Seiberddiogelwch yng Ngwent

Cyber Crime Team

 

Mae troseddau seiber-ddibynnol a'r rheini y gellir eu cyflawni ar y we yn fathau o droseddau difrifol a threfnedig, sef y bygythiad mwyaf sy'n wynebu diogelwch cenedlaethol y DU heddiw.

Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod busnesau yng Ngwent wedi colli tua £56,000 rhwng Ebrill a Medi 2018. O'r 3,616 o achosion o dwyll a adroddwyd i Heddlu Gwent rhwng Ebrill 2018 a Mawrth 2019, llwyddwyd i gyflawni 84 y cant ar y we. Mae llawer mwy o achosion yn mynd heb eu hadrodd.

Er mwyn ateb y galw cynyddol hwn, mae Heddlu Gwent wedi buddsoddi mewn uned Seiberdrosedd bwrpasol. Mae'r uned, sydd wedi'i lleoli ym Mamheilad, yn cynnwys Ditectif Sarsiant, dau Ymchwilydd Seiber, Swyddog Amddiffyn Seiber, Ymchwilydd Cyfryngau Digidol ac Swyddog Cymorth Cymunedol Sieber.

Prif Gwnstabl Dros Dro Heddlu Gwent, Pam Kelly, yw arweinydd Seiberdrosedd heddluoedd yng Nghymru.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Dros Dro Pam Kelly, “Mae Seiberdroseddu yn flaenoriaeth i Heddlu Gwent. Rydym yn gweithio'n galed i fynd i'r afael â'r bygythiad seiber parhaus ac ochr yn ochr â'n huned Seiberdroseddu bwrpasol, mae swyddogion rheng flaen hefyd wedi uwchraddio'u sgiliau i gynorthwyo gydag ymchwiliadau a darparu cyngor ar seiberddiogelwch.

“Mae gan Heddlu Gwent hefyd Swyddog Cymorth Seiber yn y Gymuned a Swyddog Amddiffyn Seiber sy’n darparu cyngor amhrisiadwy ar atal Seiberdroseddau ymhlith busnesau a chymunedau.”

Dywedodd Jeff Cuthbert, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, “Bellach mae gan fwy na 50 y cant o’r holl droseddau a gofnodir gan Heddlu Gwent elfen sy'n gysylltiedig â gweithgarwch ar-lein. Rhaid i blismona esblygu i ymdopi â'r bygythiad newydd hwn sy'n dod i'r amlwg a dyna pam yr wyf wedi sicrhau bod seiberdroseddu yn flaenllaw yn fy nghynllun heddlu a throseddu.

“Yma yng Ngwent, rydym wedi buddsoddi yn ein Huned Seiberdrosedd arbenigol i ateb y galw cynyddol hwn ond mae angen i fusnesau eu hunain fod yn wyliadwrus. Mae seiber-droseddwyr yn esblygu a rhaid i fusnesau sicrhau eu bod yn cael y wybodaeth a'r cyngor diweddaraf ar ddiogelwch. "

Leigh Woolford, Swyddog Seiber Amddiffyn a Pharatoi yw aelod diweddaraf Uned Seiberdroseddu Heddlu Gwent. Ei rôl yw darparu cefnogaeth i swyddogion ar draws Heddlu Gwent i leihau'r risg o erlid yn sgil seiberdroseddu dro ar ôl tro. Mae hi hefyd yn darparu cyngor ar wytnwch yn erbyn seiberdroseddau i fusnesau lleol.

Dywedodd: “Rydym yn gwybod bod miloedd o fusnesau ledled Gwent wedi dioddef rhyw fath o seiberdroseddu. Rydym hefyd yn gwybod bod llawer mwy o achosion yn mynd heb eu hadrodd.

“Yn ffodus mae yna rai camau syml iawn y gall busnesau eu cymryd i ddatblygu eu gwytnwch a dod yn fwy diogel. Gall busnesau hefyd gysylltu â mi i ddod i roi cyngor a chefnogaeth gyfrinachol.

“Yn anad dim, byddwn yn annog busnesau sydd wedi dioddef i riportio hynny i Action Fraud ar 0300 123 2040.”

I gael cyngor ar atal seiberdroseddau, cysylltwch â Leigh ar Leigh.Woolford@Gwent.pnn.police.uk neu 07970 164885.

Cyngor i fusnesau ar hybu gwytnwch yn erbyn seiberdroseddau

  1. Cofrestrwch eich busnes gyda Cyber Essentials. Mae Cyber Essentials yn gynllun syml ond effeithiol a gefnogir gan y Llywodraeth a fydd yn helpu i amddiffyn eich sefydliad rhag seiber-ymosodiadau cyffredin. Mae mwy o fanylion ar gael ar www.cyberessentials.ncsc.gov.uk

  2. Patsio. Diweddarwch systemau a dyfeisiau meddalwedd yn rheolaidd i sicrhau bod y nodweddion diogelwch diweddaraf yn eu diogelu. 

  3. Defnyddiwch Storfa Cwmwl. Mae storio mewn cwmwl yn ffordd ddiogel i storio’ch data yn hytrach na’i gadw’n lleol ar galedwedd a allai fod yn agored i ymosodiadau seiber.  
  4. Rhwydo. Defnyddiwch yr ymarfer rhwydo efelychiadol am ddim ‘Not2Fish’ gan y tîm Seiberdroseddu Rhanbarthol i gadw eich hun a’ch staff yn ymwybodol o’r risgiau o agor a chlicio ar dolenni mewn negeseuon e-bost digymell. Cysylltwch â'r Swyddog Amddiffyn Leigh Woolford i gael mwy o wybodaeth -  Leigh.Woolford@Gwent.pnn.police.uk
  5. Profwch wytnwch eich busnes. Offeryn hawdd ei ddefnyddio am ddim yw Ymarfer mewn Blwch a ddatblygwyd gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol sy'n profi gwytnwch busnes i seiber-ymosodiadau ac ymateb arferion. Ewch i www.ncsc.gov.uk/information/exercise-in-a-box
  6. Sicrhewch bod eich polisïau seiberddiogelwch wedi’u diweddaru. Ystyriwch ddod yn aelod o'r Bartneriaeth Rhannu Gwybodaeth ar Seiberddiogelwch sy'n fenter ar y cyd a sefydlwyd gan y llywodraeth a busnesau i gyfnewid gwybodaeth am seiber-fygythiadau mewn amser real.

Os ydych wedi dioddef

Os ydych chi'n credu bod eich busnes wedi dioddef trosedd sy'n gysylltiedig â seiberdrosedd/ twyll, ffoniwch Action Fraud ar 0300 123 2040 neu ewch i www.actionfraud.police.uk lle mae gan fusnesau fynediad at swyddogaeth riportio seiberdroseddau 24/7.