Cwmni ym Mhont-y-pŵl yn cychwyn busnes diolch i fuddsoddiad gan y llywodraeth

Mae peiriannydd o Bont-y-pŵl a gollodd ei swydd pan aeth y cwmni dur mwyaf yng Nghymru i’r wal, wedi dechrau ei fusnes ei hun gyda chefnogaeth Cronfa Buddsoddi Lleol.

Arferai Clive Smallwood, sydd yn beiriannydd gyda Rowecord weithio ar brosiectau fel Canolfan Dŵr Olympaidd a Stadiwm Liberty Abertawe, ond collodd ei swydd yn 2013.

Ar ôl bod allan o waith am tua thri mis, penderfynodd Mr Smallwood fynd ati i agor ei gwmni creu dur ei hun, a gyda chefnogaeth cyngor Torfaen, gwnaeth cais i’r Gronfa Buddsoddi Lleol am gymorth ariannol i helpu i brynu offer.

Blwyddyn yn ddiweddarach mae gan Smallwood Fabrications ei leoliad ei hun ar stad ddiwydiannol Cae Polo ym Mhont-y-pŵl ac mae’r busnes yn ffynnu. Ymhlith y cleientiaid mae’r Bathdy Brenhinol a Bragdy Magwyr.

Meddai Clive: “Roedd hi’n anodd pan aeth Rowecord i’r wal, ond dwi erioed wedi bod yn un sydd yn eistedd yn llonydd, a chyn gynted ag oedd hi’n ymarferol i mi wneud hynny, dechreuais feddwl am ddefnyddio fy sgiliau i fentro i fyd busnes fy hun.

“Roedd gen i ychydig o arian naill ochr ond nid digon ar gyfer popeth oedd angen arnaf, a dyna lle'r oedd y GBLI yn hanfodol. Cefais ryw 40 y cant o gost yr offer oedd eu hangen arnaf, ac fe wnaeth hefyd helpu i dalu rhai o’r costau marchnata cychwynnol.

“Heb y fath gymorth ariannol, ni fyddai mentro ar fy mhen fy hun wedi bod yn opsiwn, ond mae’r busnes yn gwneud yn dda iawn. Yn aml, mae’n rhaid i mi gyflogi contractwyr i fy helpu ar brosiectau sydd yn cynnal swyddi, ac rwyf yn ystyried derbyn prentis a rhoi cyfle i rywun ddechrau gyrfa.”

Meddai Gaynor Wakeling, swyddog datblygu busnes, cyngor Torfaen: “Mae Clive yn enghraifft ragorol o rywun sydd yn meddu ar y sgiliau a’r arbenigedd sydd eu hangen i ddechrau busnes, ond angen hwb ariannol bach i’w helpu i ddatblygu’r syniad

“Mae’r Gronfa Buddsoddi Lleol yn gynllun hyblyg sydd yn cyfrannu at gostau pethau fel offer cyfalaf, TGCh a marchnata a buaswn yn annog busnesau sydd â diddordeb i wybod mwy, i gysylltu â ni.”


Fe gewch wybod mwy am y Gronfa Buddsoddi Lleol yma.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 30th Hydref 2014