Rhwydweithio Busnes

Mae busnesau’n defnyddio mwy a mwy o rwydweithiau busnes cymdeithasol fel ffordd o gynyddu eu cylch o gysylltiadau busnes a hyrwyddo’u hunain. Yn gyffredinol, mae’r cyfarfodydd rhwydweithio lleol hyn yn gyfle i bobl fusnes feithrin y cylch o bartneriaid busnes y maen nhw’n eu hadnabod ac yn ymddiried ynddynt.

Mae gennym raglen amrywiol a gweithgar o ddigwyddiadau y gall busnesau yn yr ardal fynd iddynt. Maen nhw’n amrywio o frecwastau rhwydweithio rhad ac am ddim i fusnesau i’n clwb busnes poblogaidd, Llais Busnes Torfaen, ble mae rhwydweithio wedi’i hwyluso yn annog rhyngweithio rhwng busnesau.

Mae’r digwyddiadau hyn yn gyfle i bobl ddod i adnabod busnesau’i gilydd trwy weithgarwch rhwydweithio hamddenol, wedi’i strwythuro, a chyfle i gwrdd â’r tîm datblygu busnes.

Dyma beth mae rhai o’n busnesau’n ei ddweud amdanom ni:

Steve Marsh, The Balloon Experience

Rydym wedi bod yn aelodau o Lais Busnes Torfaen am dair blynedd ac mae wedi bod yn brofiad defnyddiol iawn. Rydym wedi mynychu’r digwyddiadau i gyd bron ac wedi cael y siaradwyr gwadd yn ysbrydoledig.  Rydym wedi mwynhau’r gweithgareddau rhwydweithio sy’n cael eu trefnu mor dda ac maen nhw wedi bod yn ddefnyddiol ac yn ddiddorol.  Pan ymunom ni gyntaf roddem yn teimlo y byddem ni mewn dyfroedd dyfnion fel busnes bach, ond nid felly mae hi.  Mae’n syndod bod nifer o fusnesau fel ni, yn ei chael hi’n anodd, yn brwydro yn erbyn y gystadleuaeth a heriau ariannol. Mae wedi bod yn braf rhannu profiadau a dysgu gan eraill. Mae aelodaeth yn werth yr arian.

 

Penny Jarman, Rubin Lewis O’Brien

Fel aelodau o Lais Busnes Torfaen ers blynyddoedd mae’r rhwydwaith wedi cefnogi’n cwmni trwy ail-frandio mawr pan ddaethom ni’n rhan o grŵp cenedlaethol QualitySolicitors rhyw chwe blynedd yn ôl.  Mae’n tystio i’r manteision yr ydym wedi eu hennill a’r cyfleoedd y mae Llais Busnes Torfaen yn rhoi i ni o ran arddangos y brand, cysylltiadau a ffrindiau newydd ein bod ni’n falch o barhau yn aelodau o’r grŵp bywiog a chyfeillgar yma o fusnesau lleol.  Byddem yn annog pob cwmni lleol i ymaelodi. Rydym nawr wedi penderfynu dychwelyd at fod yn Rubin Lewis O’Brien ar 1af Chwefror, ac rwy’n gwybod y gallwn ddibynnu ar aelodau i ledaenu’r neges.

 

Kelli Aspland a Laura Griffin, Solar Buddies

Mae Llais Busnes Torfaen yn gyfle gwych i bobl fusnes o’r un anian i rwydweithio a chreu cysylltiadau. Bu’n blatfform ardderchog i ni yn Solar Buddies i ddechrau rhwydweithio ac mae’r gefnogaeth yr ydym wedi cael gan fusnesau lleol a chyfagos wedi bod yn amhrisiadwy.  Pan ymunon ni yn 2015 roddem ni’n fusnes newydd gyda’n golygon yn uchel ond doedd hynny ddim yn gwneud y syniad o rwydweithio’n haws o gwbl, ond yn ffodus i ni roedd yr aelodau yn groesawgar ac yn gyfeillgar iawn. Cawsom lawer o gyngor o sectorau gwahanol ac mae yna amrywiaeth eang o fusnesau sy’n aelodau. O ddylunwyr y we i gyfreithwyr i werthwyr tai a gwneuthurwyr teisennau! Os oes angen help neu gymorth at eich busnes mae’n siŵr o fod ar gael yn un o ddigwyddiadau Llais Busnes Torfaen.