Troi Treth yn Ddigidol: chwalu 7 o'r mythau cyffredin

Wedi'ch drysu ynghylch Troi Treth yn Ddigidol? Peidiwch â phoeni, dyma ganllaw cyflym i daflu rhywfaint o oleuni ar y newid mwyaf i dreth yn y DU ers cenhedlaeth a chwalu rhai o'r mythau y gallech fod wedi eu clywed.

Myth 1. Mae Troi Treth yn Ddigidol wedi ei ohirio

Mae cyflwyno camau i Droi Treth yn Ddigidol wedi hen gychwyn a bydd cam allweddol cyntaf y fenter, Troi Treth yn Ddigidol gyfer TAW, yn dechrau ar 1 Ebrill eleni. O dan Troi Treth yn Ddigidol ar gyfer TAW, bydd yn rhaid i fusnesau â throsiant uwchlaw'r trothwy TAW gadw cofnodion digidol a chyflwyno ffurflenni TAW chwarterol gan ddefnyddio meddalwedd cydnaws.

Mae CThEM hefyd wedi dweud y bydd yn ceisio ehangu cwmpas Troi Treth yn Ddigidol i gynnwys Treth Incwm a Threth Gorfforaeth o 2020.

Myth 2. Mae Troi Treth yn Ddigidol yn hynod o amhoblogaidd

Mae newid mor fawr â Throi Treth yn Ddigidol yn sicr o ennyn safbwyntiau cryf ar bob ochr; fodd bynnag, mae'r dystiolaeth yn awgrymu bod pobl yn teimlo'n bositif am y posibilrwydd o gael system dreth ddigidol newydd. Yn arolwg FreeAgent’s 2017 i berchnogion busnesau bach sydd eisoes wedi digideiddio’u system cadw cyfrifon, dywedodd bron i hanner y rhai a ymatebodd eu bod yn teimlo’n bositif am Droi Treth yn Ddigidol, o gymharu ag 11% yn unig a deimlai’n negyddol.

Myth 3. Bydd system treth ddigidol yn rhy dechnegol o lawer i’r mwyafrif o bobl

Mae miliynau o fusnesau eisoes yn rheoli'u treth ar lein gyda 99% o ffurflenni TAW, 98% o ffurflenni Treth Gorfforaeth ac 86% o ffurflenni Hunanasesu yn cael eu cyflwyno
ar lein ar hyn o bryd.

Hyd yn oed os ydych chi'n un o'r 14% nad ydynt yn cyflwyno eu ffurflenni treth Hunanasesu ar-lein, mae Cyllid a Thollau EM wedi addo negeseuon o anogaeth, cyngor a chymorth trwy gydol yr amser i sicrhau bod llywio trwy eich cyfrif treth ddigidol yn gam mor syml â phosib. Mae cyfle i gynnal sgwrs fyw ar y we eisoes ar gael trwy eich cyfrif treth ddigidol felly gallwch chi sgwrsio â CThEM ar adeg sy'n addas i chi, a gobeithio na fydd rhaid i chi wrando ar y gerddoriaeth ddychrynllyd honno ar y dyddiad cau fyth eto.

Myth 4. Mae fy nhaenlen cystal ag unrhyw feddalwedd treth ddigidol

Mae taenlenni'n wych ar gyfer rhai tasgau, ond ydych chi erioed wedi rhoi cynnig ar feddalwedd cyfrifo a chymharu'r ddau? Yn fuan, fe welwch fod system gyfrifo pwerus yn mynd ymhell y tu hwnt i unrhyw beth y gall hyd yn oed y daenlen fwyaf cymhleth ei reoli.

Gallai eich taenlen hefyd fod yn eich bwydo â gwybodaeth ffug. Yn ôl ymchwil y farchnad gan MarketWatch, mae 88% o daenlenni yn cynnwys gwallau ac mae yna ddigon o straeon erchyll gan gwmnïau mawr fydd yn debygol o achosi pryder. Gyda chywirdeb ffigurau ariannol yn gonglfaen i unrhyw fusnes da, a ydych chi am gymryd risgiau o ddifri?

Myth 5. Bydd CThEM yn darparu meddalwedd y gallaf ei ddefnyddio, am ddim

Mae CThEM wedi cadarnhau na fydd yn darparu meddalwedd yn uniongyrchol. Mae hyn yn golygu mai eich cyfrifoldeb chi yw dod o hyd i ateb cyfrifo digidol sy’n gweithio i’ch busnes chi. Gydag ychydig iawn o amser ar ôl cyn i chi orfod newid i gadw cofnodion digidol i Droi Treth yn Ddigidol ar gyfer TAW, ac ychydig dros flwyddyn ar gyfer Treth Incwm a Threth Gorfforaeth, nawr yw’r amser i ddechrau chwilio.

Myth 6. Mae Troi Treth yn Ddigidol yn golygu y bydd angen i mi gadw cofnodion ychwanegol

Gan mai nod Troi Treth yn Ddigidol yw symleiddio system dreth y DU i bawb sy'n gysylltiedig, ni fydd angen i fusnesau gadw mwy o gofnodion nag y maent yn ei wneud eisoes. Mae CThEM wedi cadarnhau hyn, gan ychwanegu y bydd digido cofnodion busnes yn cyfrannu at leihau’r pwysau ar fusnesau o ryw £400m. Gyda'r nod hwn mewn golwg, byddai gorfodi busnesau i gadw cofnodion ychwanegol yn wrthgynhyrchiol.

Myth 7. Mae cadw cofnodion digidol yn mynd i fod yn ffwdan anferth

Yn arolwg FreeAgent 2017 ar gyfer perchnogion busnesau bach, dywedodd cwsmeriaid bod newid i feddalwedd cyfrifo FreeAgent wedi arbed diwrnod y mis iddynt ar gyfartaledd, o gymharu â'u dull blaenorol o gadw cyfrifon. Dywedodd naw allan o ddeg o'u cwsmeriaid hefyd bod defnyddio FreeAgent yn rhoi tawelwch meddwl iddynt o ran rheoli cyllid eu busnes.

Mae'n siŵr o gymryd ychydig o amser i ddod i arfer â meddalwedd newydd ond pan fyddwch yn gwneud hynny byddwch yn elwa ar y manteision. Mae gallu gweld eich rhwymedigaethau treth yn cronni dros amser yn rhwystro unrhyw bethau annisgwyl funud olaf, tra bod llawer o'r rhannau eraill o weinyddu busnes dyddiol, fel mynd ar drywydd anfonebau di-dâl, yn awtomataidd. Ar hyn o bryd mae FreeAgent hefyd yn galluogi masnachwyr unigol a chyfarwyddwyr cwmni cyfyngedig i lenwi a ffeilio eu ffurflen dreth Hunanasesiad yn uniongyrchol i CThEM o'r feddalwedd.

Ystyried gwneud trefniadau i Droi Treth yn Ddigidol? Mae meddalwedd cyfrifo FreeAgent sy’n gydnaws â Throi Treth yn Ddigidol ar gael am ddim i gwsmeriaid bancio busnes NatWest.