Podlediadau - beth yw'r holl ffwdan?

Podlediadau. Ni allwch droi heb glywed amdanynt. Dyma’r ‘gair’ ar wefusau pawb ar hyn o bryd (ac yn eu clustiau!).

 Eisoes mae 1 o bob 10 oedolyn yn y DU yn gwrando ar podlediadau bob wythnos. Mae nifer y gwrandawyr yn cynyddu, ac mae'r gwrandawyr hynny (a darpar gwsmeriaid) yn ffyddlon ac yn awyddus i ddysgu.

 I fynd yn ôl at yr hanfodion, mae podlediad yn gyfres o ffeiliau sain digidol y gellir eu lawr lwytho ar eich ffôn, eich tabledi neu'ch gliniadur. Neu, mewn ffordd arall, mae'n fath o sioe radio heb yr angen am unrhyw orsaf radio, na radio i wrando arni. Gall unrhyw un eu recordio a'u cyhoeddi. Gall gwrandawyr chwilio am bwnc y maent am glywed mwy amdano, lawr lwytho podlediad ar y pwnc hwnnw a gwrando arno. Lle bynnag maen nhw eisiau. Pryd bynnag maen nhw eisiau. Am ddim.

 Hyd yma, podlediadau oedd y cyfrwng a ddefnyddiai cwmnïau cyfryngau ac unigolion oedd am adrodd stori. Ond gyda chymorth cwmnïau cynhyrchu clywedol profiadol, mae fwyfwy o fusnesau, mawr a bach, yn dechrau ymuno.

 Mae yna dri math o podlediadau brand, fel y gelwir hwy. Mae'r math cyntaf yn dangos eich maes arbenigedd. Felly, er enghraifft, mae gan Tinder ei sioe gariadon ei hun ac mae Mumsnet yn rhannu straeon am fabanod gyda rhieni newydd. Yr ail fath yw lle mae'r cynnwys yn cyd-fynd â gwerthoedd eich cwmni. Mae gan Starbucks podlediad sy'n tynnu sylw at bobl gyffredin sy'n gwneud gwahaniaeth yn eu cymunedau. Yn y cyfamser, mae eBay yn rhoi ysbrydoliaeth i bobl sy'n dechrau busnes eu hunain. Y math olaf o podlediad wedi'i brandio yw'r mwyaf dyngarol efallai - lle rydych chi'n rhoi eich enw a'ch arian i greadigrwydd pobl eraill. Yr enghraifft orau o hyn yw darparwr drama sain, The General Electric Theater – sy’n adlais i rôl cwmni’r UD fel noddwr dramâu ar deledu yn y 1950au.

 Yr hyn sy'n wych am bodlediadau yw y gall unrhyw un ddechrau un, a gyda ychydig iawn o arian. Ar ei lefel fwyaf sylfaenol, bydd angen gwefan ar-lein arnoch fel Spreaker (safleoedd eraill ar gael), eich ffôn symudol gyda'i glustffonau, a meddalwedd golygu am ddim, fel Audacity. Yn yr un modd â phopeth arall, gallwch ehangu’ch offer gydag eitemau ychwanegol fel microffonau a recordwyr i weddu i’ch amgylchiadau. Rydym wedi cychwyn blog bach i’ch rhoi ar ben y ffordd. Y gyfrinach yw sicrhau eich bod yn cynllunio’ch cynnwys ymhell o flaen llaw, sicrhau bod gennych stôr o gynnwys yn barod i’w rhyddhau a bod gennych ymgyrch farchnata gadarn yn gefn iddo. Dyna pam y dylech fod yn rhan o’n strategaeth Marchnata a Chyfathrebu. Gair o rybudd. Ceisiwch beidio â gwneud hwn yn declyn gwerthu. Mae pobl sy’n gwrando ar podlediadau yn hoffi stori dda, felly gwnewch yn siŵr bod eich un chi yn ddiddorol bob tro.

Gan: Steve Austins a Marina Lois – Cyd-sylfaenwyr Bengo Media