Sut i greu Cynllun Marchnata Ymarferol

Nid oes angen i farchnata fod yn rhywbeth sy'n peri pryder i berchnogion busnesau bach. Gyda chynllun clir, syml sydd wedi ei gynllunio'n dda, gall busnesau bach a chanolig farchnata eu hunain yn effeithiol, hyd yn oed mewn marchnadoedd llawn sy'n cynnwys cystadleuwyr â chyllidebau mawr. Y tric yw gosod y sylfeini cywir a chyflawni'ch strategaeth.

Ymchwilio a rhoi’r hanfodion yn eu lle

Gwnewch ymchwil y farchnad ar gyfer y farchnad a'r cwsmeriaid nodweddiadol yr ydych yn eu targedu, y rheini sy'n cystadlu yn eich erbyn a'r farchnad yr ydych chi'n gweithredu ynddi. Meddyliwch hefyd am ffactorau allanol a allai gael effaith ar eich busnes. Aseswch amrediad eich cynnyrch ac ystyriwch a yw pob cynnyrch yn fusnes sy'n fuddiol i chi.

Trwy ddeall pa gynhyrchion sydd fwyaf proffidiol i chi, gallwch ddylunio'ch strategaeth farchnata i ganolbwyntio ar y rhai sy'n creu'r elw mwyaf. Fel rhan o'r ddogfen hon, lluniwch ddatganiad o'ch sefyllfa sy'n diffinio lle rydych chi nawr, beth yw eich nodau, a sut ydych chi'n bwriadu eu cyflawni. Penderfynwch faint y byddwch chi'n ei wario ar farchnata a'r hyn y byddwch chi'n ei wneud, e.e. digwyddiadau, cysylltiadau cyhoeddus, argraffu neu farchnata digidol.

Gosod nodau realistig

Mesurwch eich gweithgaredd marchnata i ddangos pa dactegau oedd werth chweil ai beidio. Ystyriwch eich dulliau mesur llwyddiant; mae rhai gweithgareddau fel Cysylltiadau Cyhoeddus yn anoddach i'w mesur oherwydd eu bod yn ymwneud mwy ag adeiladu brand. Mae e-farchnata ar y llaw arall yn tueddu i fod yn hawdd ei fesur oherwydd bod yr alwad i weithredu fel arfer yn bryniant neu gofrestriad uniongyrchol, ar-lein.

Cynllunio’r manylion

Canolbwyntiwch ar y sianelau sy'n gweithio i chi a pheidiwch â gwastraffu amser gyda'r rhai sy'n ymylol. Er enghraifft, yn hytrach na cheisio sefydlu sawl cyfrif cyfryngau cymdeithasol ar draws gwahanol lwyfannau, buddsoddwch mewn dau sy'n gweithio i'ch busnes a neilltuo amser, sgiliau ac egni i'w datblygu. Buddsoddwch yn eich gwefan a sicrhau ei bod ar ei gorau ar gyfer y daith gorau posib i gwsmeriaid. Dewiswch gyfryngau argraffu sydd yn mynd i weithio i chi, nid pentyrrau diddiwedd o daflenni.

Y gyfrinach o ran marchnata effeithiol yw cynllunio, adolygu a gwella’ch dulliau. Daliwch ati, gan wella, ymrwymo i greu gwelliannau parhaus ac esblygu. Mae’r canlyniadau o fewn eich cyrraedd.