Brexit

Porth Brexit Busnes Cymru: Cael eich busnes yn barod ar gyfer Brexit

Pa mor barod yw eich busnes?

Bydd y pecyn hwn yn eich tywys drwy chwe maes busnes allweddol:

 1. Strategaeth a Gweithrediadau Busnes
 2. Arloesi a Data
 3. Gwerthu a Marchnata
 4. Allforio, Mewnforio a Chludiant
 5. Pobl
 6. Cyllid

Dim ond pedwar cwestiwn sydd ym mhob maes i asesu parodrwydd eich busnes ar gyfer Brexit; mae’r wybodaeth yn cael ei diweddaru’n rheolaidd i roddi’r darlun newidiol i chi bob amser.

Byddwch yn derbyn adroddiad o’ch asesiad a bydd cymorth ac arweiniad pellach ar gael i chi.

Cronfa Cydnerthedd Brexit gan Lywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio’n ffurfiol Gronfa Cydnerthedd Brexit £1 filiwn o bunnau sydd ar gael i fusnesau Cymru, i’w helpu nhw i addasu i’r newidiadau yn economi Cymru ar ôl Brexit.

Mae Busnes Cymru yn cynnig cyfle i fusnesau cymwysedig i wneud cais am gyllid o rhwng £10,000 a £100,000 i ddatblygu capasiti, cadw cystadleugarwch a helpu i ddiogelu swyddi.

I wneud cais, rhaid i fusnesau:

 • Fod wedi cofrestru i fasnachu yng Nghymru.
 • Cofrestru gyda Busnes Cymru a chwblhau’r Pecyn Brexit  wrth wneud cais
 • Medru dangos y bydd y cyllid yn cyfrannu tuag at ddiogelu swyddi
 • Wedi bod yn masnachu am 12 mis neu fwy ar ddiwrnod gwneud y cais

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ffoniwch 03000 6 03000 lle byddwch yn siarad gyda chynghorydd i gwblhau’r broses o wneud cais.

Mae Cronfa Cydnerthedd Brexit yn agored i geisiadau hyd at 31ain Mawrth 2020, os yw’r cyllid yn caniatáu.

Cyngor ar Frexit-heb-gytundeb ar gyfer busnesau

Mae’r Adran ar gyfer Gadael yr Undeb Ewropeaidd wedi cyhoeddi canllawiau i fusnesau yn esbonio eu hymrwymiadau cyfreithiol os bydd Brexit yn digwydd heb gytundeb. Mae’r canllawiau yn cynnwys pynciau megis cyllid UE, allforio, cludiant, rheoliadau busnes, hawliau cwsmeriaid a hawliau yn y gweithle.

Mae mwy am y canllawiau i’w weld yn:
https://www.gov.uk/government/collections/how-to-prepare-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal

Sector Twristiaeth a Lletygarwch

 Paratoi am Brexit heb fargen:

Mae Llywodraeth y DU wedi rhoi gwybodaeth ar ffurf rhestr 10 pwynt:  cliciwch ar y dolenni isod am wybodaeth bwysig

 1. Eich cyflogeion
 2. Eich busnes a data
 3. Teithio i Ewrop
 4. Eich cwsmeriaid a gwasanaethu ar-lein