A fydd Gwneud Trethi'n Ddigidol yn gwneud Trethi'n Anodd?

Mae’r dyddiad 1af Ebrill 2019 yn dod yn nes. Sut ddylai perchnogion busnes deimlo am Wneud Trethi’n Ddigidol (MTD)? A yw’n rhywbeth i’w ofni? Neu oes yna elfennau cadarnhaol i’w croesawu wrth i ni symud tuag at yr oes newydd hon o drethi busnes arlein. 

 MTD yw’r newid mwyaf i’r system drethi yn y DU am lawer o flynyddoedd. Y nod yw rhoi system fwy effeithiol, effeithlon i fusnesau sy’n haws ei defnyddio ac yn darparu gwybodaeth mewn amser go iawn, gan ganiatáu cymryd penderfyniadau cywirach. Erbyn 2020, bydd system ddigidol lawn yn cael ei defnyddio ar gyfer pawb sy’n talu trethi. Mae’n golygu y gellir talu trethi unrhyw adeg o’r dydd a’r nos ac ar unrhyw bwynt yn y flwyddyn. Dyma’r weledigaeth ar gyfer system drethi fodern a ddylai fod yn hygyrch i bawb. Yn gryno, mae’n newid sut mae busnesau’n talu eu trethi i CThEM.

 Mae MTD yn dechrau ym mis Ebrill eleni i fusnesau sydd wedi eu cofrestru ar gyfer TAW a chyda throsiant o fwy na £85,000. Mae’n parhau i fod yn wirfoddol ar gyfer busnesau dan y trothwy TAW tan 202 ar y cynharaf. 

 Mae pedair egwyddor MTD wedi eu nodi gan CThEM:

 Cadw gwybodaeth – bydd ond angen i dalwyr trethi ddarparu i CThEM yr wybodaeth y mae wirioneddol ei hangen na fedr ei chael o ffynonellau eraill. Gellir gweld cofnodion digidol ar unrhyw adeg gan y talwr trethi a’u hadolygu er mwyn cael cywirdeb. Bydd cadw gwybodaeth arlein fel hyn yn sicrhau bod pob talwr trethi yn derbyn gwasanaeth wedi ei deilwra’n unigol.

 Amser go iawn – bydd cyfrifiadau trethi’n cael eu gwneud mewn amser go iawn. Mae hyn yn golygu y gellir lleihau nifer y camgymeriadau a bydd talwyr trethi yn gwybod mwy am eu sefyllfa drethi, o ran trethi sy’n daladwy nawr neu unrhyw hawliau. Dylai hyn leihau faint o drethi sy’n cronni neu ad-daliadau sydd i’w gwneud. 

 Cyfrif sengl – nid yw erioed wedi bod yn bosibl gweld eich holl ddyledion a’ch hawliau mewn un lle o’r blaen. Mae hon yn ddarpariaeth newydd a dylai roi darlun cynhwysfawr i gwsmeriaid o sefyllfa eu busnes. 

 Rhyngweithiad digidol gyda CThEM – trwy gyfrwng cyfrif digidol y cwsmer ei hun; bydd modd rhyngweithio gyda CThEM ar unrhyw adeg o’r dydd sy’n gyfleus i’r cwsmer. 

 Felly, beth sydd angen ei wneud i baratoi? 

 Y gwaith paratoi allweddol yw symud cofnodion a gedwir i system ddigidol sy’n gydnaws gyda’r lanlwytho sydd ei angen gan CThEM. Mae hyn yn debyg i fynd i’ch cyfrif banc arlein. 

 Rhaid i’r feddalwedd a ddefnyddiwch alluogi cyfathrebu dwyffordd. Bydd angen symud prosesau gweithio â llaw a chadw cofnodion ar daenlenni i ddull digidol o weithio. Mae cyngor ar gael gan CThEM o ran pa gyflenwr meddalwedd a fyddai’n addas i’ch busnes chi. Bydd angen i chi adolygu prosesau presennol a hyfforddi staff i ddefnyddio’r feddalwedd newydd.

 Gall hyn ymddangos fel tasg feichus, ond bydd symud i system ddigidol yn golygu bod gennych well dealltwriaeth o sefyllfa eich busnes gan gynnwys pa hawliau a dyledion sydd gennych. Dylai’r newidiadau hyn olygu llai o waith papur, gweld eich dyledion trethi yn well ac, o bosib gyda mwy o drefnu, cyfle i leihau eich bil trethi. 

 Os ydych eisiau parhau i ddefnyddio taenlenni, yna bydd meddalwedd pontio yn eich galluogi i lanlwytho eich cyfrifiadau TAW i CThEM. 

 Trwy fod yn drefnus gyda’r gwaith paratoi a’ch prosesau, gellir arbed llawer o amser ar ddiwedd y flwyddyn yn casglu gwybodaeth a didoli cofnodion. Trwy gael yr holl wybodaeth mewn un lle, medrwch gynllunio yn well ar gyfer eich bil trethi a monitro llif arian. Yr allwedd yw bod yn barod yn y ffordd briodol o’r cychwyn. 

 Mae cyfrifwyr megis Green & Co yn hapus i gynnig cyngor a chymorth i unrhyw fusnes nad yw’n sicr sut y dylai gynllunio ar gyfer MTD. Mae ganddynt yr wybodaeth arbenigol a’r dolennau meddalwedd i’ch galluogi i symud yn llyfn i’r system newydd hon o gadw cofnodion arlein. Mae Green & Co yn argymell defnyddio Xero ac maent yn bartneriaid Xero Gold, sy’n caniatáu i gleientiaid gael cymorth bob cam o’r ffordd.