Llesiant Mewn Busnes Bach: Sut y Gallwch Chi Helpu

Mae pobl sy'n hunangyflogedig ac yn rhedeg eu busnesau eu hunain yn hen gyfarwydd â bod yn hunan-ddibynnol. Ond nid oes rhaid i hunanddibyniaeth olygu gwneud pethau ar eich pen eich hun - yn aml y cam symlaf a'r cyntaf tuag at wella llesiant yw siarad amdano, p'un a yw'n ymwneud â sut rydych chi'n teimlo neu sut mae rhywun rydych chi'n ei gyflogi yn teimlo. Mae'n bwysig i bobl deimlo'n gyfforddus wrth drafod eu hiechyd meddwl, a bod pawb yn eich sefydliad yn teimlo eu bod yn gallu siarad am straen y maent yn ei wynebu, neu broblemau y maent yn teimlo eu bod yn effeithio arnynt o ddydd i ddydd. Un peth y gallech ei ystyried yw dod o hyd i fentor y gallwch chi siarad ag ef/hi am broblemau yn eich busnes - ceisiwch ddod o hyd i rywun yn eich cangen Ffederasiwn Busnesau Bach lleol.

Mae Arddull y Swydd yn Cyfri

Mae'n bwysig eich bod chi a'ch staff yn gallu cydbwyso bywyd gwaith a chartref, rheoli pwysau gwaith a theimlo'n galonogol a chymhellol yn y gwaith. Fel pobl hunangyflogedig a pherchnogion busnesau bach, rydych yn gwybod gwerth gwaith caled a bod ein swyddi'n cael effaith fawr ar ein hiechyd a'n lles. Canfu Arolwg y Gweithlu yn 2007/08 fod tua 442,000 o unigolion ym Mhrydain yn credu eu bod yn dioddef straen sy'n gysylltiedig â gwaith ar lefel a oedd yn eu gwneud yn sâl. Gall cael polisi clir ar weithio hyblyg gynyddu perfformiad gwaith ac ymgysylltiad y gweithwyr, ac mae'n caniatáu i weithwyr reoli eu gwaith a'u bywyd cartref yn well. Mae yna sawl math o ddulliau gweithio hyblyg, gan gynnwys gweithio gartref, gweithio rhan amser, amserau hyblyg neu rannu swydd. Mae gennych rwymedigaethau cyfreithiol os yw gweithwyr yn gwneud cais i weithio'n hyblyg, ond ceisiwch feddwl yn rhagweithiol am y ffyrdd y gallai eich gweithwyr weithio'n fwy hyblyg. I ddarganfod mwy am eich dyletswyddau cyfreithiol ar weithio hyblyg, gallwch ddefnyddio Llinell Gymorth Gyfreithiol Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB).

Mae’r Amgylchedd Ffisegol yn Cyfri

Gall yr adeiladau yr ydym yn gweithio ynddynt wneud gwahaniaeth enfawr - mewn ffordd gadarnhaol a negyddol - i'r ffordd yr ydym yn teimlo o ddydd i ddydd. Mae 85 y cant o bobl yn Lloegr yn cytuno bod ansawdd yr amgylchedd adeiledig yn dylanwadu ar y ffordd y maent yn teimlo. Gall gwella'r amgylchedd rydych chi'n gweithio ynddo fod yn un o'r pethau hawsaf i'w wneud - ond gallai hefyd wneud y gwahaniaeth mwyaf. Gall ansawdd aer da arwain at well iechyd a lles. Gall ansawdd aer gwael yn y gweithle arwain at broblemau iechyd fel cur pen, blinder, a diffyg canolbwyntio. Ceisiwch ddod â rhai planhigion ychwanegol i'ch gweithle. I fusnesau sydd wedi'u lleoli mewn swyddfa, mae cylchdroi lleoliadau eistedd fel bod gweithwyr yn gallu rhannu desgiau ger ffenestri a chael cyfarfodydd ar gerdded yn ddwy strategaeth hawdd a all gynyddu'r golau. Mae ymchwil gan ymgyrch Ar Eich Traed Prydain yn tynnu sylw at y ffaith ein bod yn eistedd am gyfartaledd o 8.9 awr y dydd. Gall eistedd am fwy na phedair awr y dydd arwain at anystwythder, poen cefn, problemau â'r cyhyrau a gall gynyddu lefelau siwgr yn y gwaed.

Corff Iach, Meddwl Iach

Gorau po iachach yr ydych chi, yr hawsaf y gallech ei chael hi i gadw i weithio pan fydd angen. Gall gofalu am eich corff gefnogi eich iechyd corfforol a meddyliol. Gall ymarfer corff leihau eich risg o salwch mawr, fel clefyd y galon, strôc, diabetes math 2 a chanser, a hynny o hyd at 50 y cant. Bwyd a chwsg yw blociau adeiladu corff iach, felly mae'n bwysig ein bod ni'n bwyta'n iach a chael y maint cywir o gwsg. Dylai pawb geisio bwyta pum dogn o ffrwythau a llysiau'r dydd ac yfed digon o ddŵr. Mae gan wefan Dewisiadau'r GIG ystod o offer, apiau a phodlediadau rhyngweithiol efallai yr hoffech chi edrych arnynt ac efallai eu rhannu gyda staff.

Cefnogaeth i chi a’ch staff pan fydd ei angen

Mae cadw eich hun a'ch staff yn iach yn hynod bwysig - mae hefyd yr un mor bwysig i gael gafael ar y cymorth sydd ei angen arnoch chi neu'ch staff os yw un ohonoch yn datblygu anabledd neu gyflwr iechyd wrth weithio. Os yw rhywun yn syrthio allan o fyd gwaith, gall hyn nid yn unig arwain at golli aelod gwerthfawr o staff o safbwynt y busnes, ond gall arwain at ganlyniadau iechyd gwaeth iddynt a chyfrannu at ganlyniadau negyddol ar draws yr economi. Mae busnesau hunangyflogedig a busnesau bach yn gymharol lwyddiannus o'u cymharu â gweddill y sector preifat o ran cyflogi pobl ag anableddau - mae'n wych i chi, eich busnes ac yn wir eich staff, os gallwch chi feddwl am gamau ychwanegol y gallwch eu dilyn i ddatblygu gweithle cynhwysol a chefnogol. Os ydych chi'n creu swydd newydd, gan gymryd aelod newydd o staff, neu'n ystyried pa newidiadau y gallwch chi eu gwneud i swyddi sy'n bodoli eisoes, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ystyried sut y gallwch helpu i sicrhau nad yw cyflyrau cyhyrysgerbydol yn eich rhwystro rhag cael y staff gorau.

Estyn allan

Weithiau nid oes gennych yr holl atebion, ac os ydych chi'n wynebu sefyllfa nad ydych chi'n ei deall yn iawn, peidiwch ag ofni siarad â'r arbenigwyr. Dyma rai lleoedd i ddarganfod mwy: Gofal Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB), sef y gwasanaeth cyngor meddygol ac iechyd a gynigir i aelodau'r Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB). Gall gefnogi aelodau gydag amrywiaeth o gyflyrau iechyd a rhoi cyngor ar les.