifiadurol addas ac wedi cynnal dadansoddiad elfen gyfyngedig ar strwythur arnofyn y WaveSub. O ganlyniad i’r cydweithio hwn a buddsoddiad pellach gan Lywodraeth Cymru, mae MPS bellach wedi cyrraedd carreg filltir bwysig ac wedi dadorchuddio prototeip Graddfa 1:4 o’r WaveSub ar 13 Hydref yn Doc Penfro.  

“Yn sgîl y sgiliau a’r cyfleusterau nodedig sydd ar gael trwy ASTUTE 2020 ar Gampws newydd y Bae, Prifysgol Abertawe, yn ogystal â’i athroniaeth o arloesedd a symud ymlaen, rydym yn gwbl sicr y bydd yr ymchwil sydd ar waith gan ASTUTE 2020 yn cadarnhau bod ein dyluniad ar gyfer arnofyn cipio pŵer yn gwbl addas at y diben.”

Dr Gareth Stockman, Prif Swyddog Gweithredol, Marine Power Systems Ltd.

Mae ASTUTE 2020 yn adeiladu ar yr agweddau mwyaf llwyddiannus ar brosiect blaenorol ASTUTE rhwng 2010 a 2015. Mae ASTUTE wedi llwyddo i ddangos ei fod e mewn sefyllfa ragorol i gefnogi cwmnïau drwy gyfrwng prosiectau ymchwil, datblygu ac arloesi cydweithredol dwys a chyfnewid gwybodaeth mewn technoleg gweithgynhyrchu. Mae mwy na 250 o fusnesau bach a chanolig Cymru wedi elwa o gymorth ASTUTE gan helpu i greu mwy na £9 miliwn o fuddsoddiad gweithgynhyrchu cynyddol ar gyfer Cymru, ac ysgogi creu 174 o swyddi newydd a sefydlu deg menter newydd.

Mae prosiect ASTUTE 2020 yn cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a’r Sefydliadau Addysg Uwch sy’n rhan ohono.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am ASTUTE 2020