Ydych chi'n defnyddio Google My Business?

Google my business logo

Mae Google My Business (GMB) wedi bod ar gael i gwmnïau ei ddefnyddio AM DDIM am fwy na phum mlynedd ond mae bron i 40% o BBaCh (mentrau bach a chanolig) nad ydynt yn ei ddefnyddio o hyd, ac nid yw llawer o’r rhai sydd yn ei ddefnyddio yn gwneud defnydd llawn ohono.

Mae Gareth Waters, cyd-gyfarwyddwr Alliance Marketing yng Nghasnewydd ac aelod o fwrdd Llais Busnes Torfaen yn esbonio pam, yn ei farn ef, y mae hyn yn esgeulustod ar ran fusnesau lleol, a beth y medrwch chi ei wneud i wneud y mwyaf o’r pecyn gwych hwn i helpu ymwelwyr gael hyd i’ch cwmni pan fyddant yn chwilio arlein am fusnesau lleol fel eich un chi.

I daflu ystadegyn arall i mewn a fydd, gobeithio, yn denu eich sylw a’ch annog i ddarllen ymlaen, cyhoeddodd Google yn ddiweddar bod Google My Business wedi ei ddefnyddio ar gyfer mwy na thri biliwn o gysylltiadau uniongyrchol (yn fyd-eang) rhwng cwsmeriaid a busnesau fesul mis ynghyd â thri miliwn o archebion!

Ydych chi’n gwybod beth yw Google My Business?

Yn fyr, mae’n wasanaeth AM DDIM a ddefnyddir gan y chwilotwr mwyaf poblogaidd yn y byd sy’n helpu busnesau lleol i arddangos pwy ydyn nhw a beth maent yn ei wneud ar Google.

Mae Google yn defnyddio lleoliad i roi’r profiad gorau posibl i ddefnyddwyr. Mae’n gwneud chwilio a chael hyd i’r wybodaeth maent ei heisiau yn gyflym iawn ac yn effeithlon.

Mae Google My Business (GMB) yn berthnasol iawn ar gyfer chwilio lleol, felly pan fo rhywun yn eich ardal yn chwilio am y nwyddau a’r gwasanaethau rydych chi yn eu cynnig, byddant yn gweld gwybodaeth am eich cwmni ar Google a mapiau Google.

Bydd cofnod eich cwmni naill ai’n ymddangos pan fyddant yn chwilio amdanoch chi yn uniongyrchol neu’n chwilio’n gyffredinol am y nwyddau neu’r gwasanaethau rydych yn eu darparu.

Google My Business ar Liniadur neu Gyfrifiadur Desg

Ydych Chi’n Postio eich Proffil GMB yn Rheolaidd?

Yn union o dan enw eich busnes ar eich proffil GMB fe welwch nodwedd lle bydd postiadau rydych wedi eu lanlwytho i’ch cyfrif yn ymddangos. Maent ychydig yn debyg i flogiau blog byr a gellir eu defnyddio i hyrwyddo cynigion arbennig, digwyddiadau, nwyddau. Mae’n hawdd iawn postio yma a bydd Google hefyd yn dangos enghreifftiau i chi gan eich cystadleuwyr. Ychwanegwch ffotograffau neu fideos i’ch post – bydd hyn yn helpu iddo fod yn amlwg a chwipio sylw ymwelwyr.

A yw eich Cofrestriad GMB y diweddaraf?

Efallai bod hyn yn ymddangos yn amlwg ond a ydych chi wedi diweddaru’r holl wybodaeth yn eich cofrestriad GMB? Sicrhewch bod yr wybodaeth gan gynnwys enw’r busnes, manylion cyswllt, oriau agor, categorïau busnes a nwyddau/gwasanaethau yn gywir a pherthnasol.

Ydych chi’n defnyddio rhif ffôn lleol – rydym yn argymell eich bod yn gwneud hynny.

A yw’r categorïau rydych yn eu defnyddio y rhai mwyaf priodol ar gyfer eich busnes? Ydych chi wedi eu blaenoriaethu yn nhrefn pwysigrwydd? A ydynt yn benodol o ran yr hyn rydych yn ei wneud? Peidiwch â cheisio ychwanegu gormod gan y gall hyn achosi dryswch.

Byddwch yn Benodol ac Ychwanegwch Wybodaeth Fanwl am eich Nwyddau a’ch Gwasanaethau

Mae gan GMB swyddogaeth ddefnyddiol iawn sy’n caniatáu i chi ychwanegu nwyddau a gwasanaethau unigol i’ch proffil GMB.

Mae’r rhestr hon yn cynnwys y gallu i lanlwytho ffotograffau a disgrifiadau unigol ar gyfer pob eitem rydych yn ei gwerthu.

Gall bwytai hyd yn oed ychwanegu prydau unigol o’u bwydlen. Mae’r opsiynau sydd ar gael i chi yn helaeth ac rydym yn argymell yn fawr eich bod yn gwneud y mwyaf ohonynt.

Mae hyn hefyd yn eich helpu i wneud eich busnes yn fwy gweladwy ac os byddwch yn diweddaru’r rhain yn rheolaidd bydd unwaith eto yn helpu i wella amlygrwydd eich rhestriad.

Bydd Lluniau yn Helpu i’ch Proffil Ddal Sylw

Bydd y rhan fwyaf ohonom yn naturiol yn edrych ar ddarlun cyn darllen unrhyw gynnwys. Trwy ddefnyddio lluniau, gallwch gael effaith ar unwaith gydag ymwelwyr â’ch proffil GMB ac mae llawer o waith ymchwil sy’n dweud wrthym y gall busnesau gyda ffotograffau ddisgwyl derbyn oddeutu 35% o gliciau trwodd na rhai heb luniau.

60% o ddefnyddwyr yn dweud bod canlyniadau chwilio lleol gyda delweddau da yn cipio eu sylw.

Lanlwythwch ffotograffau o’ch swyddfa (tu mewn a’r tu allan), o’ch tîm, cynnyrch, digwyddiadau ac ati.

Gwisgwch eich Bathodyn Ffefryn Lleol gydag Anrhydedd

Cyhoeddwyd yn ddiweddar gan Google y bydd y 5% uchaf o fusnesau lleol yn derbyn bathodyn ‘Local Favourite’. I wneud yn siŵr eich bod yn gwneud y mwyaf o’ch cyfle i gyflawni hyn a chael mwy o welededd, dylech fuddsoddi eich amser a’ch ymdrechion yn sicrhau bod eich proffil GMB yn gyflawn, yn cael ei ddiweddaru a’ch bod yn defnyddio cymaint o’i swyddogaethau ag y bo modd.

Adolygiadau

Peidiwch ag ofni gofyn i’ch cwsmeriaid adael adolygiad o’ch busnes ar eich proffil GMB. Mae adolygiadau yn ffordd wych o gael hyder y sawl sydd yn y farchnad neu’n chwilio am y nwyddau a’r gwasanaethau rydych yn eu cynnig, ond mae hefyd yn helpu o ran lle rydych yn ymddangos mewn canlyniadau chwilio lleol. Cofiwch ateb pob adolygiad, boed yn dda neu’n ddrwg gan ei fod y dangos i eraill eich bod yn gofalu am eich cwsmeriaid.

Po fwyaf yr adolygiadau 5 seren a gewch, po fwyaf y cliciau trwodd y byddwch yn eu derbyn gan eu bod yn cael eu harddangos yn amlwg ar eich proffil.

Rhag ofn eich bod yn dal yn amheus ynglŷn â phwysigrwydd adolygiadau, cofiwch bod 80% o ddefnyddwyr yn ymddiried mewn adolygiadau arlein gymaint ag argymhellion personol a bod traean o gwsmeriaid yn dweud eu bod yn barnu busnes ar sut y mae’n ymateb i adolygiad.

Cadw ar y Blaen o’ch Cystadleuwyr trwy Gadw i Fyny gyda Swyddogaethau Newydd GMB

MaeGMB wastad yn esblygu ac mae Google wastad yn ychwanegu nodweddion newydd i chi fanteisio arnynt. Peidiwch ag ofni rhoi cynnig ar y nodweddion newydd, a gallwch hefyd wneud eich ymchwil eich hun i weld beth sy’n cael ei gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Google Questions and Answers

Fel y mae’r enw’n awgrymu, mae hon yn nodwedd holi ac ateb ar eich rhestriad sy’n rhoi cyfle i ymwelwyr ofyn cwestiynau.

Mae hwn hefyd yn gyfle gwych i gael mwy o welededd, a gallwch ychwanegu eich cwestiynau a’ch atebion eich hyn, gan eich galluogi i ychwanegu mwy o gynnwys perthnasol a chynorthwyo gyda’ch amlygrwydd mewn chwiliadau lleol!

Nid yw llawer o gwmnïau yn edrych ar yr adran holi ac ateb ar eu rhestriad GMB, sy’n gamgymeriad oherwydd gall unrhyw un ateb cwestiynau a darparu pob math o wybodaeth, a all fod yn anghywir neu’n rhywbeth nad ydych eisiau ei gyfleu i ddarpar gwsmeriaid!!!

Edrychwch ar eich adran holi ac ateb yn rheolaidd a cheisio rhoi atebion prydlon a chywir i’r cwestiynau.

Felly, dyna ni. Rydym yn gobeithio bod hyn wedi eich argyhoeddi o’r gwerth y gallai GMB ei roi i’ch busnes. Yr unig fuddsoddiad sydd ei angen gennych yw amser, a gallai’r manteision fod yn arwyddocaol.