Dechnegau marchnata digidol

Wyth Dull Ardderchog o Farchnata na fydd yn torri’r Gyllideb

Does dim angen cyllideb fawr i greu a rhannu gweithgarwch marchnata digidol effeithiol.

 Mae digon o dactegau am ddim neu ar gyllideb isel y gallwch eu defnyddio i helpu creu ymwybyddiaeth o'r brand, ymgysylltu â darpar gwsmeriaid a rhai presennol, a gyrru twf mewn gwerthiant.

Dyma 8 o hoff dechnegau marchnata digidol ar gyllideb isel Cyflymu Cymru i Fusnesau

Cynnwys yw’r brenin bob amser

Cynnwys da, wedi’i ddiweddaru'n rheolaidd fydd yn sicrhau bod defnyddwyr yn dychwelyd at eich gwefan a busnes. Boed yn erthyglau sy’n rhoi cyngor, darnau ymchwil, newyddion neu ddiweddariadau, bydd cynnwys defnyddiol a pherthnasol yn ychwanegu mwy o werth at daith y cwsmer ac yn sicrhau bod eich gwefan yn parhau'n gyfredol a chyfoes. Bydd y cynnwys nid yn unig yn denu ymwelwyr ond yn rhoi deunydd gwych i chi ar gyfer proffiliau cyfryngau cymdeithasol a gweithgarwch marchnata ar e-bost a bydd yn help i’ch busnes i gyrraedd gwell safle mewn peiriannau chwilio.

Ewch yn weledol gyda fideo

Rhowch gynnig ar greu fideos gwybodaeth neu arddangos i helpu eich cwsmeriaid. Gellir gwneud y fideos hyn yn rhwydd ac yn rhad yn fewnol, ond byddant yn helpu i ddynodi eich gwybodaeth a datblygu eich awdurdod o fewn eich sector.

Byddwch yn gymdeithasol!

Manteisiwch ar y nifer cynyddol o rwydweithiau cymdeithasol i ymgysylltu â'ch cwsmeriaid, rhannu eich cynnwys a datblygu eich personoliaeth brand. Drwy amserlennu negeseuon yn rheolaidd gallwch sicrhau fod eich busnes bob amser yn weithgar ar-lein, hyd yn oed yn ystod cyfnodau prysur yn y gwaith.

Ailgylchwch hen gynnwys

Os ydych yn cael trafferth creu syniadau ar gyfer cynnwys newydd, ystyriwch ffyrdd creadigol o ailddefnyddio eich cynnwys presennol. Gallech drosi darn o ymchwil yn ffeithlun, creu fideo sy'n seiliedig ar gynnwys o hen erthygl neu ystyried ffyrdd newydd i gael eich cynnwys o flaen cynulleidfa ehangach. Mae'n annhebygol bod pob un o'ch cwsmeriaid wedi gweld eich cynnwys presennol, felly mae digonedd o gyfleoedd i fod yn ddyfeisgar!

Gwnewch yn fawr o atgyfeiriadau cwsmeriaid

Mae gair ar lafar yn arf pwerus ar gyfer tyfu busnesau oherwydd gall yr argymhellion rhad ac am ddim hyn helpu i godi ymwybyddiaeth a gyrru gwerthiant. Drwy greu rhaglen atgyfeirio gallech annog cwsmeriaid i rannu e-bost neu ddolen gyda'u ffrindiau fel eu bod yn cael gostyngiad neu rodd pan fydd y darpar gwsmer yn prynu.

Cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr

Anogwch eich cwsmeriaid i rannu eu lluniau, adolygiadau a fideos gyda chi trwy eich gwefan neu gyfryngau cymdeithasol. Bydd hyn nid yn unig yn helpu i godi ymwybyddiaeth o'r busnes ymhlith eu cylch nhw o ddilynwyr a ffrindiau, ond yn darparu cynnwys gwych a gynhyrchir gan ddefnyddwyr y gellir, gyda'u caniatâd, ei ddefnyddio i ddangos eich cynnyrch neu wasanaeth ar waith. Mae cymeradwyaeth gan ddefnyddwyr go iawn yn dysteb ar-lein wych arall i annog darpar brynwyr.

Partneriaethau a chydweithio

A oes cyfleoedd i chi i baru neu gydweithio â busnesau eraill yn eich maes neu sector gyffelyb? Yn groes i’r hyn a feddylir, gall dewis y busnes iawn i weithio gyda chi, helpu i draws-hyrwyddo’r ddau fusnes a gyrru gwerthiant. Gallech gynyddu twf gwerthiant trwy godi eich proffil yn y maes yn effeithiol, gan gyrraedd cynulleidfa newydd a chynyddu ymwybyddiaeth o'ch busnes.

Marchnata e-bost

Mae marchnata e-bost yn dacteg wych i fusnesau o unrhyw faint. Mae datblygu e-gylchlythyr da neu anfon e-bost farchnata awtomataidd yn cynnig ffordd wych o gadw mewn cysylltiad rheolaidd â'ch ffans a chwsmeriaid. Bydd cyfathrebu rheolaidd gyda'ch cynulleidfa yn help i gadw eich brand yng nghof cwsmeriaid, datblygu perthynas hir dymor a chynyddu cyfleoedd i uwch a thraws-werthu.