A yw eich strategaeth i gadw gweithwyr yn addas i filflwyddwyr?

Bydd traean o'r gweithlu yn filflwyddwyr'. Yn yr un modd â chenedlaethau o'u blaenau, maen nhw'n dod â syniadau newydd ynghyd ag anghenion newydd gan eu darpar gyflogwyr. Yn gyflym i fabwysiadu cyfleusterau sy'n gwneud bywyd o ddydd i ddydd yn haws, maent yn tueddu i fod yn dda o ran effeithlonrwydd, ond gallant roi'r argraff eu bod yn ddiamynedd wrth fynd ar drywydd newid neu ddringo'r ysgol yrfa.

Diwallu anghenion eich gweithwyr yn y dyfodol

Cyfeirir atynt yn aml fel y “genhedlaeth sy'n rhoi”, mae milflwyddwyr yn cael eu denu at gwmnïau sy'n dangos gwerthoedd a rennir. Bydd annog a hwyluso gwirfoddoli yn y gymuned yn hynod ddeniadol. Yn yr un modd â gweithio hyblyg a'r addewid o gydbwysedd da rhwng bywyd a byd gwaith. Gall hyn fod o fudd i'r ddau barti pan gânt eu cynllunio'n iawn.

Er y gallant fod yn gyfarwydd â neidio o swydd i swydd i geisio cael y swydd sy'n berffaith iddyn nhw, mae'r genhedlaeth hon hefyd yn ymwybodol o oedran ymddeol sy'n codi. Disgwylir iddo daro tant ymhlith llawer o weithwyr sydd eisoes yn meddwl am eu dyfodol ac yn cynllunio ar ei gyfer. Bydd hefyd yn codi cwestiynau pwysig i gyflogwyr.

A yw eich ffordd o gynllunio ar gyfer ymddeol ac ymrestru awtomatig yn cryfhau'ch pecyn tâl? Gyda milflwyddwyr yn ffurfio traean o'ch gweithlu yn y dyfodol, gallai fod yn ddefnyddiol i sicrhau bod cynllunio pensiynau mewn modd cadarnhaol yn fudd allweddol o'ch strategaeth gadw.

Mae'r prinder galwedigaethau yn rhestru yma mha broffesiynau mae'r prinder sgiliau. Fe'i hehangwyd yn ddiweddar felly mae nawr yn well nag erioed i ailedrych ar eich strategaeth i ddenu a chadw gweithwyr medrus. Gall ystod dda o fuddion, nad oes angen iddynt gostio'r byd, wneud byd o wahaniaeth wrth hysbysebu rôl.

I gloi, yn aml mae'n well gan filflwyddwyr lwybr gyrfa sy'n cynnwys digon o fentora ochr yn ochr â datblygiad proffesiynol wedi'i gynllunio. Gellir cyflawni'r ddau trwy gyfarfodydd 1 i 1 a dysgu hyblyg.