Pont-y-pŵl

Ar un adeg, roedd Pont-y-pŵl yn ganolbwynt gweithgarwch diwydiannol, ond mae bellach yn gartref i fwrlwm o weithgarwch creadigol, gyda marchnad ffyniannus, pensaernïaeth nodedig a pharc prydferth.

Gwasanaetha Pont-y-pŵl boblogaeth ddalgylch o tua 36,000 yng nghanol a gogledd Torfaen, ac mae ganddi rôl bwysig yn darparu gwasanaethau a chyfleusterau ar gyfer y cymunedau hyn.

Mewn blynyddoedd diweddar, mae’r dref wedi gweld buddsoddiad aruthrol gyda Rhaglen £13 miliwn Ardal Setliad Pont-y-pŵl, datblygiadau tai newydd a buddsoddiad busnes, tra bod canol y dref bellach yn gartref i Lywodraeth Leol a gweinyddiaeth ar gyfer bwrdeistref Torfaen.

Mae Rhaglen Ardal Setliad Pont-y-pŵl yn rhaglen adfywio ffisegol 5 mlynedd (2010-2015) gyda chrynodiad o brosiectau o fewn canol y dref. Nodwyd y prosiectau hyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol  Torfaen fel y rhai a fyddai’n gwella bywydau trigolion Pont-y-pŵl fwyaf, ynghyd â phrofiadau siopwyr a masnachwyr yn y dref, ac a fyddai'n gatalydd ar gyfer gweithgarwch buddsoddi ac adfywio. Mae’r prosiectau’n cynnwys cynllun Parth y Stryd Fawr, sydd wedi ennill gwobrau, a phrosiect Menter Treftadaeth Treflun, sy’n dyrannu grantiau i berchnogion eiddo sydd eisiau buddsoddi yn adeiladau Pont-y-pŵl eu hunain.

Mae brandio newydd Pont-y-pŵl yn adlewyrchu dyhead y dref i fod yn lle egnïol a deniadol i weithio, siopa a hamddena – gan hybu treftadaeth gref, parc prydferth, camlas gyfagos ac amgylchedd siopa cyfeillgar.