Gwneud i'ch gwefan weithio ar gyfer eich busnes

Nid oes yn rhaid i wneud y mwyaf o’r cyfleoedd marchnata digidol sy’n llifo o’ch gwefan fod yn anodd. Dyma ddeg awgrym gan rywun sy’n gweithio yn y diwydiant.

Ymroddiad

Mae marchnata digidol yn rhan o fusnes ac mae’n gofyn am ymroddiad, ymrwymiad a sylw. Os na fedrwch gynnal adroddiad newyddion/blog neu dudalen Facebook, hyd yn oed os ydych yn colli cyfle, nid yw’n edrych yn dda os ydych chi’n cychwyn rhywbeth ac yna heb amser i’w roi iddo.

 Y newyddion da – os ydych yn rhoi’r amser, mae’r rhan fwyaf o’r pecynnau marchnata yn rhad ac am ddim! Hefyd, mae cannoedd o diwtorialau fideo arlein i’w gwylio os oes angen hyfforddiant ychwanegol arnoch.

Strategaeth 

Mae’n bwysig ysgrifennu cynllun marchnata ar gyfer eich gwefan busnes. Bydd yn canolbwyntio eich meddwl, caniatáu i chi ddyrannu amser penodol ar gyfer marchnata a’ch galluogi i gofnodi unrhyw gostau. Bydd hefyd yn caniatáu i chi ddadansoddi a chymharu llwyddiannau/methiannau eich ymdrechion marchnata o gymharu â’r cynllun gwreiddiol, gan eich galluogi i newid pethau yn y dyfodol.

Traffig Gwefan a Chyfryngau Cymdeithasol

Gellir cynhyrchu traffig i’ch gwefan trwy farchnata uniongyrchol neu anuniongyrchol. Er enghraifft, gallai marchnata uniongyrchol fod yn rhywun sydd wedi derbyn cylchlythyr ebost neu rywun sydd eisoes yn gwybod am enw eich busnes. Gallai marchnata uniongyrchol fod yn rhywun a gafodd hyd i chi wrth chwilio am ganlyniadau, hysbysebion y telir amdanynt, y cyfryngau cymdeithasol neu fideos.

 Gelwir marchnata anuniongyrchol yn ffactorau oddi ar y dudalen (dylanwadau allanol). Maent yn chwarae rôl fawr iawn o ran eich helpu i hyrwyddo eich busnes ac mae’r rhan fwyaf o’r pecynnau ar gael yn rhad ac am ddim. Mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn enghraifft o ddylanwad allanol a dylai popeth a lanlwythir gysylltu’n ôl i’ch gwefan er mwyn gyrru traffig i’ch gwefan drwy’r amser.

 Mae’n bwysig nodi hefyd na ddylai cyfryngau cymdeithasol gael eu defnyddio yn lle gwefan. Am y rheswm syml mai gwefan yw’r un peth sydd dan eich rheolaeth chi, rhywbeth rydych chi yn berchen arno. Os yw cwmni’n dibynnu’n llwyr ar y cyfryngau cymdeithasol i gynhyrchu busnes, beth sy’n digwydd os yw cymwysiadau cyfryngau cymdeithasol yn diweddaru eu meddalwedd a newid eu halgorithmau? Mae’n ormod o risg gadael busnes yn agored i feddalwedd cyfryngau cymdeithasol nad oes gennych reolaeth drosto.

Mapiau Google

Mae’n rhad ac am ddim i fusnesau gofrestru cwmni gyda Google i ymddangos ar fap Google.  Mae Mapiau Google hefyd yn ymddangos ar dudalen gyntaf Google.  Medrwch lanlwytho ffotograffau, delweddau a mwy o’ch proffil Mapiau Google (a elwir nawr yn Google My Business).  Mae hyn yn hollbwysig i fusnesau, gyda dolen yn ôl i’ch gwefan chi!

Adolygiadau 

Mae adolygwyr arlein yn ddylanwadwyr pwysig a all helpu i hyrwyddo eich gwefan a’ch busnes. Mae nifer o becynnau adolygu ar gael (e.e. Google, Facebook) a gellir eu harddangos i gyd drwy eich gwefan.

Cadw Diddordeb eich Cynulleidfa

Unwaith y mae gennych ymwelydd ar eich gwefan, mae’n bwysig cadw eu sylw. Ar gyfartaledd mae gan ymwelwyr drothwy amynedd o 7 eiliad cyn iddynt gau’r dudalen a mynd i rywle arall. Yn ein profiad ni, mae 4 prif reswm pam fo hyn yn digwydd:

1. Dylunio gwael (symud o gwmpas y wefan a chynllun)

2. Perfformiad gwael (araf a phroblemau technegol)

3. Gwybodaeth amherthnasol (cynnwys ysgrifenedig a delweddau)

4. Ddim yn gweithio’n dda ar ffonau symudol (gwefannau nad ydynt yn addasu i faint y sgrin)

Mae’r holl ffactorau ar y dudalen yma yn hawdd i’w cywiro ac nid oes esgus dros golli cwsmer ar y pwynt hwn.

Optimeiddio Gwefan

Mae’n bwysig cofio mai rôl peiriant chwilio yn syml yw cysylltu rhywun sy’n chwilio am rywbeth gyda gwefan gyda’r wybodaeth honno, y cynnyrch neu’r gwasanaeth hwnnw. Rhaid i’r wybodaeth a ychwanegir i’r dudalen fod yn gyson â’r chwiliad a rhaid i gynllun y dudalen ddilyn yr arferion gorau a bennir gan y peirannau chwilio. Mae nifer o becynnau am ddim ar gael hefyd i chi ddweud wrth  beiriannau chwilio i ddod i gael hyd i chi (e.e. Google Search Console).

Marchnata Ebost

Mae mwyafrif pobl yn edrych ar eu ebost yn rheolaidd drwy gydol y dydd. Fel rheol, dim ond un cyfeiriad ebost busnes ac un cyfeiriad preifat sydd ganddynt. Am y rheswm hwn, mae marchnata ebost uniongyrchol yn dal yn bwysig iawn gan ei fod yn debygol o’u cyrraedd yn uniongyrchol.

Ar 25ain Mai 2018, daeth y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) i rym. Gorfodwyd pob busnes i ofyn i’w tanysgrifwyr presennol os hoffent aros ar y rhestr e-bostio. Diflannodd llawer o restri dros nos, a chredwn ni bod hynny’n beth da. Mae gan fusnesau nawr restr o danysgrifwyr sydd wirioneddol eisiau clywed ganddyn nhw.

I helpu eich busnes i redeg ymgyrchoedd marchnata ebost proffesiynol mae pecynnau am ddim ar gael arlein (e.e. Mailchimp).  Mae’r rhain yn cynnwys ffurflenni arlein y gellir eu hychwanegu i’ch gwefan i ymwelwyr newydd danysgrifio i’ch cylchlythyr.

Blogiau / Newyddion Diweddaraf  / Dyddlyfr

Mae blog yn rhywle lle medrwch rannu cynnwys difyr, perthnasol a llawn gwybodaeth am eich busnes. Mae’n rhywle lle medrwch wahodd pobl i gyfarfod eich tîm, eich man gwaith a’ch bywyd gwaith bob dydd. Yn dechnegol, bob tro byddwch yn creu post blog newydd, mae’n cynhyrchu tudalen newydd ar eich gwefan. Heb sylweddoli, rydych yn tyfu eich gwefan yn organig. Mae hyn hefyd yn fuddiol o ran peiriannau chwilio gan y medrent weld ei bod yn wefan actif.

 Os yw eich gwefan wedi ei hadeiladu gan ddefnyddio system rheoli cynnwys gyfeillgar megis WordPress, medrwch ychwanegu’r cynnwys hwn ar eich ffôn, llechen neu gyfrifiadur. Medrwch hefyd drefnu bod gwybodaeth yn ymddangos ar ddyddiadau/amserau penodol yn y dyfodol.

Datganiadau i’r Wasg

Ysgrifennwch ddatganiad i’r wasg a’i anfon at y papur newydd lleol, ac os byddant yn ei gyhoeddi, bydd yn mynd yn eu papur newydd digidol nhw. Efallai hefyd y cewch ddolen yn ôl i’ch gwefan. Bydd y cysylltiad hwn gyda gwefan sefydledig hefyd yn gwella eich sgôr o ran lle mae eich gwefan yn ymddangos wrth i bobl chwilio.