Iechyd Meddwl yn y Gweithle

Mae iechyd meddwl yn y gweithle yn bwnc rydym yn dechrau clywed mwy amdano. A yw hyn yn golygu bod problemau iechyd meddwl yn cynyddu yn y gweithle? Mae’r ymchwil yn awgrymu nad ydyw. Dengys ymchwil gan yr elusen iechyd meddwl MIND nad yw nifer cyffredinol pobl gyda phroblemau iechyd meddwl wedi newid yn arwyddocaol mewn blynyddoedd diweddar. Mae ei astudiaethau hefyd yn dangos bod un ym mhob pedwar o bobl yn y DU yn cael problem iechyd meddwl bob blwyddyn.

Iechyd meddwl yw sut rydym yn meddwl, teimlo a theimlo ein bod yn medru delio gyda’n bywydau bob dydd. Nid yw ein hiechyd meddwl yn aros yr un fath drwy’r amser a gall unrhyw un ddatblygu problemau iechyd meddwl unrhyw adeg.

Fel cyflogwr, mae gan ddatblygu diwylliant sy’n cefnogi iechyd meddwl yn y gweithle nifer o fuddiannau. Mae’n dangos i weithwyr bod eu cyflogwr yn gefnogol. Gall helpu gyda denu a chadw gweithwyr. Gall hefyd gyfrannu at leihau absenoldeb a helpu gyda morâl. Mae pobl yn adrodd am ofni aflonyddiad trwy ddatgelu gwybodaeth o’r fath i gyflogwyr a rhaid i gyflogwyr gymryd camau gweithredol i ddileu’r stigma yma.

Canfu’r HSE bod 15.4 miliwn o ddyddiau gwaith wedi eu colli yn 2017/18 oherwydd straen cysylltiedig â’r gwaith, iselder neu bryder. Mae hyn yn 57.3% o’r cyfanswm o ddyddiau gwaith a gollwyd oherwydd salwch. Yn amlwg, nid yw hon yn sefyllfa wych i weithwyr na chyflogwyr.

Beth all cyflogwyr ei wneud ynglŷn â hyn? Elfennau allweddol i gyflogwyr yw bod yn ymwybodol, bod yn rhywun y gall gweithwyr siarad â nhw a bod yn gefnogol.

Mae arwyddion y gellir eu gweld yn y gweithle a allai awgrymu bod problemau iechyd meddwl yn cynnwys piwisrwydd, bod yn hwyr, problemau gyda pherfformiad a newidiadau i ymddygiad arferol.

Gall adnabod yr arwyddion rhybuddio cynnar a gweithredu arnynt fod yn allweddol o ran cael ffordd gadarnhaol ymlaen. Gall cwestiynau syml fel “Sut ydych chi? Sut mae pethau ar y funud?” agor sianel gyfathrebu i weithwyr sydd efallai’n cael anhawster. Gall dod i adnabod eich staff fod yn amhrisiadwy wrth ddelio gyda phroblemau iechyd meddwl. Fel rheolwr neu gydweithiwr, efallai y byddwch yn sylw ar arwyddion bach bod rhywun yn cael trafferthion. Mae dulliau cyfathrebu cyson megis sesiynau un i un yn rheolaidd yn helpu i adnabod a delio gydag unrhyw broblemau y mae unigolion yn eu cael. Nid yw’r problemau bob amser yn ymwneud â’r gwaith, ond efallai y medrwch gynnig ateb yn y gwaith sy’n eu helpu, er enghraifft newid dros dro mewn oriau neu batrwm gwaith.

Mae mwy o gyflogwyr yn dangos eu hymrwymiad i les yn y gweithle trwy gynnig Rhaglenni Cymorth i Weithwyr sy’n rhoi mynediad at gwnsela, cyngor a chymorth yn gyfrinachol. Mae llawer o gyfundrefnau yn meithrin perthynas waith gyda Phractis Iechyd Galwedigaethol er mwyn cael help ac arweiniad amserol gydag iechyd meddylion a chorfforol gweithwyr. 

Datgelodd darganfyddiadau o arolwg iechyd a lles meddyliol a ymgymerwyd gan y Sefydliad Iechyd Meddwl bod 86% o ymatebwyr yn credu bod eu swydd a bod yn y gwaith yn bwysig o ran amddiffyn a chynnal eu hiechyd meddwl. At hyn, mae astudiaethau diweddar wedi dangos bod delio â lles yn y gweithle yn cynyddu cynhyrchedd gymaint â 12%. Mae’r ffigurau hyn yn unig yn awgrymu y dylai cyfundrefnau edrych ar iechyd meddwl yn y gweithle a thrwy wneud hynny, maent yn debygol o weld effeithiau positif i unigolion a’r gyfundrefn drwyddi draw.