RPS Communicator GO

glocom_go_first

 

Yn ôl arolwg diweddar gan Airtasker, mae 73% o Brydeinwyr nawr yn dewis mynd â’u busnes i BBaCh yn hytrach na chorfforaeth mawr [1]. O ganlyniad, nid yw'n syndod bod yr un arolwg wedi datgelu bod mwy na thraean o berchnogion BBaCh yn gweithio mwy na 50 awr yr wythnos [2].

 Wrth redeg busnes bach, rydych eisiau cael y mwyaf allan o’ch diwrnod ac yn aml rydych yn parhau i weithio y tu allan i’r swyddfa – boed ar y ffordd i gyfarfod neu yn eich cartref cyn neu ar ôl oriau gwaith arferol.

Mae perchnogion busnesau BBaCh yn defnyddio ffonau symudol yn rheolaidd i gyfathrebu gyda chleientiaid pan fyddant allan o’r swyddfa. Fodd bynnag, mae’r adborth a gawsom gan ein cwsmeriaid ein hunain yn nodi dwy brif broblem gyda hyn;

  • Gall rhoi rhifau ffôn personol amharu ar gydbwysedd gwaith-bywyd. Mae’r rhif symudol yn mynd yn bwynt cyntaf galw yn hytrach na rhif y brif swyddfa.
  • Mae gorfod galw nifer o bobl yn gallu mynd ag amser e.e. derbyn yr alwad ac yna gorfod ffonio’r swyddfa i gael rhagor o wybodaeth ac yna ffonio’n ôl.

Yn ffodus, mae gennym ateb i hyn - RPS Communicator Go. Fel rhan o’n hateb teleffoni, rydym yn cynnig y rhaglen symudol hon. Mae’r ap yn eistedd ar eich ffôn symudol ac yn caniatáu i chi fod yn unrhyw fan ac ymddangos fel eich bod yn y swyddfa, cyn belled â bod gennych Wi-fi neu signal 4G.

 Gallwch dderbyn galwadau yn rhad ac am ddim o’ch rhif swyddfa ac os na fedrwch gymryd galwad, byddant yn cael eu cyfeirio i’r gwasanaeth negeseuon (os yw wedi ei alluogi). Os caiff ei ateb, gallwch drosglwyddo’r alwad i aelod arall o’r tîm gan ddefnyddio’r ap. Fel arall, os yw’r swyddfa’n derbyn galwad i chi, gallent ei throsglwyddo’n uniongyrchol i chi.

 Medrwch wneud galwadau allan naill ai drwy ddefnyddio’r allweddell neu gysylltiadau ar eich ffôn a bydd eich rhif swyddfa yn ymddangos – bydd y munudau hyn yn cael eu bilio fel rhan o’ch pecyn teleffoni busnes.

 Mae’r ap yn dangos statws holl ddefnyddwyr felly gallwch weld argaeledd aelodau’r tîm mewn amser go iawn. Maent hefyd yn gallu gweld eich argaeledd chi a chysylltu â’i gilydd yn fewnol yn rhad ac am ddim.

 Manteision Cyffredinol

  • Ar gael unrhyw le, ar unrhyw adeg
  • Cael galwadau fel pe byddech yn y swyddfa
  • Ffonio allan gan ddangos eich rhif swyddfa
  • Trosglwyddo i aelodau’r tîm mewn lleoliadau eraill
  • Galwadau mewnol i’r tîm (yn rhad ac am ddim)

Defnyddir RPS Communicator GO gan amrywiaeth o’r sector busnes, boed ei angen ar gyfer bod ar alwad, y tu allan i oriau swyddfa neu ddefnydd cyffredinol o ddydd i ddydd. Bydd ein tîm yn trafod gyda chi y ffordd orau i ddefnyddio hyn fel rhan o’ch busnes.

[1] https://www.openaccessgovernment.org/third-of-sme-owners-are-working-50-hours-a-week/54791/

[2] https://www.businessleader.co.uk/what-traits-do-sme-owners-share/55402/