Benthyciadau Dechrau Busnes

Benthyciad Dechrau Busnes

Am droi eich syniad yn fusnes? 

Mae Economi a Mentergarwch Torfaen ac Undeb Credyd Gateway yn gweithio gyda'i gilydd i gynnig Benthyciad Dechrau Busnes.  Gallwn gynnig benthyciadau hyd at uchafswm o £1,500 dros 2 flynedd i fusnesau newydd ac i rhai sydd wedi bod yn masnachu am lai na blwyddyn.  Gallwn helpu gyda chynllunio busnes a gallwn rhoi cymorth i gwblhau’r cais.

I ddarganfod mwy am Fenthyciad Dechrau Busnes Torfaen, cysylltwch â Gaynor Wakeling, Swyddog Datblygu Busnes yn Economi a Mentergarwch Torfaen: e-bost gaynor.wakeling@torfaen.gov.uk neu ffoniwch Gaynor ar 01633 648371

Taflen Benthyciad Hybu Busnes ar gael yma

 

Benthyciadau Dechrau Busnes Ychwanegol

Fel arall, os ydych yn chwilio am fenthyciadau rhwng £1000 - £25,000 gall Undeb Credyd Gateway helpu hefyd.

Gall Undeb Credyd Gateway weithio gyda Chronfa Bancio Gymunedol Robert Owen a Benthyciadau Dechrau Busnes y Llywodraeth i helpu aelodau lleol Undeb Credyd Gateway i gael mynediad i gyllid dechrau busnes, yn seiliedig ar gynllun busnes ac enillion a ragwelir.

Aelodaeth Undeb Credyd Gateway a Hunan Gyflogaeth

Mae gan Gateway gannoedd o aelodau hunangyflogedig, sy'n gweithio'n galed i wneud bywoliaeth ac yn gwasanaethu pobl leol. Maent yn cynnwys masnachwyr marchnad, gyrwyr tacsi a siopau trin gwallt, mecanwyr, siopwyr a gwerthwyr blodau, adeiladwyr, ymgynghorwyr, hyfforddwyr a hyd yn oed un neu ddau gyfrifydd. Maent yn defnyddio'r Undeb Credyd i arbed yn y misoedd da a benthyg ar gyfer stoc, cerbydau, neu wariant personol a chartref. Mae rhai ohonynt hefyd yn defnyddio Gateway i gynilo ar gyfer biliau treth, neu dreuliau blynyddol mawr. Mae Gateway yn rhoi benthyciadau o £50 i £10,000 yn seiliedig ar asesiad unigol o’ch gallu i ad-dalu, nid sgôr credyd yn unig.

Undeb Credyd Gateway yw eich cwmni cydweithredol cynilion a benthyciadau lleol. Cânt eu rhedeg gan ac ar gyfer mwy na 3500 o aelodau lleol. Dechreuodd yr Undeb Credyd ym Mhont-y-pŵl 18 mlynedd yn ôl ac erbyn hyn mae ganddo aelodau ar draws Torfaen a Sir Fynwy.

Mae gan Undeb Credyd Gateway swyddfeydd ym Mhont-y-pŵl a Chwmbrân, felly i ddarganfod mwy am fenthyciadau, galwch mewn am sgwrs, ffoniwch ar 01495 742500 neu ewch i www.gatewaycu.co.uk