Gwella'r Amgylchedd Lleol

Mae yn wardiau gwledig Torfaen dirwedd amrywiol o rostiroedd, tyddynnod a ffermydd bach, coetiroedd conwydd a llydanddail, corsydd a dyfrffosydd.  Mae rwbel o lofeydd a hen safleoedd a nodweddion diwydiannol yn adlewyrchu'r etifeddiaeth diwydiannol a gysylltir gyda cynhyrchu glo a haearn, ynghyd a diwydiannau cloddio cysylltiol.

Mae ffiniau gogledd a dwyrain Torfaen yn ymyl Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar y dangos rhinweddau'r darn gogleddol yma o'r Fwrdeistref Sirol.  Cwblheir hyn gan ddynodi'r tirweddau diwydiannol hanesyddol o gwmpas Blaenafon yn Safle Treftadaeth Rhyngwladol y Byd a gosod yr ardal ar gofrestr Tirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol yng Nghymru.

Mae'r prosiect yn anelu at ehangu'r dealltwriaeth o gyfleodd i greu amgylchedd lleol cynaliadwy trwy warchod a thyfu tirwedd naturiol Torfaen.

Ymhlith gweithgareddau'r prosiect mae:  

  • Datblygu cynlluniau hyfforddiant a mentora ar gyfer ffermwyr, tirfeddianwyr a phobl broffesiynol
  • Gwella hyfforddiant ar y fferm i wella sgiliau gwledig, gwella'r amgylchedd lleol a rheoli materion trafferthus fel rhedyn a thanau
  • Datblygu Cyfleoedd ar gyfer cynnyrch o'r tir fel coed, tanwydd coed a defnydd arloesol o wastraff rhedyn
  • Gwelliannau i wella golwg y tirwedd, gwella bioamrywiaeth, dal carbon ac annog ymwelwyr
  • Cynorthwyo ffermydd yn ardaloedd gwledig Torfaen i wella'r defnydd o ffynonellau ynni meicro-adnewyddol
  • Gweithgaredd ar y cyd ar draws Torfaen, Blaenau Gwent a Chaerffili yn canolbwyntio ar reoli ucheldiroedd a thaclo troseddu ar y tirwedd

Os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Alvin.Nicholas@torfaen.gov.uk neu ffoniwch 01495 742418.