Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2017

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gwahodd rhieni, darparwyr gofal plant, cyflogwyr a rhai gyda diddordeb mewn gofal plant i wneud sylwadau ar ddarpariaeth gofal plant ledled y fwrdeistref sirol.

 Mae Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn adroddiad sy’n dwyn at ei gilydd amrywiaeth o wybodaeth i werthuso’r farchnad gofal plant bresennol, ac i adnabod unrhyw fylchau yn y ddarpariaeth.

 Mae’r adroddiad nawr ar gael i’r cyhoedd ymgynghori arno ac mae trigolion a rhanddeiliaid yn cael cyfle i amlygu unrhyw faterion neu bryderon perthnasol, ac i rannu eu barn ar ddarpariaeth gofal plant nawr ac i‘r dyfodol.

 I weld yr adroddiad, ewch i www.torfaen.gov.uk/ên/EducationLearning/Parental-Support/FamilyInformationService/Childcare-Sufficiency-Assessment.aspx

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 7th Ebrill 2017