Rhyddid neu Gaethwasiaeth?

Matt Preece, o Business Doctors, yn ysgrifennu am ganfod rhyddid trwy wneud y mwyaf o werth.

 

Dywedodd George Orwell, ‘Freedom is slavery.’ 

Nid yw hyn yn fwy gwir yn unlle nag ym myd busnes. Mae sefydlu cwmni newydd yn golygu bod â ffydd. Ac yn aml, y tu ôl i hynny mae dymuniad am ryddid: rhyddid rhag caethiwed y diwrnod 9-5; rhyddid rhag cael eich micro-reoli; rhyddid rhag dilyn cyfeiriad rhywun arall. Mae dianc i fyd sy’n cael ei reoli gan eich uchelgais chi, lle medrwch brofi cyffro cymryd risg; cyffro sy’n dod o adeiladu rhywbeth newydd; teimlad gwirioneddol foddhaus o gyflawni rhywbeth, yn medru bod yn ddeniadol dros ben.

Yn olaf, yn eich breuddwydion, ar ôl taith fusnes werth chweil, rydych yn cyrraedd eich cyrchfan, yn gwerthu’r cwmni ac ymddeol i’r haul.

Fodd bynnag, cyn i hyn ddigwydd, rhaid i chi weithio ar y busnes cyn i’r busnes weithio i chi. Yn aml, gall hyn arwain atoch chi, fel y perchennog, yn gweithredu fel popeth i bawb. Rydych yn gyfrifol am gyllid, marchnata, llunio polisi, systemau a phrosesau, gwefan, cyfryngau cymdeithasol, gwasanaeth cwsmeriaid – mae’r rhestr yn mynd yn ei blaen ac yn ei blaen ………

Ac yna mae rhwydweithio/ Mae’n beth braf i’w wneud. Weithiau mae’n werthfawr; weithiau ddim. Mae’n mynd â chi allan o’r swyddfa. Ond mae’n cymryd llawer iawn o amser ac mae cymaint o bethau eraill i’w gwneud.

Rydych yn cyrraedd pwynt lle mae eich refeniw yn cyrraedd lle gwastad. Rydych eisiau prifio ond nid oes gennych amser i ddelio â’r mater. Rydych yn llawer rhy brysur. Mae’r rhyddid roeddech yn breuddwydio amdano wedi hen fynd. Yn hytrach, rydych yn cael eich cyfyngu gan gyfrifoldebau beunyddiol, wedi blino’n lân, yn methu cysgu oherwydd poeni am beth i’w wneud nesaf.

Ar y pwynt hwn, nid chi sy’n rheoli bellach. Mae eich cwmni fel ceg farus yn gofyn am fwy o fwyd drwy’r amser. Y cwmni sy’n rheoli, nid chi. Mae angen i bethau newid.

Yn anffodus, rydych wedi eich gorfodi i ddewis. Medrwch ganolbwyntio ar dyfu’r busnes trwy werthu mwy o gynnyrch neu wasanaethau, llogi staff, dysgu dirprwyo neu gallech benderfynu gwerthu’r cwmni. Y naill ffordd neu’r llall mae angen i chi wneud y mwyaf o’i werth.

Ond - ac mae’n ond mawr - rydych yn canfod nad yw’r busnes werth yr hyn roeddech chi’n ei feddwl. A’r rheswm? Chi. Yn naturiol, chi yw’r both, ond yn anffodus rydych wedi dod yn sbôcs hefyd. Heboch chi, mae’r busnes yn chwalu’n ddarnau. Felly, os nad ydych chi yno, nid yw werth rhyw lawer. Os yw werth unrhyw beth.

Felly beth nesaf? Wel, mae gwneud y mwyaf o werth yn eich galluogi chi i adfer eich rhyddid personol, y rhyddid i ddewis os ydych yn mynd i dreulio eich holl amser yn gyrru llwyddiant y busnes, canfod mwy o amser i’w dreulio gyda’r teulu neu hamddena neu – sibrydwch hyn – cael gwyliau, neu yn wir os byddwch yn cymryd y penderfyniad i werthu.

Y ‘beth’ yw’r rhan hawdd. Mae angen i chi dyfu, gwella eich llif arian a chynyddu elw, gan gofio wrth gwrs nad yw elw bob amser yn cyfateb i werth. Mae angen i chi alinio gyda’ch cwsmeriaid mwyaf gwerthfawr, canolbwyntio ar refeniw adnewyddadwy a gwneud yn siŵr nad yw’r cynnydd neu’r gwasanaethau yn dibynnu arnoch chi yn unig. Mae angen i’ch cwmni fod yn hunan-ddibynnol, ddim yn ddibynnol ar unrhyw gwsmer, gweithiwr neu gyflenwr penodol. Gyda’r senario honno, rydych nid yn unig yn ychwanegu gwerth, rydych hefyd yn delio gyda chydbwyso gwaith/bywyd; cael amser i’w dreulio gyda’r teulu a’r diddordebau hynny roeddech yn eu mwynhau yn y gorffennol.

Mae’r ‘sut’ yn fwy cymhleth. Yn rhy aml, mae’n gamgymeriad gor-addasu eich cynnyrch neu wasanaeth fel ei fod yn addas i bob cwsmer. Efallai ei fod yn ymddangos yn syniad da ymateb i’r galw gan gwsmer ond mae gwneud hynny yn golygu eich bod yn lledaenu eich hun ormod; medrwch golli golwg ar eich syniad gwreiddiol, gwahanol, eich raison d’être. Gwell gwerth llai o stwff i fwy o bobl. Bydd hyn yn rhoi mwy o reolaeth i chi dros brisio ac, yn y pen draw, maint yr elw a mwy o arian i farchnata. Wedyn, mae sicrhau cwsmeriaid hapus yn deillio, ynghyd â lefelau mesur a meincnodi boddhad.

Felly, yn hytrach nag aros am y pwynt hwnnw a grybwyllwyd yn gynharach, cymerwch afael yn y cwmni a chymryd rheolaeth yn ôl nawr. Wedyn, mae gennych opsiynau clir; rhai rydych chi’n eu dewis, nid rhai sy’n cael eu gorfodi arnoch.

Dyna ble mae’r rhyddid gwirioneddol.