Busnes 'Quirkey' yn agor ar stryd fawr Blaenafon

Mae siop annibynnol newydd wedi agor ar Heol Lydan ym Mlaenafon. Daeth Jane ac Alys Key, tîm o fam a merch, a’u menter ar-lein, Quirkey, i’r stryd fawr ac mae’n profi’n boblogaidd gyda chwsmeriaid yn barod. Mae’r siop, sy’n gwerthu rhoddion pwrpasol, dodrefn ail law ac wedi eu diweddaru, canhwyllau, cardiau, teganau ac eitemau unigryw eraill, wedi ei alw’n ‘Quirkey HQ’.

Mae Qurikey HQ yn ymuno â nifer o fusnesau newydd sydd wedi agor yn y dref yn ddiweddar, ac mae’r fenter yn galluogi Jane ac Alys i ffocysu ar eu cariad at grefft.

Wrth sôn am yr agoriad, dywedodd Jane: “Rydym yn hapus iawn i fod yn yma ym Mlaenafon, mae’r gymuned wedi bod mor groesawgar. Byddwn yn annog unrhyw un sydd heb fod yma ers sbel i ddod i’n gweld ni am groeso cynnes ac i edrych ar ein cynhyrchion.’

Wrth benderfynu sefydlu busnes gyda'i gilydd, ceisiodd Jane ac Alys am help gan y bartneriaeth gymunedol a ariennir gan y Llywodraeth Cymru a Chymunedau'n Gyntaf, EFFECT Torfaen.

 Mae EFFECT yn cynnig dull unigryw o gymorth busnes. Gan ddefnyddio egwyddorion Menter Hwyluso™, mae gan y sefydliad gynrychiolaeth gan ystod o bartneriaid megis Cymunedau yn Gyntaf, Busnes Cymru a Chynghrair Gwirfoddol Torfaen, ac yn cynnig cymorth cyfrinachol am ddim i unrhyw un sy'n meddwl am hunan-gyflogaeth neu am wella eu busnes.

Dywedodd yr Hwylusydd Menter EFFECT, Jayne: "Mae pob cleient yn wahanol, felly rydym yn cymryd yr amser i ddeall beth y mae llwyddiant ei olygu iddyn nhw ac yn gweithio ochr yn ochr yn hytrach na chael dull 'arbenigwr a derbyniwr'. Rydym yn annog cleientiaid i ganolbwyntio ar eu brwdfrydedd ac yn defnyddio doethineb, cysylltiadau ac arbenigedd ein bwrdd adnoddau, tîm ymroddedig o wirfoddolwyr sy'n hyrwyddo ac yn helpu cleientiaid i gael adnoddau ar gyfer eu busnes. Mae'r rhan fwyaf o'n gwirfoddolwyr hefyd yn entrepreneuriaid â sgiliau a chysylltiadau gwych, neu’n bobl sydd â gwybodaeth arbenigol o sectorau penodol - pwy well i ddatrys problemau a dod o hyd i gyfleoedd ar gyfer ein cleientiaid."Dywedodd Alys: “Roedd Jayne wir yn gwrando ac yn deall yr hyn roeddem am ei gyflawni. Pan roedd problem yn codi - byddai hi'n mynd i waith, ac yn ein helpu i ddod o hyd i ateb. Byddwn yn annog unrhyw un sydd â syniad busnes i gwrdd â hi am sgwrs.”

Dylai unrhyw un sy'n ystyried hunangyflogaeth, neu sydd am gael mynediad at y gwasanaeth i ddatblygu eu busnes, gysylltu â Jayne Skyrme ar 07534 511575 neu e-bostio jayne@torfaeneffect.com. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.torfaeneffect.com

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 22nd Mehefin 2016