Cymorth i Fusnesau

Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yn wasanaeth cefnogi busnes a ariennir yn llawn a all ysbrydoli a thrawsnewid eich busnes. Crëwyd yn benodol i helpu busnesau bach a chanolig eu maint, mae'r gwasanaeth yn darparu gwybodaeth ar-lein helaeth gan gynnwys canllawiau, taflenni ffeithiau, awgrymiadau da, blogiau ac astudiaethau achos yn ogystal ag offer ar-lein, gweithdai ymarferol a mynediad i Ymgynghorwyr Busnes Digidol arbenigol.

Mae’r ystod helaeth o gymorth sydd ar gael gan Gyflymu Cymru i Fusnesau i fusnesau cymwys yn cynnwys;

  • DIAGNOSTIG CYCHWYNNOL AR-LEIN • Asesiad diagnostig i benderfynu anghenion technoleg unigol • Gwybodaeth a chyfeirio at gymorth wedi'i deilwra

  • GWYBODAETH AC OFFER AR EIN GWEFAN • Darganfyddwch sut mae band eang cyflym iawn yn helpu eich busnes • Rhyddid i ddefnyddio canllawiau, taflenni ffeithiau ac awgrymiadau defnyddiol • Diweddaru'n barhaus gyda blogiau newydd, fideos ac astudiaethau achos

  • ADOLYGIAD GWEFAN AM DDIM • Adolygiad cynhwysfawr o'ch gwefan • Defnyddio meddalwedd dadansoddi gwefan arbenigol i gynhyrchu adroddiad • Cefnogaeth a chyngor gan Ymgynghorydd Busnes Digidol • Helpu i roi gwelliannau ar waith

  • GWEITHDAI GWEITHREDU CALONOGOL • rhaglen leol o weithdai ymarferol a digwyddiadau • Yn cwmpasu holl agweddau allweddol technoleg ddigidol • Ymchwilio ceisiadau a all gael effaith ar fusnes enfawr

  • YMGYNGHORWYR BUSNES DIGIDOL ARBENIGOL• Profiad a sgiliau ar lefel strategol ac ymarferol • Gwybodaeth a chyngor am ddim • Helpu i egluro nodau a sut i'w cyflawni • Archwilio dulliau newydd, gwerthfawr o weithio

Am gymorth ar unwaith ewch i  https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/ neu ffoniwch 03000 6 03000
am help a chyngor diduedd.

Gall unrhyw fusnes ymweld â’n gwefan a gwneud defnydd o’n sylfaen wybodaeth. Fodd bynnag, gan ein bod yn rhaglen a ariennir gan yr UE bydd meini prawf cymhwysedd yn berthnasol i fusnesau sy’n derbyn ein pecyn cymorth a ariennir yn llawn.