Ysgrifennu Ar Gyfer Eich Busnes / Arena Ddigidol

Pa mor bwysig yw ysgrifennu ar gyfer eich busnes / arena ddigidol yn yr 21ain ganrif? Mae pob busnes, waeth beth yw ei faint, yn ymwybodol o'r angen i greu brand, deunyddiau gweledol bywiog a phresenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol fydd yn denu cwsmeriaid mewn marchnad gystadleuol sydd ar gynnydd. Fodd bynnag, mae'r testun sy'n cyd-fynd â phob un o'r rhain yn un agwedd sy'n aml yn cael ei hanwybyddu.

 Mae cyfathrebu yn y gofod digidol yn gyflym. Gyda'r defnyddiwr yn boddi mewn cymaint o wybodaeth, sut fedrwch chi fynd ati i amlygu testun eich busnes?

 Ysgrifennu ar gyfer Gwefan

 Mae gwefan eich busnes yn hanfodol i'ch presenoldeb ar-lein. Rhaid i'r testun ar bob tudalen fod yn glir oherwydd bod eich ymwelwyr am ddod o hyd i'r wybodaeth yn gyflym. 'Anelwch am o leiaf 300 o eiriau ar bob tudalen.

 Mae geiriau allweddol yn hanfodol os ydych am iddynt gael eu hadnabod yn y chwiliadau cywir ar-lein. Cofiwch gynnwys yr allweddeiriau yn y frawddeg gyntaf a'r wybodaeth bwysicaf yn y paragraff cyntaf. Cofiwch y gallai eich cwsmeriaid fod yn defnyddio dyfais symudol felly gofynnwch i chi'ch hun sut bydd y testun yn edrych ar ffôn symudol. Dylai'r paragraffau fod yn fyr ac wedi'u rhannu gan is-benawdau.

 Mae peiriannau chwilio'r rhyngrwyd yn dod yn fwyfwy deallus. Maent yn gwybod beth mae eu defnyddwyr eisiau a sut i gyflawni'r canlyniadau perthnasol. Efallai y bydd gwefan sydd heb ei diweddaru ers ychydig flynyddoedd yn berthnasol i'ch busnes ond mae'n annhebygol o sgorio'n uchel gyda'r algorithmau diweddaraf. Mae hyn yn golygu y gallai eich gwefan fod ychydig yn israddol na gwefannau eraill sy'n diweddaru eu cynnwys ysgrifenedig yn gyson.

 Dyma ble mae blogiau busnes yn hanfodol. Mae blogiau yn eich galluogi i ddiweddaru eich gwefan yn rheolaidd heb orfod newid y wybodaeth yn gyson ar eich tudalennau craidd (Cartref, Amdanom ac ati). Credir mai 300 o eiriau yw'r isafswm i fodloni'r gofynion cynnwys ffres. Fodd bynnag, nid oes rheol ddiffiniol.

 Gallech ysgrifennu post blog am lansiad eich cynnyrch diweddaraf neu i roi rhesymau pam fod eich cwsmeriaid angen y gwasanaethau rydych chi'n eu darparu. Meddyliwch am y cwestiynau y mae eich cwsmeriaid yn debygol o ofyn a bydd hyn yn rhoi syniadau ynglŷn â chynnwys ac allweddeiriau i chi. Dylai eich allweddair ymddangos yn y frawddeg gyntaf yn yr un modd ag ar eich tudalennau rhyngrwyd eraill.

 Gallwch hefyd ddefnyddio'ch blog fel bachyn. Er enghraifft, fel ysgrifennwr mae'n debyg bod gan ganran o'r ymwelwyr i fy ngwefan ddiddordeb mewn cynnwys sy'n gysylltiedig ag ysgrifennu. Felly, rwy'n postio pynciau fel cyfweliadau ag awduron. Er nad yw hyn yn gwerthu yn uniongyrchol, mae'n denu pobl. Ar ôl ymweld â'm blog, mae'n debyg y byddant yn clicio ar fy nhudalennau eraill ac yn darllen am fy musnes. O hyn, gallent roi archeb.

Ysgrifennu ar gyfer Cyfryngau Cymdeithasol

 Rhannwch eich blogiau ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Gallai defnyddwyr eraill eu rhannu hefyd ac yna byddwch wedi hyrwyddo eich busnes i ddarpar gwsmeriaid newydd, a'r cyfan oll heb dalu am hysbyseb.

 Mae angen i'r testun ar gyfer cyfryngau cymdeithasol gael effaith. Mae miloedd o negeseuon cyfryngau cymdeithasol yn cael eu llwytho i fyny bob eiliad, felly, er mwyn helpu i roi lle blaenllaw i’ch un chi, ymchwiliwch i'r gwahanol safleoedd a'r amserau gorau i'w postio er mwyn ymgysylltu i'r eithaf. 

 Cadwch y testun yn fyr gan sôn am un pwnc ar y tro. Ychwanegwch hashnodau i ganiatáu i'ch neges gyrraedd cynulleidfa ehangach. Ystyrir bod dau hashnod ar y neges yn ddelfrydol er y bydd rhai safleoedd yn caniatáu mwy. Dylech eu hymgorffori yn y frawddeg fel eu bod yn teimlo eu bod yn perthyn yno yn hytrach na'u gorfodi i fod yno.

 Ysgrifennu ar gyfer Deunyddiau Sy’n Cael Eu Hargraffu

 Mae lle dal i fodoli ar gyfer dulliau argraffu traddodiadol, fel datganiadau i'r wasg a thaflenni, yn yr arena fusnes. Y gwahaniaeth gyda'r math hwn o ysgrifennu, ymhob tebyg, yw y bydd yna gyfyngiad llym ar y gofod a bydd y gynulleidfa yn gyfyngedig i'r ardal ddosbarthu. Mae hyn yn rhoi cyfle i gyfarwyddo'ch neges i grwpiau penodol o bobl felly canolbwyntiwch ar yr agwedd o'ch busnes sy'n berthnasol iddynt hwy.

 Y rhan bwysicaf o unrhyw fodd o ysgrifennu ar gyfer busnes yw cywirdeb. Gwiriwch eich ffeithiau, gramadeg a sillafu yn ofalus gan fod hyn yn dangos eich bod yn rhoi sylw i'r mân bethau. Ysgrifennwch ddrafft cyntaf, ei adael ac ail-edrych arno'n ddiweddarach gyda llygaid ffres er mwyn i chi weld unrhyw gamgymeriadau.

 Nid oes rhaid i ysgrifennu am yr arena busnes / digidol fod yn frawychus ond gall y geiriau a'r negeseuon y byddwch chi'n eu cyfleu, effeithio'n sylweddol ar lwyddiant eich strategaeth farchnata.

Gan Rachael Bird - Freelance Writer