Pa faterion busnes allai arwain at dribiwnlys cyflogaeth?

Mae oriau gwaith, amgylchedd gwaith, perfformiad ac ymddygiad gwahaniaethol gan weithwyr eraill yn rhai o faterion ymhlith llawer a all godi yn y gweithle. Os nad ydych yn ofalus, ac yn cam-drafod y problemau hyn, gallwch wneud pethau'n llawer gwaeth ac o bosibl achosi i weithwyr anhapus fynd ag achos i dribiwnlys cyflogaeth.

I'ch helpu i reoli cysylltiadau gweithwyr yn dda a chyfyngu ar y risg y bydd anghydfodau'n arwain at gamau cyfreithiol, rydym wedi tynnu sylw isod at rai pwyntiau defnyddiol a mesurau arfer gorau.

Dim contract neu un sy’n aneglur

Gall peidio â chael contract cyflogaeth neu gael contract sy'n aneglur arwain at ddryswch ynghylch disgwyliadau o ran sut y dylai'r berthynas gyflogaeth rhwng y cyflogwr a'r gweithiwr ddatblygu a ffynnu. O ddechrau unrhyw berthynas waith, mae'n arfer da trin y contract cyflogaeth fel dogfen hanfodol y gallwch ddisgyn yn ôl arni, un sy'n nodi manylion eich disgwyliadau yn glir ar gyfer y rôl a gynigiwyd a'r hyn y byddwch yn ei ddarparu i'r cyflogwr yn gyfnewid. Gyda hynny mewn golwg, dylai eich contractau fod yn glir, wedi'u hysgrifennu'n dda ac yn ddiamwys, gan nodi'r rheolau y dylai eich staff eu dilyn, fel nad oes unrhyw beth yn agored i'w ddehongli.

Hen gontractau

Yn ogystal, er mwyn i'ch contractau cyflogaeth fod yn glir, dylech hefyd sicrhau eu bod i gyd yn gyfredol. Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n penderfynu ymestyn eich oriau gwaith, gydag un aelod o'ch staff yn penderfynu cadw at ei oriau gwaith gwreiddiol oherwydd dyna beth sydd yn ei gontract. Am resymau fel hyn, dylech sicrhau y dylai unrhyw newidiadau y  byddwch yn ei wneud i weithrediad y busnes, sy'n effeithio ar delerau gwaith gael eu hadlewyrchu yn y contract cyflogaeth. Cofiwch bob amser cynnal cyfnod priodol o ymgynghori gyda'r staff cyn newid a diwygio'r contract.

Gweithredu’n araf neu’n hwyr     

Os yw gweithiwr yn cwyno, ee cyhuddiad o wahaniaethu, mae'n bwysig cymryd camau ar unwaith a chynnal ymchwiliad, er mwyn sicrhau eich bod chi'n gwybod yr holl ffeithiau cyn gynted â phosib ac yna gallwch chi gymryd y camau cywir yn gyflym. Gall peidio â gweithredu'n ddigon cyflym arwain y sawl sy'n cwyno i gymryd camau pellach.

Peidio â dilyn codau ymarfer y Llywodraeth

Mae'r Gwasanaeth Cynghori, Cymodi, Cyflafareddu (ACAS) yn gorff statudol sy'n darparu gwybodaeth a chyngor diduedd am ddim i weithwyr a chyflogwyr ar sut i reoli cysylltiadau yn y gweithle yn dda o ran delio â diswyddiadau a materion cysylltiadau gweithwyr eraill. Wrth ddelio â materion disgyblu a chwyno, dylech ddilyn ei godau ymarfer i sicrhau eich bod yn cymryd y mesurau cywir i osgoi mynd ag anghydfod i dribiwnlys. Cyfeirir at y codau ymarfer hefyd gan dribiwnlysoedd cyflogaeth, fel y meincnod ar gyfer y weithdrefn sylfaenol y dylai cyflogwr ei mabwysiadu i sicrhau bod gweithdrefn deg wedi'i dilyn wrth ddelio â mater disgyblu neu gwyno. Ar y sail hon os bydd anghydfod yn dod gerbron tribiwnlys cyflogaeth mae'n fwy na thebyg o edrych yn wael ar unrhyw gyflogwr sy'n dewis dilyn proses nad yw'n cydymffurfio â'r mesurau arferion gorau a nodir yng Nghod ACAS.

Trin perfformiad annigonol yn wael

Wrth fynd i’r afael â materion gweithwyr sy'n perfformio'n wael, mae’n bwysig nodi’r meysydd lle mae’r gweithiwr yn methu â chyrraedd y safonau disgwyliedig, nodi pa lwyddiant yn y rôl sy’n debyg a pha fesurau y byddwch yn eu rhoi ar waith i helpu’r gweithiwr i gyflawni'r safonau rydych chi'n eu disgwyl. Yn aml, gall delio â phroblemau perfformiad yn gynnar, a chynnal cyfarfodydd gyda'r gweithiwr, droi'r sefyllfa a chael y gweithiwr yn ôl ar y trywydd iawn i ychwanegu gwerth at weithrediad y busnes.

Os penderfynwch ddiswyddo gweithiwr, dylech allu profi eich bod wedi gwneud popeth o fewn eich gallu i osgoi terfynu ei gontract.

Peidio â chael cymorth proffesiynol

Os bydd anghydfod yn digwydd neu os y daw cwyn i’r amlwg yn eich busnes, mae'n ddoeth ceisio cymorth proffesiynol. Gall cael cymorth cymwys a phrofiadol sicrhau eich bod yn cael y cyngor cywir i wneud y penderfyniadau cywir yn gyflym ac yn effeithiol. Gall hyn helpu i ddatrys anghydfod mewn ffordd ddigynnwrf, gyflym ac urddasol, a'i atal rhag datblygu i fod yn broblem fwy.

Darparu cefnogaeth i chi drwy anghydfodau staff

Mae cyfraith cyflogaeth yn faes mawr a chymhleth, a gall fod yn anodd cadw'ch holl weithwyr yn hapus - hyd yn oed pan fyddwch chi'n ufuddhau'r gyfraith.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ceisio cyngor proffesiynol.