Technoleg yn llethu? Sut i fordwyo'r byd cyfathrebu digidol

fsb-logo-

Faint o negeseuon, erthyglau a fideos ydych chi wedi eu gweld yr wythnos yma sy’n dechrau gyda’r addewid i drawsnewid eich busnes gyda’r dechnoleg ddiweddaraf? Wrth i gyfathrebu digidol fynd yn fwyfwy soffistigedig, gyda’r cymwysiadau cwmwl diweddaraf, caledwedd fodern a hyd yn oed deallusrwydd artiffisial oll yn cystadlu i fod y ‘peth mawr’ nesaf, mae’r amser sydd ei angen i ddarllen am yr holl dechnoleg yma’n mynd yn rhwystr ynddo’i hun, yn tynnu sylw oddi ar y broses o redeg a thyfu busnes bach.  Yn wir, mae 43% o’r sawl sy’n ystyried arloesi newydd yn nodi diffyg amser fel rhwystr allweddol i gyflawni’r nod hwn.

Nid yw hyn yn dweud, fodd bynnag, nad yw busnesau bach yn agored i dechnoleg newydd. Yn ôl adroddiad Spotlight on Innovation yr FSB, mae 76% ohonynt wedi cyflwyno rhywbeth arloesol yn y tair blynedd ddiwethaf, awgrym bod y dymuniad a’r gallu i groesawu trawsnewid digidol yno, cyn belled â bod rhesymeg clir dros wneud hynny. Yn fyr, mae perchnogion busnesau bach a busnesau newydd angen gwybodaeth strwythuredig, ymarferol sy’n eu grymuso i gymryd penderfyniadau ac yn eu galluogi i fuddsoddi mewn pecynnau a thechnoleg cyfathrebu digidol a fydd yn gwneud gwahaniaeth gweladwy i lwyddiant eu busnes.

Mwy na Chyfanswm ei Rannau – Cyfathrebu Digidol a Gwell Cynhyrchedd

Mae datblygu cyfathrebu digidol yn fwy na phrofiad y cwsmer, fodd bynnag. Nid yw’n gyfrinach bod llwyddiant a chynhyrchedd busnes bach yn dibynnu’n fawr ar brofiad gweithwyr ac, yn unol â thystiolaeth y byddai 77% o’r rhai a ddaeth yn oedolion ifanc yn gynnar yn yr 21ain ganrif yn derbyn neu'n gwrthod swydd yn seiliedig ar lefel y dechnoleg sydd ar gael, mae arloesi digidol yn mynd i ddod yn ffactor bwysicach yn y matrics hwn. Yn ffodus, mae rhai o’r pecynnau a’r dechnoleg newydd orau sydd ar gael i fusnesau bach yn rhai sy’n gwella sut byddwch chi a’ch tîm yn rhannu syniadau, yn cydweithredu ar brosiectau pwysig ac yn optimeiddio strwythur y busnes ei hun.

Gall y camau cyntaf tuag at gydweithredu’n well yn aml fod mor syml â buddsoddi mewn pecynnau a meddalwedd sy’n gwella sut rydych chi a’ch cydweithwyr eisoes yn gweithio. Os ydych yn treulio llawer o’r diwrnod gwaith mewn sesiynau strategaeth a chyfarfodydd am brosiectau allweddol, gall cymwysiadau cwmwl fel Slack ac Office 365 eich helpu i liflinio eich proses cynllunio, cydweithio ar ddogfennau mewn amser real, a'r gorau oll, eich helpu i sicrhau bod pob diweddariad yn cael ei rannu ar unwaith gyda’r bobl iawn. Nid yw pecynnau digidol fel hyn yn cynrychioli buddsoddiad mawr nac aflonyddol mewn technoleg newydd, ond mae eu gallu i ryddhau timau o gyfyngiadau’r swyddfa ffisegol, trwy ganiatáu iddyn nhw gyfathrebu a chydweithredu o adref neu allan yn y maes, yn gallu cael effaith anferth ar gynhyrchedd. 

Mae rhai busnesau hyd yn oed yn dechrau edrych ar integreiddo deallusrwydd artiffisial a realiti estynedig fel rhan o’u trawsnewidiad digidol, gan ystyried ffyrdd o greu profiad gweithwyr llawnach a chynhyrchiol o’r funud maent yn ymuno â chwmni. Gall hyn gynnwys popeth o ddysgu elfennau allweddol rôl drwy hyfforddiant realiti estynedig i helpu defnyddwyr i gael hyd i ddogfennau, grwpiau a phrosiectau yn gyflymach gyda swyddogaethau chwilio clyfar ar fewnrwyd y cwmni. Hyd yn oed mwy cyffrous i fusnesau bach heb lawer o gyfalaf i fuddsoddi mewn technoleg newydd yw y gellir cael hyd i ddeallusrwydd artiffisial mewn pecynnau cydweithredu a chynhyrchedd am ddim. Er enghraifft, mae Google Drive yn defnyddio DA i’ch helpu i gael hyd i’r ffeiliau rydych yn eu hagor amlaf yn gynt ac yn awgrymu’n awtomatig pwy ddylech eu rhannu gyda nhw, sy’n gwneud cychwyn prosiectau newydd ychydig yn symlach a mwy effeithiol bob tro.

Mae’n teimlo’n aml bod buddsoddi mewn technoleg newydd yn rhywbeth y mae cwmnïau corfforaethol mawr a chwmnïau technoleg Silicon Valley yn ei wneud, gan fod ganddynt y gyllideb i wneud hynny a thimau cyfan i’w weithredu. Mewn gwirionedd, nid yw pecynnau cyfathrebu digidol erioed wedi bod yn fwy hygyrch i fusnesau bach a busnesau newydd; dim ond mater o weithio allan beth sydd angen ei wella a pha becyn neu ddarn o feddalwedd sydd orau i’ch helpu i wneud hynny yw hi. Gall fod mor syml â defnyddio Facebook neu Whatsapp i greu perthynas fwy deinamig gyda’ch cwsmeriaid, neu fuddsoddi mewn Office 365 i helpu i gynyddu cynhyrchedd gweithwyr sy’n gweithio o bell. Yn sylfaenol, nid yw buddsoddi mewn cyfathrebu digidol yn nod ynddo’i hun, ond proses lle mae’r nod yn y pen draw yn arwain at gwsmeriaid hapusach, gweithlu mwy cynhyrchiol ac, yn bwysicaf oll, gwell busnes.