Buddsoddi yn eich gweithwyr yw buddsoddi yn eich busnes

Yn aml, ystyrir bod hyfforddi a datblygu gweithwyr yn ddrud neu'n cymryd llawer o amser, ond os caiff ei wneud yn dda, gall ddarparu elw sylweddol o ganlyniad i’r buddsoddi.

Efallai y byddwch am ofyn - “Ond beth sy'n digwydd os ydw i'n eu hyfforddi a hwythau'n gadael?” Er bod hyn yn bryder go iawn, rydych chi hefyd eisiau gofyn i chi'ch hun - “Beth os na fydda i'n eu hyfforddi a hwythau'n aros?"

Canfu ymchwil * a ddatgelwyd y llynedd fod gweithwyr anghynhyrchiol yn costio tua £22 biliwn bob blwyddyn i fusnesau ym Mhrydain. Rhestrwyd mai diflastod oedd un o'r pum rheswm oedd yn tynnu sylw oddi ar waith.

Fe wnaeth Syr Richard Branson gyfleu hyn yn dda pan ddywedodd un tro, “Hyfforddwch bobl yn ddigon da fel y gallant adael, a'u trin yn ddigon da fel nad ydyn nhw eisiau gwneud hynny”.

Diffiniwch yr anghenion dysgu

Mae'n eithaf posibl y byddwch chi'n dod ar draws gweithiwr eiddgar sy'n gofyn ichi ei anfon ar gwrs i wella'i allu. Er y dylid croesawu ei frwdfrydedd, cofiwch geisio cadw rheolaeth dros y mathau o hyfforddiant a datblygiad rydych chi'n eu darparu ac y bydd eich busnes yn elwa ohonynt.

Gellir defnyddio’r broses arfarnu flynyddol i gael hyd i'r bwlch sgiliau yn eich sefydliad.

Diogelu eich buddsoddiad

Er mai'r unigolyn neu'r tîm sy'n derbyn yr hyfforddiant, y nod yn y pen draw yw cadw'r wybodaeth hon yn eich busnes fel y gallwch fesur yr elw o ganlyniad i’r buddsoddi. Nid ydych am dalu allan, dim ond i'r gweithiwr fynd â'r cymwysterau newydd at gystadleuydd chwe mis yn ddiweddarach.

Bydd cael cymal cymorth astudio mewn contract gweithiwr a chytundeb wedi'i lofnodi ar waith, yn amddiffyn eich buddsoddiad pe bai gweithiwr yn gadael yn gynt na'r disgwyl. Mae'r rhain yn nodi y bydd y cymorth ariannol sy'n cwmpasu'r cwrs, er enghraifft, os yw'r gweithiwr yn gadael o fewn blwyddyn yna bydd 50% yn ad-daladwy. Gall polisi cymorth astudio nodi'ch disgwyliadau o ran amser i ffwrdd ar gyfer diwrnodau astudio, arholiadau a beth fydd yn digwydd pe byddent yn methu.

* Cost argyfwng cynhyrchiant y DU yn ôl Totaljobs